PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že „plynári“ vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer je „VÁŠ“. Je to omyl. Prevádzkovateľ distribučnej siete odmeriava spotrebu plynu u koncového odberateľa plynu vlastným určeným meradlom. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je odberateľ plynu povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom je zakázaný.

Podľa §82 zákona 251/2012 Z.z. sa akýkoľvek zásah do určeného meradla považuje za neoprávnený odber plynu. Tento zákon prevádzkovateľa distribučnej siete oprávňuje vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sieti na účel zabránenia neoprávnenému odberu. Výpočet škody sa vykoná podľa § 82 a § 95 tohto zákona. Tieto skutočnosti by ste mali zohľadniť ak realizujete preložku plynárenského zariadenia (napr. HUP), alebo preložku odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu.) K poškodeniu meradla môže dôjsť aj napr. pri prebudovaní oplotenia, úprave rozvodov plynu odberného plynového zariadenia pred vašou nehnuteľnosťou ako i v nej.

PS

PRÍKLAD:

Vaša nehnuteľnosť bola plynofikovaná v 70-tých rokoch minulého storočia. V tomto období meradlá na meranie spotreby zemného plynu nedokázali spoľahlivo odmeriavať spotrebu vo vonkajšom prostredí. Plynomery sa inštalovali vo vnútorných priestoroch budovy v t.z. plynomerni. Jedného dňa sa rozhodnete, že priestor „plynomerne“ budete využívať inačJestvujúce umiestnenie určeného meradla vám nevyhovuje. Nevyhnete sa preložke plynomera. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (premiestnenie plynomera). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť k technickej zmene … u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  platné podľa dnešnej legislatívy.  Meraciu zostavu požadujú umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). Platí, že demontáž a montáž (plynomera) prevedie vždy len oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP – distribúcia, a.s. je možné meraciu zostavu umiestniť aj na inom mieste. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

2 názory na “PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)”

  1. Dobrý deň

    revízny technik nám vytkol ako vážnu vadu plynomery neopatrené skrinkami na stúpačke pre bytmi vo vnútornom schodišti.
    Inštalácia bola realizovaná v r. 2000 odbornou firmou, predpokladám že pri dodržaní všetkých noriem STN.Nevieme nikde nájsť predpis,
    podľa ktorého musia byť plynomery umiestené vo vnútornom schodišti bytového domu chránené skrinkou ?

    1. Zdravím! V norme STN 38 6442 je to uvedené v článku 36 a 37. Odporúčam sa pozrieť do projektu pre vybudovanie spoločného odberného zariadenia plynu (pre SVB), či sú skrinky nakreslené projektantom. Ak áno, tak stavba nebola zrealizovaná podľa dokumentácie pre stavebné povolenie plynofikácie objektu SVB. V tejto dokumentácii je uvedené, aké opatrenia má SVB zabezpečiť, aby sa vylúčil prípadný zásah nepovolanou osobou do fakturačného meradla.

Komentáre sú uzavreté.

Návrat hore