CENA PRÍPOJKY PLYNU

Výpočet ceny prípojky plynu (pripojovacieho plynovodu)

Výpočet ceny prípojky (pre rodinný dom) je len orientačný. Odpovede na pripravené otázky vypočítajú orientačnú cenu prípojky plynu. Prednastavené odpovede sú najviac pravdepodobné. Pripojovací plynovod (prípojka plynu) je rozvod od verejného plynovodu po hranicu pozemku.

Plynová prípojka sa ukončuje HUP v skrinke nad zemou. V skrinke okrem (HUP) aj plynomer prípadne regulačné zariadenie. Plynová prípojka sa po realizácii, pred zásypom geodetický zameriava. Geodetická dokumentácia sa spracováva v digitálnej aj písomnej forme podľa podmienok a požiadaviek budúceho prevádzkovateľa.

ČO OVPLYVŇUJE CENU PRÍPOJKY?
FIXNÁ ČASŤ CENY:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete.

Pre rok 2019 (2018) za pripojenie do distribučnej siete plynu v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Z pohľadu stavebného zákona je prípojka plynu „drobnou stavbou“ a pri jej ohlasovaní zaplatia fyzické osoby poplatok 10 €, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie je poplatok 30 €.

POHYBLIVÚ ČASŤ CENY OVPLYVŇUJÚ:
  • zemné práce – cena prác je závislá od dĺžky výkopu a od povrchových podkladov na trase uloženia PP do zeme. K cene zemných prác pre zhotovenie výkopu je nutná zarátať, zhotovenie montážnej jamy, na realizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
  • činnosti spojené s prepojom prípojky plynu na verejným plynovodom. Náročnosť je závislá od materiálu miestneho plynovodu,
  • geodetické zameranie vykonané počas výstavby sa PP,
  • práce revízneho technika spojené s preverením spoľahlivosti a bezpečnosti vystavenej prípojky plynu,
  • cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP). V skrinke je umiestnený regulátor tlaku plynu, plynomer, domový uzáver plynu a HUP
  • cena projektovej dokumentácie PP. Cena je závislá od náročnosti je vyhotovenia. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade so „Zmluvou o pripojení“, ktorú uzatvoril stavebník s prevádzkovateľom DS.

Fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby sú povinné zabezpečiť „Osvedčenie k PD pre VTZ“ a uvedenie prípojky plynu do prevádzky si vyžaduje prvá úradná skúška od OPO

Logo web meno zlta 7
Návrat hore
Scroll to Top