PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť má za povinnosť: 1.) vykonávať plánované rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby a revízií plynárenských zariadení,2.) likvidovať stavy bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb,3.) predchádzať stavu núdze v plynárenstve,4.) odstraňovať havárie …

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV Čítajte viac »

PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že “plynári” vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer je “VÁŠ”. Je to omyl. Prevádzkovateľ distribučnej siete odmeriava spotrebu plynu u koncového odberateľa plynu vlastným určeným meradlom. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je …

PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA) Čítajte viac »

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Plynárenským zariadením je chápané zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Preložka plynárenského zariadenia  je zákonom chápaná aj ako alebo zmena trasy plynárenského zariadenia (skrátenie, predĺženie oproti jestvujúcemu stavu)  napr. prípojky plynu, distribučného plynovodu. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa …

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU Čítajte viac »

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Plynárenským zariadením je chápané zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru …

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU Čítajte viac »