AKO REALIZOVAŤ PREMIESTNENIE PLYNOMERA

Jestvujúce umiestnenie plynomera (určeného meradla) vám nevyhovuje? Plynomer máte umiestnený na susednej parcele a opakovane ste nedokázali zabezpečiť prístup k meradlu prevádzkovateľom distribučnej siete, a z tohto dôvodu dostávate písomne výzvy od „plynárov“, aby ste vykonali nápravu, inač váš odber plynu sa považuje za neoprávnený? Zvažujete premiestnenie (preložku) plynomera! Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (premiestnenie plynomera).

Doporučujem konzultovať vaše „vlastné predstavy možného premiestnenia plynomera“ s odborníkom pre plynové zariadenia (napr. s projektantom). Podľa zákona ste povinný požiadať o vyjadrenie k technickej zmene … u prevádzkovateľa siete. Tejto povinnosti sa nevyhýbajte, lebo akýkoľvek zásah do určeného meradla bez určenia podmienok premiestnenia prevádzkovateľom a považuje za neoprávnený odber plynu = sankcia. Premiestnenie plynomera si vyžaduje úpravu plynového rozvodu odberného plynového zariadenia . . .

Najrýchlejším spôsobom, ako požiadať o vyjadrenie k technickej zmene na existujúcom odbernom mieste je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej siete sa stavebník (ako aj projektant) dozvie podmienky preložky (premiestnenia) plynomera.

Ak pre premiestnenie (určeného meradla) plynomera nemáte dostatok priestoru či času, doporučujem požiadať dodávateľa plynu o vyjadrenie k technickej zmene … a následne o demontáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien, aby ste mohli napr. pokračovať v stavebných, udržiavacích rekonštrukčné práce.

Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky platné podľa súčasnej legislatívy t.j. meraciu zostavu požaduje v prevažnej miere umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP – distribúcia, a.s. je možné meraciu zostavu umiestniť aj na inom mieste.
Vo vyjadrení k technickej zmene … sa dozviete, že technická zmena si vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie. Ak pri technickej zmene na existujúcom odbernom mieste okrem premiestnenia plynomera uvažujete aj o navýšení počtu spotrebičov, či zvýšenie príkonu spotrebičov, okrem vami uvažovanom premiestnení meradla dochádza aj zmene typu a veľkosti (určeného meradla) plynomera. Od určitého typu meradla je potrebné spracovanú PD časť “meranie“ ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostnotechnických požiadaviek predložiť na pripomienkovanie technikovi prevádzkovateľovi DS.

Oslovíte projektanta, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu premiestnenia plynomera, úpravy rozvodu plynu OPZ v súlade a rozsahu s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentácia pre technické zariadenia plynu musí byť v súlade so zákonmi a normami pre vyhradené technické zariadenie.

Nasleduje ohlásenie alebo požiadanie o povolenie „stavby“ na stavebnom úrade. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdil, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Oprávnená montážna organizácia (v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.) a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z zrealizuje technické zmeny na existujúcom odbernom mieste podľa projektovej dokumentácie. Po ukončení prác revízny technik montážnej organizácie vydá k technickej zmene „Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ„. Vystavenie tohto dokladu je sprevádzané aj vydaním platného „Zápisu o tlakovej skúške OPZ“. V zložitejších prípadoch sa predkladá aj „Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie meracej zostavy„.

V závere opätovne požiadate prevádzkovateľa o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien. Náklady súvisiace s preložkou plynomera a odberného plynového zariadenia, ste povinný uhradiť vy resp. ten, kto potrebu preložky vyvolal.

Nasleduje ohlásenie ukončenia technickej zmene na stavebnom úrade, ak stavebný úrad usúdil, že stavebná úprava si vyžadovala stavebné povolenie.

Návrat hore