Close
ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania  osobných údajov fyzických osôb pre prevádzku projektovej kancelárie podľa nariadenia europského parlamentu pod názvom (GDPR). Vypracovať tento dokument ukladá GDPR  (EU) 2016/679 každej  osobe, ktorá sa rozhodla, že bude vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je spracovanie osobných údajov fyzických osôb úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami, ako aj manuálne a takto spracované údaje sú určené na to, aby sa stali súčasťou informačného systému. Na Slovensku od 25.5.2018 platí nový zákon č.18/2018 Z.z, ktorý je účinný spolu s nariadením GDPR a upravuje niektoré jeho pravidlá podrobnejšie v rámci SR. GDPR má prioritné postavenie a zákon je jeho doplnkom.

OZNÁMENIE V ZMYSLE ČL. 13 NARIADENIA (EÚ) Č. 679/2016 (ĎALEJ LEN „GDPR“)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“) a predovšetkým jeho článkom 13 Vám predkladám informácie o spracovaní Vašich osobných údajov požadované platnými právnymi predpismi.

ČASŤ I.
KTO SOM?

Som autorizovaný stavebný inžinier – projektant Ing. Vladimír Slaninka, registrovaný na Štatistickom úrade SR – Krajská správa v Košiciach, IČO: 35543973, so sídlom Zimná 2495/110, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. č.:+421 917 738 730, email: vlado.slaninka@projektplyn.sk a „prevádzkovateľ” webu www.projektplyn.sk.“.Projektová kancelária je na adrese: Markušovská cesta 2956/1, 05240 Spišská Nová Ves

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAM A PREČO ICH ZBIERAM

– Kontaktné údaje (krstné meno, priezvisko, fyzická adresa, telefónne čísla (pevné linky alebo mobilné), e-mailová adresa) získavam pri Vašej objednávke spojenej so službou poradenstva, zhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebný účel alebo realizáciu stavby.

– Údaje z/o prevádzke na internete (protokoly, IP adresa webu, z ktorej prichádzate) na základe zákonných povinnosti poskytovateľa služieb. Webová stránka www.projektplyn.sk Vám umožňujú získať špecifické informácie z oblasti technického zariadenia budovy, alebo požiadať o poradenstvo. A opačne pri webu zhromažďujem informácie pre marketingové účely.

– Nežiadam Vás o oznámenie zvláštnej kategórie osobných údajov, ktoré podľa GDPR (čl. 9) vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstvo v odboroch, genetické alebo biometrické údaje za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby, údaje o zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

OBAVY O MOŽNOM ZNEUŽITÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo  máte obavy týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, alebo nie ste spokojný s tým, ako spracúvam Vaše osobné údaje, môžete mi dať o tom vedieť na email gdpr@projektplyn.sk. V prípadoch, kedy sú Vaše údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, môžete proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotím a o výsledku Vás budem informovať. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvam nezákonne.

Dozorný orgán
Email: statny.dozor@PDP.gov.sk
telefón: + 421 2 32 31 32 14

ČASŤ II.

Ako prevádzkovateľ (pozri časť V. Slovník pojmov) pri spracovaní osobných údajov dodržujem zásadu zákonnosti, zásadu korektnosti a transparentnosti, zásadu účelového obmedzenia prevádzkovateľa, zásadu minimalizácie údajov a ich uchovávania, zásadu správnosti a zásadu integrity a dôvernosti. Pre lepšie pochopenie použijem pojem právny titul spracovania osobných údajov. Právny titul spracovania osobných údajov v podstate predstavuje zásadu (pravidlo), ktorej splnenie urobí spracovanie osobných údajov cez používané systémy prevádzkovateľa zákonným.

1. ZÁSADA ZÁKONNOSTI

Vaše kontaktné osobné údaje spracovávam z týchto právnych základov:

A. PLNENIE ZMUVY

– osobné údaje spracúvam a uchovávam za účelom splnenia zmluvy – zmluvy o dielo – t.j. osobné údaje uvedené v zmluve, potrebné pre plnenie objednanej služby spojenej so zhotovením projektovej dokumentácie pre stavebný účel alebo realizáciu stavby.

B. PLNENIE ÚLOHY VO VEREJNOM ZÁUJME ALEBO PRI VÝKONE VEREJNE MOCI

– osobné údaje spracúvam a uchovávam pre potreby stavebného zákona č. 50/1976 Zb §45, ktorý projektovanie upravuje ako vybranú činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov,

C. PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

– osobné údaje dopĺňam o ďalšie údaje, ktoré podporujú identifikáciu fyzickej osoby pre plnenie zákonnej povinnosti ukladanej vyhláškou č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na účely spracovania projektovej dokumentácie. Vyhláška ukladá „projektantovi“ povinnosť zisťovať a spracovávať údaje o osobách, parcelách … nevyhnutné na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný účel,– osobné údaje spracúvam a uchovávam z dôvodu plnenie zákonných povinnosti dodatočných zákonov o ochrane osobných údajov: ako napr. zákonu č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon), ale aj povinnosť uchovania účtovných dokladov (faktúr), v ktorých sú uvedené osobné údaje,

D. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY

a) uchovávanie Vašich kontaktných osobných údajov považujem ako právny základ na vymáhanie právnych nárokov, predchádzanie podvodov, ochrana pred zneužívaním služieb, na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, fyzickú a elektronickú bezpečnosť.Údaje o prevádzke na internete, z ktorej prichádzate spracovávam z týchto právnych základov:

b) oprávnený záujem prevádzkovateľa webu www.projektplyn.sk v reálnom čase a za účelom propagačnej činnosti týkajúcej sa iných služieb/produktov podobných hlavnej činnosti. Na webovej stránke prevádzkujem poradenstvo prostredníctvom e-bookov (zdarma). V rámci objednávkového formulára Vy ako fyzická osoba vyplníte osobné údaje, aby ste si e-book mohli stiahnuť. Odoslaním objednávkového formulára ako zákazník zasielate návrh na uzavretie zmluvy za určitých podmienok. V zmysle GDPR takýto objednávkový formulár nemusí a ani nemá obsahovať checkbox (zaškrtávacie tlačidlo) na udelenie súhlasu so spracovaním zadaných osobných údajov, ak bude stiahnutý len ten konkrétny e-book.

E. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako návštevník webu www.projektplyn.sk môžete byť pri vypĺňaní kontaktného formulára, pri položení otázky v záložke poradenstvo, alebo pri zanechaní komentára v blogovom článku vyzvaní k udeleniu SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV. Ako mi môžete dať súhlas pozri časť III.

a) Ak by ste stiahnutie e-booku rozšírili o zasielanie newslettera (ne-zákazníka, či čitateľa a prispievateľa komentárov) zadanie e-mailovej adresy na webovej stránke budete sprevádzané nutnosťou vyznačenia checkbox (zaškrtávacieho tlačidla) na udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento (konkrétny) účel.

b) Osobitnou skupinou spracovávanie Vašich kontaktných osobných údajov sú ústne (alebo písomne) poskytnuté údaje pre vyplnenie online formulárov na webových stránkach rôznych prevádzkovateľov distribučných sieti, ktoré si vyžiadate vyplniť za Vás (z rôznych dôvodov). Osobné údaje uvedené v online formulároch prevádzkovateľov DS (meno, priezvisko, telefónne čísla, e-mail…) ďalej spracúvam a archivujem, avšak ako prevádzkovateľ mám oprávnený záujem k činnosti po vyplnení online formulárov poskytnutie osobitej služby (vyplnenie žiadosti…) je poskytnutir tejto služby sprevádzané udelením PÍSOMNÉHO SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

2. ZÁSADA KOREKTNOSTI A TRANSPARENTNOSTI

Osobné údaje Vás, ako dotknutej osoby (zákazníka) spracovávam a uchovávam v zásade korektnosti a transparentnosti v súlade s Vašimi osobnými záujmami a v záujme osobitnej situácie.

Osobné údaje odovzdávate pri osobnom kontakte v kancelárii projektanta, kedy ako zákazník požadujete poradiť, získať informácie pre realizáciu Vášho stavebného zámeru. Požiadate o usmernenie v postupoch pri pripojení stavebného objektu na miestny plynovod, vodovod či kanalizáciu alebo spracovať projektovú dokumentáciu.

Osobné údaje získavam od Vás aj pri komunikácii na internete, pri návšteve webu www.projektplyn.sk (napr. v kontaktnom alebo objednávkovom formulári na webe, v komentároch k blogovým článkom, z Vášho e-mailu, SMS), alebo z iných digitálnych kanálov.

Spracovávam a ukladám osobné údaje o Vás, ktoré neboli získané priamo od Vás – napr. vznikli činnosťou mňa ako prevádzkovateľa alebo sú získané z iných zdrojov.

Ako prevádzkovateľ som otvorený vo veci spracúvania osobných údajov. Zabezpečujem čo najväčšiu mieru informovanosti pre Vás ako dotknuté osoby. Vypracoval som zásady na ochranu osobných údajov a poskytol som Vám informácie o sebe ako prevádzkovateľovi, ktoré považujem za jasné, zrozumiteľné a prispôsobené adresátovi.
a) umožnil som Vám uplatniť si Vaše právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na portabilitu (prenosnosť, pozri Slovník pojmov), právo vzniesť námietku voči spracúvaniu,
b) máte právo dotknutých osôb nebyť predmetom individuálneho rozhodovania, ktoré je založené na profilovaní (pozri Slovník pojmov) ak má na Vás ako dotknutú osobu významný vplyv,
c) poskytol som informácie s kým zdieľam Vaše osobné údaje a ako dlho ich uchovávam (pozri časť III.)

3. ZÁSADA ÚČELOVÉHO OBMEDZENIA PREVÁDZKOVATEĽA

Zásadu účelového obmedzenia spracovávania Vašich osobných údajov zaručuje povinnosť dodržiavania etického kódexu platného pre autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch ako aj ustanovenia zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon.

Osobné údaje získavam len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel. Osobné údaje získané so „SÚHLASOM“ spracovávam len na konkrétny účel v nich uvedený. Výnimku predstavuje spracovanie a uloženie osobných údajov pre účely archivácie, spracovávanie pre štatistické účely. 

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj na účely profilovania (napríklad na analýzu prenášaných údajov a predom vybraných služieb, zobrazovanie reklám alebo obchodných ponúk podľa možností vybraných používateľom), avšak iba v prípade, že mi k tomu dáte výslovný informovaný súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je súhlas poskytnutý so samotným spracovaním, ktorý môžete kedykoľvek slobodne odvolať (pozri časť III.).

4. ZÁSADA MINIMALIZÁCIE ÚDAJOV

Zásada minimalizácie údajov je založená na princípe primeranosti, podstatnosti anepresahujúce mieru vzhľadom na účel spracovávania. Ako prevádzkovateľ webu www.projektplyn.sk pri zhotovení formulárov somzvolil formu  pre zhromažďovanie dáta lenv nevyhnutnom rozsahu.

5. ZÁSADA SPRÁVNOSTI

Nepresné osobné údaje prevádzkovateľ musí vymazať alebo opraviť. Spracované osobné údaje musia byť presné a podľa potreby aktualizované. Táto zásada Vám umožňuje Vásako dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa, aby Vaše údaje upravil či aktualizoval.

6. ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA

Zásada je založená práve na vymazania alebo anonymizovanie (pozri Slovník pojmov) osobných údajov u prevádzkovateľa, ktoré už nepotrebuje. Pokiaľ výslovne nepožiadate o odstránenie osobných údajov, tieto budú uchované na dobu, ktorá sa vyžaduje na účely, na ktoré boli zhromaždené. Údaje budú predovšetkým uchované po celú dobu Vášho záujmu byť informovaní (napr. odoberaním newslettera) a v každom prípade nie dlhšie než na dobu 12 (dvanástich) mesiacov po ukončení Vašej aktivity. Ako dlho uchovávam Vaše údaje viď. časť III.

a) máte právo uplatniť si prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na portabilitu (prenosnosť, pozri Slovník pojmov), právo vzniesť námietku voči spracúvaniu

b) máte právo dotknutých osôb nebyť predmetom individuálneho rozhodovania, ktoré je založené na profilovaní (pozri Slovník pojmov) ak má na Vás ako dotknutú osobu významný vplyv.

7. ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI

Zásada integrity a dôvernosti je kľúčovou povinnosť prevádzkovateľa. Podľa článku 13, odsek 1 nariadenia GDPR osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaistí ich zabezpečenie pred neoprávneným spracúvaním, pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. 

Vaše kontaktné osobné údaje sú uložené v tlačenej podobe, elektronickej podobea vo vzdialených archívoch, ktoré sa nachádzajú v krajinách, v ktorých platínariadenie GDPR, na HDD v PC, v telefóne a na externom záložnom šifrovanom disku. 

Na ochranu Vašich osobných údajov, som prijal potrebné technické a organizačné opatrenia. Dáta uložené na PC a externom disku sú šifrované. Prevádzkovanie webovej stránky www.projektplyn.sk je šifrované certifikátom dokazujúci jej vlastníctvo. 

Osobné údaje v písomnej forme sú zabezpečené uzamknutím kancelárie kontaktu. Osobné údaje na účel archivácie po dobe predpísanej zákonom a na prijatia primeranej záruky pre práva dotknutej osoby likvidujem skartáciou. Osobné údaje v elektronickejpodobe a vo vzdialených archívoch sa nachádzajú na serveroch v krajinách, v ktorých platí nariadenie GDPR.

ČASŤ III.
AKO MI MÔŽETE DAŤ SÚHLAS

Ako získavam osobné údaje je uvedené v časti II. „2. Zásada korektnosti a transparentnosti“. Návštevníci webových stránok www.projektplyn.sk mi môžu dať začiarknutím zaškrtávacieho poľa súhlas na spracúvanie osobných údajov (meno, e-mailová adresa*, webová stránka) pri vpísaní komentára k článkom, alebo pri zasielaní otázky (alebo pre získanie osobného kontaktu) kontaktným formulárom.

Pri návšteve webovej stránky sa môžete rozhodnúť, aké osobné údaje budú zbierane prevádzkou internetového prehliadača na internete – informácie o súboroch cookies.

SÚBORY COOKIES

Súhlas na spracúvanie osobných údajov na štatistické, preferenčné a marketingové účely mi môžete poskytnúť zatlačením poľa „Súhlasím“ v bannery v spodnej časti obrazovky. Pred jej zatlačením odporúčam prečítať si informácie, ktoré cookies používam. 

Viac informácii nájdete v odstavci ANALYTIKA. 

Na webstránke môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať nastavenie súborov cookie prostredníctvom nastavení súborov cookie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Slúži návštevníkom webu pre získanie špecifických informácii v oblasti technického zariadenia budovy, získania poradenstva, či poskytnutia napr. cenovej ponuky pre spracovanie projektovej dokumentácie. Súhlas (zaškrtávacie pole) pri kontaktných formulároch je umiestnený pod textom správy v znení: „Použitím tohto formulára súhlasíte so spracovaním a ukladaním Vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky za účelom kontaktovania”

KOMENTÁRE

Súhlas (zaškrtávacie pole) pri formulári komentára (je umiestnený pod textom správy) v znení: „Uložiť moje meno, e-mail a webovú stránku v tomto prehliadači pre moje budúce komentáre“.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu viem automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

UDELENIE SÚHLASU

SÚHLAS / ODMIETNUTIE SÚHLASU dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov LEN  NA JEDEN KONKRÉTNY, výslovný a legitímny účel na nasledovné spracovateľské činnosti (ak je vhodné v konkrétnej situácii dať samostatný súhlas na jednotlivé spracovateľské činnosti, je potrebné uviesť iba tie spracovateľské činnosti, s ktorými súhlasí dotknutá osoba)

VLOŽENÝ OBSAH Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

Články na webovej stránke www.projektplyn.sk môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, ako by návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať Vašu interakciu s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

KAM UKLADÁM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše kontaktné osobné údaje sú uložené v tlačenej podobe u prevádzkovateľa, v elektronickej podobe na HDD v PC, v telefóne, na externom záložnom šifrovanom disku a vo vzdialených archívoch, ktoré sa nachádzajú v krajinách, v ktorých platí nariadenie GDPR.

Vaše osobné údaje pri návšteve webovej stránky www.projektplyn.sk spracúvam prostredníctvom aplikácie WordPress od spoločnosti Automattic. Webová stránka www.projektplyn.sk je uložená (umiestnená) na serveroch spoločnosti INTERNET SK, s.r.o. v Českej republike (krajina so zaručenou úrovňou ochrany osobných údajov). 

Informácie o používaní webu spracovávam službou Google Analytics od spoločnosti Google. Viac informácii nájdete v časti IV. Prevádzkovateľ aplikácie Google, vyhlásil, že poskytol primerané záruky za bezpečnosť Vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

KAM POSIELAME VAŠE ÚDAJE – OZNAMOVANIE TRETÍM OSOBÁM

Vaše osobné údaje sú oznamované tretím osobám a príjemcom, ktorých činnosť je potrebná pre plnenie uzavretých zmlúv a v určitých zákonných požiadaviek.

Kategória príjemcov
Účel
Externí poradcovia/konzultanti a poradenské spoločnosti
Poskytovanie služieb (servis, údržba, dodávanie/preprava produktov, poskytovanie ďalších služieb, poskytovatelia sietí a elektronických a komunikačných služieb) súvisiacich s požadovanou službou
Externý poskytovatelia a spoločnosti patriace do komory SKSI
Plnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie práv, ochrana zmluvných práv, vymáhanie pohľadávok
Finančná správa, štátne úrady, orgány činné v trestnom konaní, dozorné a kontrolné úrady
Plnenie právnych požiadaviek, ochrana práv, zoznamy a registre vedené štátnymi úradmi a podobnými inštitúciami na základe zvláštnych predpisov týkajúcich sa zmluvného plnenia
Formálne poverené osoby alebo osoby s uznanými zákonnými právami
Právni zástupcovia, správcovia, poručníci, atď.
ANALYTIKA

Použitím internetových prehľadávačov pri návšteve webu získavam informácie pre štatistické a  marketingové účely. 

–       Informácie z Google Analytics ma nasmerujú k témam blogových príspevkov, ktoré sú pre Vás zaujímavejšie, napomáhajú upravovať články podľa veku návštevníka webu. 

–       Google Analytics pre meranie prevádzky na mojejwebovej stránke využíva svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov odspoločnosti Google. Môžete si prezrieť tu. Ak sa chcete odhlásiť zosledovania Google Analytics, navštívte stránku Google Analytics opt-out.

Z AKÝCH TRETÍCH STRÁN DOSTÁVAM ÚDAJE

a)      Layers Themes
b)      Google Analytic
c)      FAQs
d)      Shortcodes
e)      SEO
f)       WP GDPR Compliance
g)      TablePress
h)      Calculated Fields From

AKO DLHO UCHOVÁVAM VAŠE ÚDAJE

Ak pridáte komentár na stránke www.projektplyn.sk, môžete súhlasiť s uložením Vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Nastavenie je na dobu 365 dní. Naďalej Vám ostáva možnosť pristupovať k svojim osobným nastaveniam, poskytnúť alebo odmietnuť povolenie na jednotlivé súhlasy. 

Priprihlásení na stránky www.projektplyn.sk nastavíte niekoľko súborov cookies, aby som uložil vaše prihlasovacie údaje anastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “Uložiť zmeny”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. 

Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Cookies uložené vovašom počítači môžete odstrániť pomocou nastavenia Vášho prehliadača. Prípadne môžete ovládať niektoré súbory cookie pomocou vylepšenia súkromia platformou od youronlinechoices.com. Dobu uchovania informácií o používaní webu vslužbe Google Analytics nájdete v časti IV.