ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním tejto stránky alebo mojich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zaväzujem sa chrániť vaše súkromie. Kontaktujte ma na vlado.slaninka@projektplyn.sk ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov Rád vám pomôžem. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou našich zmluvných podmienok; súhlasom so zmluvnými podmienkami súhlasíte aj s týmito zásadami.

KTO SOM?

Som autorizovaný stavebný inžinier – projektant Ing. Vladimír Slaninka, registrovaný na Štatistickom úrade SR – Krajská správa v Košiciach, IČO: 35543973, so sídlom Zimná 2495/110, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. č.:+421 917 738 730, email: vlado.slaninka@projektplyn.sk a „prevádzkovateľ” webu https://projektplyn.sk“. Projektová kancelária je na adrese: Markušovská cesta 2956/1, 05240 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO. Používaním tejto stránky alebo mojich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

DEFINÍCIE POUŽITÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH

 • Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby napr. (krstné meno, priezvisko, fyzická adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa . . .
 • Spracúvanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo na súboroch osobných údajov napr. nahrávanie obrázkov (multimédií) na webovú stránku, použitie kontaktných formulároch, cookies súbory sa získavajú pri prevádzke internetu. Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Pri vašej návšteve webu získavam informácie pre štatistické a  marketingové účely. Informácie analyzuje Google Analytics.
 • Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Dieťa – fyzická osoba do 15 rokov.
 • My/ja – (či už veľkými písmenami alebo nie) – Ing. Vladimír Slaninka. Webová stránka https://projektplyn.sk je uložená (umiestnená) na serveroch spoločnosti INTERNET SK, s.r.o. v Českej republike (krajina so zaručenou úrovňou ochrany osobných údajov).

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV

Sľubujem, že budem dodržiavať nasledujúce zásady ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy zvážim vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na daný účel. Spracovateľské činnosti vyhovujú účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené spojenej so službou poradenstva, zhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebný účel alebo realizáciu stavby.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujem a spracúvam len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na predmetný účel.
 • Spracovanie je časovo obmedzené. Vaše osobné údaje nebudem uchovávať dlhšie, ako je potrebné.
 • Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som zabezpečili presnosť údajov.
 • Urobíme všetko, čo je v mojich silách, aby som zabezpečil integritu a dôvernosť údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má tieto práva:

 1. Právo na informácie – to znamená, že máte právo vedieť, či sa vaše osobné údaje spracúvajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sa spracúvajú.
 2. Právo na prístup – to znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od vás/o vás. To zahŕňa vaše právo požiadať a získať kópiu vašich zhromaždených osobných údajov.
 3. Právo na opravu – to znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – to znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z našich záznamov.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – to znamená, že ak platia určité podmienky, máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracúvaniu – to znamená, že v určitých prípadoch máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo namietať proti automatizovanému spracovaniu – to znamená, že máte právo namietať proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo si môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa vás alebo vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenosnosť údajov – máte právo získať vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte, alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného spracovateľa do druhého.
 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že vašu žiadosť zamietnem na základe práva prístupu, poskytnem vám dôvod, prečo. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým bola vaša žiadosť spracovaná, kontaktujte ma email vlado.slaninka@projektplyn.sk
 10. Právo na pomoc dozorného orgánu – to znamená, že máte právo na pomoc dozornému orgánu a právo na iné opravné prostriedky, ako je domáhanie sa náhrady škody.
 11. Právo odvolať súhlas – máte právo odvolať akýkoľvek daný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Dozorný orgán
Email: statny.dozor@PDP.gov.sk
telefón: + 421 2 32 31 32 14


ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEM

 • Informácie, ktoré ste mi poskytli. Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, domáca adresa atď. Získavam ich pri Vašej objednávke spojenej so službou poradenstva, zhotovenia projektovej dokumentácie. Informácie, ktoré mi poskytnete, ukladám, aby ste mohli komentovať alebo vykonávať iné činnosti na webovej stránke. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.
 • Informácie automaticky zhromažďované. Sú informácie, ktoré sú automaticky uložené cookies a ďalšie nástroje relácie. Napríklad informácie v komentároch, otázkach, vaša IP adresa, atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie prístupnosti zákazníkov. Keď používate moje služby alebo sa pozriete na obsah webovej stránky, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.
 • Informácie od partnerov. Zhromažďujem informácie od dôveryhodných partnerov s potvrdením, že majú právne dôvody na to, aby sa o tieto informácie podelili. Ide buď o informácie, ktoré ste im poskytli priamo, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam partnerov tu.
 • Verejne dostupné informácie. Môžem o vás zhromažďovať informácie, ktoré sú verejne dostupné.

AKO POUŽÍVAM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používam na poskytovanie služieb:

 • to zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, o ktoré ste požiadali; poskytovanie propagačných materiálov na vašu žiadosť a komunikácia s vami v súvislosti s týmito produktmi a službami; komunikácia a interakcia s vami; a upozorní vás na zmeny v akýchkoľvek službách.
 • pre zlepšenie svojej zákazníckej skúsenosti;
 • plniť zákonnú alebo zmluvnú povinnosť. Vaše osobné údaje používam z legitímnych dôvodov a/alebo s vaším súhlasom.

Vaše osobné údaje používam z dôvodu uzatvárania zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov na nasledujúce účely:

 • na vašu identifikáciu;
 • na poskytnutie služby alebo na odoslanie/ponuku produktu;
 • oznamovať buď na predaj, alebo na fakturáciu;

Vaše osobné údaje používam z dôvodu oprávneného záujmu spracúvam vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám personalizované ponuky (od nás a/alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • spravovať a analyzovať moju klientsku základňu (nákupné správanie a históriu) s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť ponúkaných/poskytovaných produktov/služieb;
 • viesť dotazníky týkajúce sa spokojnosti klientov.
 • Pokiaľ ste nás neinformoval inak, považujeme ponúkanie produktov/služieb, ktoré sú podobné alebo rovnaké ako vaša história nákupov/správanie pri prehliadaní, za náš oprávnený záujem.

S vaším súhlasom spracúvam vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám newslettery a ponuky kampaní (od nás a/alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • na iné účely som vás požiadal o súhlas;

Vaše osobné údaje spracúvam, aby som splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona a/alebo aby som vaše osobné údaje používal na možnosti stanovené zákonom. Vyhradzujem si právo anonymizovať zhromaždené osobné údaje a používať takéto údaje. Údaje mimo rozsahu pôsobnosti týchto zásad použijem len vtedy, keď budú anonymizované. Vaše fakturačné údaje a ďalšie zhromaždené informácie o vás ukladáme tak dlho, ako je to potrebné na účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona, ale nie dlhšie.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú zlučiteľné s pôvodným účelom, na ktorý boli údaje zhromaždené. Aby som to mohol urobiť, zabezpečím, aby:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov bolo vhodné na ďalšie spracúvanie;
 • ďalšie spracovanie by nepoškodzovalo moje záujmy a
 • aby existovala primeraná ochrana pre spracovanie.
 • Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Nemám v úmysle zhromažďovať alebo vedome zhromažďovať informácie od detí. Poskytované služby nie sú cielené na deti.

KTO INÝ MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sa v niektorých prípadoch poskytujú našim dôveryhodným partnerom, aby vám buď sprístupnili poskytovanie služby, alebo zlepšili vašu zákaznícku skúsenosť. Ak pridáte komentár na stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Naďalej vám ostáva možnosť pristupovať k svojim osobným nastaveniam, poskytnúť alebo odmietnuť povolenie na jednotlivé súhlasy.

Prihlásením na stránky https://projektplyn.sk nastavíte niekoľko súborov cookies, ktoré môžete kedykoľvek upraviť ale aj vymazať. Platnosť súborov cookies si môžete pozrieť na stránke ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Spolupracujem len s partnermi, ktorí sú schopní zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sprístupňujem tretím stranám alebo verejným činiteľom, ak som podľa zákona povinný údaje poskytnúť. Vaše osobné údaje môžem sprístupniť tretím stranám, ak ste s tým súhlasili alebo ak na to existujú iné právne dôvody.

Kategória príjemcovÚčel
Externý poskytovatelia a spoločnosti patriace do komory SKSIPlnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie práv, ochrana zmluvných práv, vymáhanie pohľadávok
Finančná správa, štátne úrady, orgány činné v trestnom konaní, dozorné a kontrolné úradyPlnenie právnych požiadaviek, ochrana práv, zoznamy a registre vedené štátnymi úradmi a podobnými inštitúciami na základe zvláštnych predpisov týkajúcich sa zmluvného plnenia
Formálne poverené osoby alebo osoby s uznanými zákonnými právamiPrávni zástupcovia, správcovia, poručníci, atď.

AKO ZABEZPEČUJEM VAŠE ÚDAJE

Snažím sa, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Na komunikáciu a prenos údajov (napríklad HTTPS) používam bezpečné protokoly. Tam, kde je to vhodné, používam anonymizáciu a pseudonymizáciu. Monitorujem môj systém z pohľadu zraniteľností a útokov na web. Vaše kontaktné osobné údaje sú uložené v tlačenej podobe u prevádzkovateľa webu, v elektronickej podobe na HDD v PC, v telefóne, na externom záložnom šifrovanom disku a vo vzdialených archívoch, ktoré sa nachádzajú v krajinách, v ktorých platí nariadenie GDPR. O ďalších bezpečnostných opatreniach vás budem informovať aktualizáciou týchto zásad.

Aj keď sa snažíme zo všetkých síl, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujem však, že budem informovať príslušné orgány o porušeniach ochrany údajov. Budem vás tiež informovať, ak existuje ohrozenie vašich práv alebo záujmov. Urobím všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomohli orgánom v prípade akéhokoľvek porušení. Ak máte u nás účet, upozorňujem vás, že svoje používateľské meno a heslo musíte uchovávať v tajnosti.

Súbory cookie a/alebo podobné technológie používam na analýzu správania sa zákazníkov, správu webovej stránky, sledovanie pohybu používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. Táto analýzy sa vykonáva s cieľom prispôsobiť a zlepšiť svoje skúsenosti s nami. Cookie je malý textový súbor uložený vo vašom počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré sa používajú na to, aby stránky fungovali. Iba ja mám prístup k súborom cookie vytvoreným našou webovou stránkou. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.
Zoznam používaný súborov cookie a ich účel používania je uvedený v ZÁSADÁCH POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Zmeny zásad ochrany osobných údajov
Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov. Posledná zmena bola urobená 28. júla 2021.

Návrat hore