PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

LOGO GDPR
AKÉ PRÁVA MÁTE NAD SVOJIMI ÚDAJMI
  1. Ak na webovej stránke www.projektplyn.sk máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete sami požiadať o export Vašich osobných údajov, ktoré o Vás ukladám, včítane údajov, ktoré ste mi poskytli. 
  2. GDPR nariaďuje prevádzkovateľovi, aby prebehla kontrolná identifikácia osoby, ktorá žiadosť na prístup k osobným údajom podala. Ak prevádzkovateľ má oprávnené pochybnosti v súvislosti s identitou žiadateľa, nemôže logicky sprístupniť informácie, lebo by mohlo ísť o narušenie bezpečnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ má právo požiadať o poskytnutie dodatočných informácie k žiadosti na potvrdenie identity žiadateľa. Ak pochybnosť pretrváva, prevádzkovateľ má právo žiadosť odmietnuť vybaviť. Odmietnutie vybaviť žiadosť nasleduje aj vtedy, ak žiadosti prichádzajú opakovane od tej istej osoby, a pri žiadostiach, ktoré by napr. narúšali technické fungovanie webu.
  3. Ak je žiadosť komplikovaná a zákazník žiada presné informácie aj o napr. IP adresách, čo, samozrejme, bežne fungujúceho podnikateľa nadmerne zaťažuje, môžete si lehotu predĺžiť na lehotu troch mesiacov od doručenia žiadosti, ako aj požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady; zároveň aj vydanie opakovaných kópií osobných údajov môže byť spoplatnené.
U prevádzkovateľa si môžete podľa článkov 15 až 20 nariadenia GDPR uplatniť:

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Potvrdenie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak áno, máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom ako aj nasledujúce informácie:účel spracúvania;kategórie predmetných osobných údajov;príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorí obdržali alebo obdržia Vaše osobné údaje, najmä ak sa títo príjemcovia nachádzajú v tretích krajinách;ak je to možné, predpokladané obdobie uchovávania Vašich osobných údajov, alebo, ak to nie je možné, kritériá, ktoré sa používajú na určenie takéhoto obdobia;či máte právo požiadať prevádzkovateľa údajovo to, aby opravil alebo vymazal Vaše osobné údaje alebo obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo či máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu týchto údajov;právo podať sťažnosť dozornému orgánu;ak údaje neboli získané od vás, všetkydostupné informácie týkajúce sa ich pôvodu;či existuje automatizovaný proces rozhodovania, vrátane profilovania, a aspoň v týchto prípadoch, dôležité informácie o použitom postupe a o dôležitosti a následkoch tohto spracúvania vovzťahu k Vašej osobe;primerané záruky, ktoré poskytuje tretia krajina (mimo EÚ) alebo medzinárodná organizácia, za účelom ochrany prenášaných údajovTu si môžete podať ŽIADOSŤ O PRÍSTUP K ÚDAJOM

PRÁVO NA ZABUDNUTIE

Právo na zabudnutie v skratke znamená povinnosť vymazať osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu = do jedného mesiaca, v odôvodnených prípadoch do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti. To sa ale netýka údajov, ktoré o Vás musím uchovávať z  administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Právo na zabudnutie nie je absolútne! GDPR zdôrazňuje, že prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje so zreteľom nadostupnú technológiu a náklady vymazania. ak spracovanie osobných údajov je/bolo založené napr. na súhlase so spracovaním osobných údajov odberateľa newslettera pomocou zaškrtnutia políčka a teraz to chcete odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je z technického hľadiska obdobne ako jeho udelenie (v zaslanej e-mailovej kampani nájdete odkaz na odvolanie súhlasu),ak nastane situácia že už osobné údaje na účel, na ktorý ste ich získali, nepotrebuje,ak zákazník/čitateľ podá námietku proti jeho oprávnenému záujmu, ktorý tvorí právny základ pre spracovanie osobných údajov. (napr. že telefónne číslo nepotrebuje na technické zabezpečenie poskytnutia služby, keďže si zvolil na komunikáciu e-mailovú adresu. ak osobné údaje boli spracovávané nezákonne PRÁVO NA ZABUDNUTIE NIE JE ABSOLUTNÉ! GDPR zdôrazňuje, že prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje so zreteľom nadostupnú technológiu a náklady vymazania.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Obdobné právo ako právo na zabudnutie, ktoré môže byť uplatnené v obdobných situáciách ako právo na výmaz – napr. ak je spracovávanie osobných údajov nezákonné a zákazník namiesto vymazania žiada obmedzenie ich spracúvania. To znamená, že prevádzkovateľ nevymaže všetky uchovávané osobné údaje o žiadateľovi, ale len ním označené údaje nebudete v budúcnosti využívať na svoje účely.

PRÁVO NA OPRAVU, DOPLNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

So správnosťou spracúvaných údajov súvisí aj právo na opravu a doplnenie údajov. Ak je Vami doručená žiadosť o opravu osobných údajov, opätovne v lehote do 1 mesiaca od doručenia žiadosti prevádzkovateľ opraví nesprávne údaje. Obdobne sa postupuje aj pre doplnenie Vašich neúplných údajov.

AKO OZNAČUJE GDPR CIELENÚ REKLAMU?

GDPR nepomenúva výslovne cielenú reklamu, ale používa právnické výrazy, akými sú profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie. Ako prevádzkovateľ webu www.proejktplyn.sk využívam profilovanie, ktoré spočíva v tom, že Vaše osobné údaje týkajúce sa fyzickej osoby používam na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík.  Jednoducho povedané, profilovanie je základom pre cielenú marketingovú kampaň.Využívam mailing list, ktorý je tvorený z e-mailových adries čitateľov, ktorí sa prihlásili na newsletter, a týmto spôsobom si čitateľov/zákazníkov profilujem.

ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH – INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Doplnkovú funkciu tvorí “spracovateľský denník” na účely spracúvania osobných údajov a vedenie záznamov v papierovej (alebo elektronickej) forme.Vo vzťahu k osobným údajom, za ktorých spracovanie zodpovedá prevádzkovateľ, si spracovateľský denník prehľadne vytváram a) v papierovej podobe uložením PODPÍSANÝCH VÝHRADNÝCH SÚHLASOV SO SPARCOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV utriedeného podľa mena a priezviska v priebehu poskytovania služieb,b) v elektronickej podobe pomocou formulára na webe www.projektplyn.sk, ktorý je prispôsobený na aktualizovanie záznamov obsahujúce Vaše identifikačné údaje a údaje účelu spracúvania osobných údajov pre opätovné posúdenie a odsúhlasenie najmä pri poskytnutí osobitej služby (vyplnenie žiadosti…)

POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vykonávam len sporadické hodnotenie osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa mojich čitateľov v súlade so zásadou oprávneného záujmu (vek, pohlavie, správanie na webe). Profilovanie je zamerané iba na čitateľov s odberom newslettera. Zákazníkov neprofilujem ani nevyhodnocujem.Preto vypracovanie dokumentu „POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV“ obsahuje len vyhodnotenie rizík z pohľadu Vás ako čitateľa (zákazníka) a informácie o opatreniach prijatých z mojej strany na elimináciu prípadných rizík.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pre ochranu osobných údajov som vypracoval „zásady“, ktoré nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018. Vyhradzujem si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v projekčnej kancelárii. O každej zmene budete informovaný mailom. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vypracované autorizovaným projektantom Ing. Vladimír Slaninka, ktorý je ako jediný oprávnený vykonávať autorské práva k nim. Ich obsah je chránený autorským zákonom. Je zakázané tieto zásady ochrany osobných údajov kopírovať, šíriť alebo iným spôsobom používať spôsobom, ktorý porušuje autorské práva autora.

RIZIKÁ PRI NEPOSKYTNUTÍ OSOB. ÚDAJOV (SLUŽBA)

Čo sa stane, ak mi svoje osobné údaje nutné k poskytnutiu požadovanej služby neposkytnete? ak v súvislosti s poskytnutím služby alebo plnenia zmluvy pri návšteve v kancelárii u prevádzkovateľa neposkytnete svoje osobné údaje nebudem môcť tieto údaje spracúvať a službu/služby zodpovedne poskytnúť,ak pri návšteve webu pri vypĺňaní formulára (k poskytnutiu poradenstva) neposkytnete svoje osobné údaje nebudete môcť svoju požiadavku (otázku) odoslať. Tento počin nebude mať vplyv na dostupnosť už zverejnených článkov a informácií.ak v súvislosti s poskytnutím služby alebo plnenia zmluvy o dielo, prevádzkovateľovi neposkytnete svoje osobné údaje projektant musí pre splnenie právnych predpisov v regulovanom odvetví a dodržania zásady zákonnosti zisťovať a spracovávať údaje napomáhajúce k identifikácii osôb na splnenie úlohy vo verejnom záujme. Získavanie a spracúvania osobných údajov (bez súhlasu dotknutých osôb pre spracovanie projektovej dokumentácie) pre stavebný účel je napr. z www.katastraportal.sk.

Návrat hore