pripravené pre Vás

ODPOVEDE NA OTÁZKY

Pripravil som pre Vás odpovede na často kladené otázky z oblasti plynových zariadení a technologického zariadenia a plynoinštalácie

PLYNOFIKÁCIA RODINNÉHO DOMU

budova určená predovšetkým na bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie

PLYNOFIKÁCIA RODINNÉHO DOMU
AKO REALIZOVAŤ PRIPOJENIE RODINNÉHO DOMU DO SIETE PLYNU ?

Ak plánujete pripojiť rodinný dom k plynovej sieti, nasledujte tieto kroky:

 1. Žiadosť o pripojenie: Vyplňte online žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju zašlite na ich server, alebo vyplňte žiadosť vo dvoch exemplároch a zašlite poštou alebo osobne na kontaktných miestach SPP – distribúcia, a. s. Tlačivá nájdete na ich webovej stránke.
 2. Stanovenie podmienok: Prevádzkovateľ distribučnej siete vám do 30 dní stanoví technické a obchodné podmienky pripojenia, Vášho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.
 3. Projektová dokumentácia: Vytvorte projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje technické detaily pripojenia a plynofikácie rodinného domu
 4. Realizácia výstavby: Zabezpečte zemné a výkopové práce, montáž pripojovacieho plynovodu a osadenie domovej regulačnej zostavy (skrinky s plynomerom) a výstavbu domového plynovodu spolu so spotrebičmi.
 5. Zmluva o dodávke plynu: Uzavrite zmluvu s dodávateľom plynu.
 6. Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla: Po dokončení výstavby podajte žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

SPP-distribúcia, a.s. pripravila video, ktoré vám poskytne potrebné informácie s pripojením tej vašej nehnuteľnosti. 


Distribúcia zemného plynu na Slovensku je zabezpečená rôznymi firmami. Najväčšou spoločnosťou je SPP-distribúcia, ktorá distribúciu realizuje prostredníctvom plynovodov prevádzkovaných na rôznych tlakových úrovniach. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na prevádzkovateľa distribučnej plynovej siete

ČO SA ROZUMIE POD POJMOM "PRÍPOJKA PLYNU" (PP) PRE RD ?

Pripojenie napr. objektu na bývanie je zrealizované (plynovou prípojkou) t.j. plynárenským a (komplexom zariadení a rozvodom na dodávku plynu do objektu t.j.) odberným plynovým zariadením. Čo znamenajú tieto pojmy?.

 • Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu stavebný objekt (rodinný dom, chatu …) uzatvárajú s PDS „Zmluvu o pripojení“. Jeho vybudovaním vnikne odberné miesto (OM).

 • Plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. vlastník nehnuteľnosti. Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.
ČO TVORÍ CENU PRÍPOJKY ?

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 135 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € ) s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2024 za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

KOĽKO STOJÍ PLYNOVÁ PRÍPOJKA (PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD)?

Cena prípojky plynu je závislá od dimenzie potrubia, materiálu distribučného plynovodu a od polohy jej umiestnenia pod zemským povrchom. Stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod a podmienky pripojenia stanovuje prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.). Pre približný odhad ceny som pripravil smart pomôcky (kalkulačky) pre výpočet ceny prípojky plynu, a vonkajšieho domového rozvodu plynu:

 1. výpočet ceny prípojky = kalkulačka PP (od plynovodu po hranicu pozemku),
 2. výpočet ceny celej plynofikácie RD = kalkulačka PRD

Bez rozdielu, či pri plynofikácii rodinného domu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2019 (2018) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. 

Výnimku majú iba rodinné domy, ktoré v minulosti boli plynofikované, ale bol u nich ukončený odber plynu. Došlo k demontáži meradla (plynomera) bolo pred rokom 2006. Vtedy postačuje predložiť doklady preukazujúce odber plynu v rodinnom dome pred rokom 2006, napr. Faktúru, Zmluvu o dodávke zemného plynu a pod.

ČO JE SPOLOČNÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE?

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

NEZABUDLI STE NA BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY PLYNOVÝCH ROZVODOV V RD ?

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.

PLYNOFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU/BYTU

budova na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie

PLYNOFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU/BYTU
AKO REALIZOVAŤ PRIPOJENIE BYTOVÉHO DOMU NA PLYNOVOD ?

Ak plánujete pripojiť rodinný dom k plynovej sieti, nasledujte tieto kroky:

 1. Žiadosť o pripojenie: Vyplňte online žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju zašlite na ich server, alebo vyplňte žiadosť vo dvoch exemplároch a zašlite poštou alebo osobne na kontaktných miestach SPP – distribúcia, a. s. Tlačivá nájdete na ich webovej stránke.
 2. Stanovenie podmienok: Prevádzkovateľ distribučnej siete vám do 30 dní stanoví technické a obchodné podmienky pripojenia, Vášho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.
 3. Projektová dokumentácia: Vytvorte projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje technické detaily pripojenia a plynofikácie rodinného domu
 4. Realizácia výstavby: Zabezpečte zemné a výkopové práce, montáž pripojovacieho plynovodu a osadenie domovej regulačnej zostavy (skrinky s plynomerom) a výstavbu domového plynovodu spolu so spotrebičmi.
 5. Zmluva o dodávke plynu: Uzavrite zmluvu s dodávateľom plynu.
 6. Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla: Po dokončení výstavby podajte žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

SPP-distribúcia, a.s. pripravila video, ktoré vám poskytne potrebné informácie s pripojením tej vašej nehnuteľnosti. 


Distribúcia zemného plynu na Slovensku je zabezpečená rôznymi firmami. Najväčšou spoločnosťou je SPP-distribúcia, ktorá distribúciu realizuje prostredníctvom plynovodov prevádzkovaných na rôznych tlakových úrovniach. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na prevádzkovateľa distribučnej plynovej siete

ČO SA ROZUMIE POD POJMOM „PLYNOFIKÁCIA“ BYTOVKY ?

Pripojenie napr. bytového domu je zrealizované (plynovou prípojkou) t.j. plynárenským, (komplexom zariadení a rozvodom na dodávku plynu do objektu t.j.) spoločným odberným plynovým zariadením a nakoniec plynovým zariadení v bytoch. Čo znamenajú tieto pojmy?.

 • Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu stavebný objekt (rodinný dom, chatu …) uzatvárajú s PDS „Zmluvu o pripojení“. Jeho vybudovaním vnikne odberné miesto (OM).
 • Spoločné odberné plynového zariadenia je odberné zariadenie, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.
 • Bytové plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od bytovho uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou bytového plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer).
ČO JE SPOLOČNÉ ZARIADENIE BYTOVÉHO DOMU?

Spoločné odberné plynového zariadenia je odberné zariadenie, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

Každé odberné miesto plynu (plynofikovaný byt) vybavené plynomerom je pripojené na spoločné odberné plynové zriadenie.

Spoločné zariadenie domu je možné prevádzkovať iba vtedy, ak existuje technická dokumentáciu podľa §13 zákon č. 124/2006 Z. z. (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Schemy 05 SVB

SPOLOČNÉ ČASTI DOMU – ŠACHTY A BYTOVÉ JADRA

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)
Bytov%C3%A9 jadr%C3%A1

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …) Podľa platnej STN 38 6442 otvor do bytového jadra slúži aj ako vetranie priestoru, kde je umiestnený plynomer. Pre šachty, bytové jadrá  vyhovuje otvor o ploche aspoň 1 m2.
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinoujediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.
TYPY BYTOVYCH JADER e1532098467330

AKO PLYNOFIKOVAŤ BYT V BYTOVOM DOME?

Byt je nehnuteľnosť, ktorá je v prevažnej miere pripojená na spoločné rozvody bytového domu (na stúpačku plynu, v spoločnej plynomerni . . . . v spoločných priestoroch bytového domu).

Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), ktorá je ukončená pred bytovým domom hlavným uzáverom plynu (HUP).  Od HUP je vonkajší rozvod plynu vedený v zemi a vnútorný rozvod v spoločných priestoroch bytového domu (v technickom podlaží, v bytových jadrách, schodišťom  . . . Tento rozvod je v zmysle zákona považovaný za spoločné odberné zariadenie a jej prevádzkovateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej už len SVB) alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú vo spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pred plynofikáciou bytu je potrebné:

a) získať písomné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) podať žiadosť na pripojenie do DS,
c) požiadať projektanta spracovať PD plynofikácie bytu,
d) požiadať o stavebné povolenie,
e) realizovať stavbu podľa PD,
f) zabezpečiť kolaudáciu a odovzdanie dodatkovej dokumentácie (SVB)

Práve pri spracovaní projektovej dokumentácii sa stavebník dozvie, čo koľko bude stáť, a koľko hľadísk a okolností ovplyvňujú plynofikáciu bytu, ako aj cenu plynofikácie bytu. Je ich toľko veľa, že nie je možné ani odhadnúť cenu projektu plynofikácie bytu.

Pri plynofikácii bytu v prevažnej miere dochádza k úprave (rozšíreniu) časti spoločného rozvodu plynu po uzatváraciu armatúru, na ktorú je pripojený nový bytový rozvod resp. odberné plynové zariadenie bytu.

Úpravu (rozšírenie) spoločného odberného plynového zariadenia SVB zapracuje projektant do projektovej dokumentácie plynofikácie bytu. Po zrealizovaní plynofikácie bytu vlastník bytu odovzdáva „prevádzkovú dokumentáciu nového spoločného odberného zaradenia“ (po uzatváraciu armatúru pred plynomerom odberateľa – vlastníka bytu) SVB.

Pri plynofikácii bytu dochádza aj k zaústeniu plynového spotrebiča do komína bytového domu, t.j. do spoločného zariadenia domu.

Komin

NEZABUDLI STE NA BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY ROZVODOV PLYNU ?

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

 • Podľa §13 zákona č. 124/2006 bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve. Úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.

TECHNICKÉ ZMENY NA ODBERNOM MIESTE PLYNU

znižujete alebo rozširujete počet spotrebičov, zmena umiestnenia meradla, alebo preložka DRZ a prípojky

TECHNICKÉ ZMENY NA ODBERNOM MIESTE PLYNU
PRELOŽKA PRÍPOJKY PLYNU, HUP, PLYNOMERA, ÚPRAVA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Ak rekonštruujete existujúce odberné plynové zariadenie – napr. znižujete alebo rozširujete počet súčasných plynových spotrebičov, potrebujete zmenu umiestnenia meradla zemného plynu, alebo požadujete preložku existujúcej prípojky zemného plynu a podobne, vykonávate technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste plynu

Preložke plynárenských a odberných zariadení je venovaná samostatná kategória článkov.

VÝMENA SPOTREBIČA, VÝMENA POŠKODENÉHO ROZVODU PLYNU

Počas prevádzkovania odberného plynového zariadenia môže nastať situácia, keď dôjde k poškodeniu časti rozvodu plynu, poškodeniu kotla a uvažujete o oprave, či  rekonštrukcii existujúceho odberného plynového zariadenia. Predpokladom je, že je nutná: 

 • výmena spotrebiča rovnakého typu a výkonu bez zmeny jeho umiestnenia,
 • výmena časti poškodeného rozvod plynu bez zmeny jeho umiestnenia a bez zmeny druhu materiálu.

Tieto zmeny „výmeny“ sa vykonávajú za meradlom (plynomerom) a nevyžadujú si žiadne administratívne prípravy a úkony. Ak pre zabezpečenie požadovaných zmien je potrebné demontovať meradlo, požaduje sa to už na technickú zmenu. Jedinou podmienkou je, že práce budú vykonávať oprávnené osoby. Po vykonaní výmeny zhotoviteľ odovzdá vlastníkovi nehnuteľnosti potrebné doklady. 

VÝMENE STARÉHO PLYNOVÉHO KOTLA, ALEBO AKÝ KOTOL POUŽIŤ PRI PLYNOFIKÁCII ?

Pre vykurovanie RD sa v minulosti navrhovali a montovali plynové kotly bez plynulej regulácie výkonu horáka. Kotly sa montovali do klasických vykurovacích systémov, ale aj do nízkoteplotných vykurovacích systémov.

V súčasnej dobe je výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť.

Pre posúdenie výberu kotla sú potrebné údaje:

– terajšieho vykurovacieho systému,
– k „veľkosti kotla“ sú potrebné informácie o tepelno izolačným vlastnostiam domu,
– je potrebné posúdiť výkon kotla. V minulosti sa dávala pomerne veľká rezerva na jeho výkon.

Tiež by ste mali vedieť, či urobíte nejaké zlepšenia tepelných vlastností: výmena okien a vstupných dverí, zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy. Všetky tieto opatrenie vedú k zníženiu spotreby a aj potrebného výkonu kotla. Podľa mojich skúseností, pri ročnej spotrebe zemného plynu okolo 3000 m3 je potrebné uvažovať o kúpe kondenzačného kotla. Úspory dosiahnuté z takejto spotreby sú už zaujímavé, pri cenovom rozdiely medzi klasickým a kondenzačným kotlom. 

Pri výmene klasického kotla za kondenzačný však musia byť splnené minimálne tieto podmienky:

a) prevložkovanie komína na kondenzačnú techniku (vývod na fasádu domu je zakázaný, môžete mať výduch popri fasáde, ale vyvedený až nad strechu)
b) výkon radiátorov navrhnutý pre kondenzačný režim. U starších systémoch boli plochy radiátorov väčšinou predimenzované.
c) možnosť odvádzať kondenzát z kotla do kanalizácie

Viac informácií sa môžete dočítať tu.

KTO MÔŽE VYKONÁVAŤ ČINNOSTI V PLYNÁRENSTVE?

V plynárenstve sa vykonáva rôznorodá činnosť, ktorej výsledkom je bezpečné a spoľahlivé vyhradené technické zariadenie plynu. Pod činnosťou sa v tomto článku rozumie – montáž do funkčného celku, oprava, údržba, rekonštrukcia . . .

 1. Montážne a opravárenské práce v plynárenstve môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá vlastní oprávnenie  montážnej organizácie v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Odborne spôsobilou osobou je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nie je zamestnávateľom a činnosť v plynárenstve vykonáva na základe hore uvedených oprávnení.
 2. Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve je podnikajúcou osobou buď ako právnická osoba zapísaná do obchodného registra, alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia. Podnikajúcou osobou môže byť aj osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov.
 3. Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve (podľa bodov 1 a 2) musí dbať nato:
  • aby pri zváraní potrubia zvárač oceľových potrubí bol držiteľom certifikát podľa STN EN  ISO 9606-1 
  • aby pri zváraní potrubia zvárač PE potrubia bol držiteľom certifikát podľa STN EN 13067
  • aby pracovníci – spájkovači boli držiteľmi certifikátu podľa STN EN ISO 13585
  • aby pracovníci vyhotovujúci lisované spoje boli držitelia doklad o zaškolení predajcom, dovozcom alebo výrobcom systémov.
AKO PLYNOFIKOVAŤ BYT V BYTOVOM DOME?

Byt je nehnuteľnosť, ktorá je v prevažnej miere pripojená na spoločné rozvody bytového domu (na stúpačku plynu, v spoločnej plynomerni . . . . v spoločných priestoroch bytového domu).

Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), ktorá je ukončená pred bytovým domom hlavným uzáverom plynu (HUP).  Od HUP je vonkajší rozvod plynu vedený v zemi a vnútorný rozvod v spoločných priestoroch bytového domu (v technickom podlaží, v bytových jadrách, schodišťom  . . . Tento rozvod je v zmysle zákona považovaný za spoločné odberné zariadenie a jej prevádzkovateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej už len SVB) alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú vo spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pred plynofikáciou bytu je potrebné:

a) získať písomné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) podať žiadosť na pripojenie do DS,
c) požiadať projektanta spracovať PD plynofikácie bytu,
d) požiadať o stavebné povolenie,
e) realizovať stavbu podľa PD,
f) zabezpečiť kolaudáciu a odovzdanie dodatkovej dokumentácie (SVB)

Práve pri spracovaní projektovej dokumentácii sa stavebník dozvie, čo koľko bude stáť, a koľko hľadísk a okolností ovplyvňujú plynofikáciu bytu, ako aj cenu plynofikácie bytu. Je ich toľko veľa, že nie je možné ani odhadnúť cenu projektu plynofikácie bytu.

Pri plynofikácii bytu v prevažnej miere dochádza k úprave (rozšíreniu) časti spoločného rozvodu plynu po uzatváraciu armatúru, na ktorú je pripojený nový bytový rozvod resp. odberné plynové zariadenie bytu.

Úpravu (rozšírenie) spoločného odberného plynového zariadenia SVB zapracuje projektant do projektovej dokumentácie plynofikácie bytu. Po zrealizovaní plynofikácie bytu vlastník bytu odovzdáva „prevádzkovú dokumentáciu nového spoločného odberného zaradenia“ (po uzatváraciu armatúru pred plynomerom odberateľa – vlastníka bytu) SVB.

Pri plynofikácii bytu dochádza aj k zaústeniu plynového spotrebiča do komína bytového domu, t.j. do spoločného zariadenia domu.

Komin

AKO SA PRIPOJIŤ K PLYNU 7. JEDNODUCHÝCH KROKOCH ?

SPP-distribúcia a.s. pre vás pripravila video

ODPOVEDE PRE SVB ALE NIE LEN PRE NICH

Spoločenstvo vlastníkov je právnická osoba založená podľa zákona o vlastníctve bytov, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu

ODPOVEDE PRE SVB ALE NIE LEN PRE NICH
MÔŽEME ŽIADAŤ ZMENU UMIESTNENIA VÝVODU SPALÍN Z KOTLA OD VLASTNÍKA BYTU, AK PARY Z KOTLA ZNEPRIJEMŇUJÚ SUSEDOM UŹÍVANIE ICH BYTOV?

Áno, ak komín existuje. Komín je spoločným zariadením bytového domu, za ktorý zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov.
Pripojenie kotla do komína musí spĺňať určité podmienky = požiadavky výrobcu kotla (suchá alebo mokrá prevádzka kotla?, pripojenie kotla do komína s jedným zdrojom splodín, legislatívne požiadavky), na ktoré si môže vlastník bytu = prevádzkovateľ kotla žiadať odpovede.
POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu sú také, ako pre nové zariadenia. Preto by SVB malo byť v tejto oblasti dostatočne informované.

MÔŽEME ŽIADAŤ ZMENU UMIESTNENIA VÝVODU SPALÍN Z KOTLA OD VLASTNÍKA BYTU, AK SPLODINY=DYM Z KOTLA ZNEPRIJEMŇUJÚ SUSEDOM UŹÍVANIE ICH BYTOV?

Áno, ak došlo k zvyšuniu celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia, alebo ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť. Vtedy zvýšenie komína alebo úpravu výduchu prevádzkovateľ kotla musí vykonať zmenu do troch rokov od zmeny zaradenia znečisťujúcej látky.

MÔŽEME ŽIADAŤ ZMENU UMIESTNENIA VÝVODU SPALÍN Z KOTLA OD VLASTNÍKA BYTU?

Áno, ak komín existuje. Zákonné a normatívne podmienky odvádzania spalín z kotla v bytových domoch (napr. cez obvodovú stenu) sa od roku 1996 do 19.12.2017 neustále menili. Komín je spoločným zariadením bytového domu, za ktorý zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov. Pripojenie kotla do komína musí spĺňať určité podmienky = požiadavky výrobcu kotla (suchá alebo mokrá prevádzka kotla?, pripojenie kotla do komína s jedným zdrojom splodín, legislatívne požiadavky), na ktoré si môže vlastník bytu žiadať odpovede, ak by ho SVB k tejto činnosti vyzvalo. Preto by SVB malo byť v tejto oblasti dostatočne informované.

MÔŽE BYŤ V SÚČASNEJ DOBE ZREALIZOVANÉ VYUSTENIE VÝDUCHU Z PLYNOVÉHO SPOTREBIČA NA VONKAJŠIU STENU BUDOVY ?

Áno. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne zariadenia na spaľovanie ZP na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP menej ako 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku. (napr. GAMATKY)

KEDY MUSÍME STRPIEŤ VYUSTENIE VÝDUCHU Z PLYNOVÉHO SPOTREBIČA NA VONKAJŠIU STENU BUDOVY ?

Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nebolo možné zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu. Musia byť však splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku.

Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), ktorá je ukončená pred bytovým domom hlavným uzáverom plynu (HUP).  Od HUP je vonkajší rozvod plynu vedený v zemi a vnútorný rozvod v spoločných priestoroch bytového domu (v technickom podlaží, v bytových jadrách, schodišťom  . . . Tento rozvod je v zmysle zákona považovaný za spoločné odberné zariadenie a jej prevádzkovateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej už len SVB) alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú vo spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pred plynofikáciou bytu je potrebné:

a) získať písomné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) podať žiadosť na pripojenie do DS,
c) požiadať projektanta spracovať PD plynofikácie bytu,
d) požiadať o stavebné povolenie,
e) realizovať stavbu podľa PD,
f) zabezpečiť kolaudáciu a odovzdanie dodatkovej dokumentácie (SVB)

Práve pri spracovaní projektovej dokumentácii sa stavebník dozvie, čo koľko bude stáť, a koľko hľadísk a okolností ovplyvňujú plynofikáciu bytu, ako aj cenu plynofikácie bytu. Je ich toľko veľa, že nie je možné ani odhadnúť cenu projektu plynofikácie bytu.

Pri plynofikácii bytu v prevažnej miere dochádza k úprave (rozšíreniu) časti spoločného rozvodu plynu po uzatváraciu armatúru, na ktorú je pripojený nový bytový rozvod resp. odberné plynové zariadenie bytu.

Úpravu (rozšírenie) spoločného odberného plynového zariadenia SVB zapracuje projektant do projektovej dokumentácie plynofikácie bytu. Po zrealizovaní plynofikácie bytu vlastník bytu odovzdáva „prevádzkovú dokumentáciu nového spoločného odberného zaradenia“ (po uzatváraciu armatúru pred plynomerom odberateľa – vlastníka bytu) SVB.

Pri plynofikácii bytu dochádza aj k zaústeniu plynového spotrebiča do komína bytového domu, t.j. do spoločného zariadenia domu.

Komin

ODVZDUŠNENIE, NAPUSTENIE PLYNU A UVEDENIE PLYNOVODU DO PREVÁDZKY PO OPRAVÁCH

V komunikácii na mojej webovej stránke mi bola položená otázka: „Ako to je pri odvzdušňovaní, napustení plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky z pohľadu odberateľa/správcu“. Otázka smerovala od nespokojného odberateľa plynu v stavebnom objekte určenom na bývanie a to hneď po dvoch situáciách:

 • odstavenie z prevádzky z dôvodu havárie NTL distribučného plynovodu,
 • odstavenie z prevádzky z dôvodu rekonštrukcie a zmene tlakovej hladiny distribučného plynovodu z NTL na STL.

Odpoveď:

 1. Pri odstávke plynového zariadenia v bytovom dome z dôvodu havárie NTL distribučného plynovodu a jeho následnom uvedení do prevádzky je možné predpokladať, že:
  • hlavný a objektový uzáver plynu pre bytový dom je jeden a ten istý, nakoľko odberné plynové zariadenie bytového domu si nevyžadovalo zregulovanie tlaku plynu (nie je prítomný regulátor tlaku plynu), a preto nevznikla v minulosti pri montáži potreba dvoch samostatných uzáverov s odvzdušňovacím zariadením,
  • odvzdušňovacie zariadenie nebolo prístupné z verejného priestranstva,
  • k odstraňovaniu poruchy na NTL plynovode dochádzalo „bez predchádzajúceho oznámenia“. SPP-distribúcia a.s. riešilo poruchu ako všeobecné ohrozenie resp. havarijný stav,
  • pracovníci SPP-distribúcia a.s. nemohli disponovať sprievodnou, montážnou dokumentáciou a ani miestnym prevádzkovým predpisom, nakoľko SPP-distribúcia a.s. nie je prevádzkovateľom plynovodov pre konkrétny bytový dom. Preto ich postup bol odlišný od toho, ktorý bol použitý po rekonštrukcii distribučného plynovodu.
 2. Pri odstávke plynového zariadenia v bytovom dome z dôvodu rekonštrukcie a zmene tlakovej hladiny distribučného plynovodu z NTL na STL pracovníci SPP-distribúcia a.s.:
  • písomne oznámili odberateľom plynu ako aj SVB prerušenie dodávky zemného plynu z dôvodu rekonštrukcie uličného plynovodu v dostatočnom predstihu. Je predpoklad, že odberatelia plynu „v tomto prípade je to aj SVB“ bolo vyzvané v súlade s § 73 odstavec 5) zákona č. 251/2012 Z.z. predložiť prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak odberateľ plynu resp. SVB nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce,
  • odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykonávali podľa montážnej dokumentácie pre rekonštrukciu plynovodu, ale aj podľa konštrukčnej dokumentácie nových STL prípojok plynu, ktorých súčasťou bol nový HUP, regulátor tlaku plynu a nové odvzdušňovacie zariadenie OPZ takže aj bytového domu. Odvzdušnenie/odplynenie sa vykonáva (a vykonávalo sa aj v minulosti) podľa STN 38 6405, a preto SVB v miestnom prevádzkovom predpise v súlade s článkom 18. tejto normy je povinné mať vypracované pokyny pre odvzdušnenie a odplynenie spoločného OPZ rozvodu plynu. Nakoľko túto činnosť musí realizovať  autorizovaná osoba, mala by táto osoba byť uvedená v miestnom prevádzkovom predpise, ktorá zabezpečí splnenie  požiadaviek na prevádzku plynových zariadení už aj podľa STN EN 12327.  

Proces odvzdušňovania plynovodu, odplyňovanie plynovodu a vykonávania tlakovej skúšky plynovodu plynom sa považuje za činnosť spojenú so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa § 1 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, preto túto činnosť musí realizovať  autorizovaná osoba.

PREČO ODBERATEĽ PLYNU VYJADRUJE SVOJU NESPOKOJNOSŤ PRI RÔZNYCH ODSTÁVKACH PLYNU?

Na Slovensku sa v obytných budovách nachádzajú vnútorné plynovody aj z rokom výstavby 1970. V starších budovách slúžiacich na bývanie plynové zariadenia technicky a morálne zostarli. K spokojnosti „odberateľa plynu“ určite neprispieva neznalosť povinností a práv prevádzkovateľa plynových zariadení ako vlastníka/spoluvlastníka alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn. Určite mi dáte za pravdu, že sa to vyskytuje pri zmene majiteľa bytu či rodinného domu. Nevylučuje sa ani kombinácia oboch skutočností.

A tu začína zárodok nespokojnosti!

Pre vysvetlenie môjho tvrdenia sa musím preniesť do minulosti t.j. do obdobia po zmontovaní nového plynovodu v budove. Pre správnosť pochopenia odpoveď nasmerujem zvlášť pre odberateľov plynu v bytových domoch a zvlášť pre rodinné domy.

A. PLYNOFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU

Podľa súčasnej legislatívy §72 zákona č. 251/2012 Z.z. je vnútorný rozvod plynu v budove súčasťou odberného plynového zariadenia, ktoré sa začína hlavným uzáverom plynu a končí sa plynovými spotrebičmi odberateľa. Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, každé odberné plynové zariadenie sa začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Inač povedané:

 • Bytový rozvod plynu so spotrebičmi teda začína uzáverom pred plynomerom odberateľa plynu. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.
 • Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Spoločné odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

V minulosti t.j. v období po zmontovaní nového plynovodu v budove:

 1. Zhotoviteľ stavby „budúcim odberateľom plynu“ odovzdal montážnu/sprievodnú dokumentáciu odberného plynového zariadenia (ďalej už OPZ). V dobe masívnej výstavby komunálnych bytov v procese „ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVBY“ zastupovali budúcich odberateľov plynu bytové družstvá, podniky a závody, ktoré vybudovali pre svojich zamestnancov tzv. podnikové byty, ale aj štát. Tento proces, alebo inač (odvzdušnenie, napustenie plynu a prvé uvedenie plynovodu do prevádzky) vykonal zhotoviteľ stavby za účasti zástupcov budúcich odberateľov plynu podľa platnej normy STN 38 6405: 1988 pod názvom: PLYNOVÉ ZARIADENIA – ZÁSADY PREVÁDZKY. Autorizovaná osoba zhotoviteľa odovzdala certifikáty a dokumenty osvedčujúce, že plynovod bol vybudovaný a skúšaný v súlade s platnými zákonnými predpismi, nariadeniami a podľa projektovej špecifikáciePreukázateľne oboznámil zástupcov budúcich odberateľov s technickými zariadeniami OPZ, s ich obsluhou a odovzdal ho k užívaniu. Dodávateľ stavby zástupcom budúcich odberateľov plynu predložil „Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ“ a  „Zápis o tlakovej skúške OPZ“ to znamená doklady o prevádzkyschopnosti spoločného a bytového odberného zariadenia plynu. Nájomcovia/vlastníci bytov predkladali na plynárenskom podniku nájomnú/kúpnu zmluvu bytu a plynárenský podnik vydal pre byt“ Správu o odbornej prehliadke a skúške pre konkrétny byt a namontoval plynomer.
  • Po montáži plynomera zhotoviteľ stavby alebo nim určená autorizovaná osoba za účasti nájomcu bytu dôkladne preverila stav plynovodu, ktorý sa uvádzal do prevádzky. Nasledovalo odvzdušnenie (postupné zaplňovanie rozvodu plynom) na konci plynovodného úseku (v technickej miestnosti …. kuchyne).
  • Bezprostredne po napustení plynu sa skúškou prevádzkyschopnosti plynovodu prekontrolovala tesnosť tých spojov, ktoré neboli podrobené kontrole pri skúške tesnosti, a to najmä pri pripojení plynomera, plynových spotrebičov a pod. Skúška prevádzkyschopnosti plynovodu sa do dnešného dňa vykonáva prevádzkovým tlakom plynu. Tesnosť sa aj dnes kontroluje penotvorným roztokom alebo detektorom.
  • V prípade, že pri odvzdušňovaní plynovodu boli/sú už inštalované spotrebiče, boli/musia byť uvedené do činnosti spolu s plynovodom. V opačnom prípade bolo/je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie ich prevádzky, k čomu sa nepristupovalo, nakoľko byty boli nájomníkmi ihneď využívané.
 2. Počas prevádzky plynovodu v bytovom dome, ktoré si nevyžadovalo opravy, odstávky plynu z dôvodu poruchy sa nájomcovia/vlastníci bytov nepotrebovali zaoberať problematikou odvzdušnenia, napustenia plynu a uvedenia plynovodu do prevádzky po opravách. Inač povedané „odberateľ plynu v domácnosti“, ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti o prevádzke odberného zariadenia v budove ako takej vedel len veľmi málo, alebo to zredukoval iba na znalosti obsluhy spotrebičov. Spoliehal a spolieha sa aj „dnes“ práve na „zástupcov budúcich odberateľov plynu“ t.j. bytové družstvá, podniky a závody, ale aj štát, ktoré spoločné a bytové OPZ vybudovali. Aj vtedy platilo, že o pripojenie stavebného objektu do distribučnej siete plynu mohol požiadať iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti.
 3. Zákon č. 182/1993 Z. z. zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov odštartoval odpredaj bytov a nebytových priestorov do súkromného vlastníctva prednostne nájomníkom bytov. Zmenou vlastníckych práv k nehnuteľnosti a vznikom nového SVB alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti došlo aj k zmene prevádzkovateľa plynových zariadení vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn. Stretávam sa so skutočnosťou, že „nové SVB“ od „predchádzajúceho správcu plynového zariadenia“ získalo len čiastočnú sprievodnú/montážnu dokumentáciu. U zodpovedných za prevádzku SVB absentuje základná znalosť technického plynového zariadenia v ich budove (napr. umiestnenie hlavného uzáveru plynu = HUP, umiestnenie objektového uzáveru=OUP, používanie miestneho prevádzkového predpisu podľa ešte aj dnes platnej normy STN 38 6405: 1988 pod názvom: PLYNOVÉ ZARIADENIA – ZÁSADY PREVÁDZKY. SVB svoje povinnosti a práva prevádzkovateľa plynových zariadení zredukovali na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok. Práve v týchto dokladoch revízny technik uvádza absenciu projektovej či sprievodnej dokumentácie a miestneho prevádzkového predpisu. Ide o „Závady nebrániace spoľahlivej prevádzky PZ“ a preto sa tieto dokumenty podceňujú až do doby kedy treba vykonať akúkoľvek opravu plynových zariadení buď na distribučnej sieti, či na spoločnom odbernom plynovom zariadení v nehnuteľnosti.

Záver:

 • Z právneho hľadiska sa podstata prevádzkovania odberného plynového zariadenia v bytovom dome oproti roku 1988 nezmenila. Do legislatívy sa dostali rožne odbornejšie pomenovania, nové povinnosti a práva vyplývajúce zo zmien „energetických zákonov a vyhlášok“. Určite došlo k zmene prevádzkovateľa plynových zariadení, ktorého funkciu v minulosti plnili bytové družstvá, podniky a závody, ale aj štát. Povinnosti a práva prešli na „spoločenstvá vlastníkov bytov“, alebo na správcu dotknutej nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn. Tohto správcu si zabezpečilo SVB.
 • Z technického hľadiska (ak nenastala rekonštrukcia alebo významná obnova, či nedošlo k rozširovaniu OPZ o nové odberné miesta, alebo neprebehla  úprava oproti pôvodnému stavu) sa pre odberné plynové zariadenia v bytovom dome oproti roku 1988 nič nemení. Ak plynofikácia objektu bola zhotovená podľa predchádzajúcich predpisov a noriem, pre plynové zariadenia ostávajú v platnosti, pokiaľ neboli nahradené iným predpisom.
 • Technické podmienky sa určite zmenia/zmenili,  ak v objekte nastala/nastane rekonštrukcia alebo významná obnova, či dôjde k rozširovania OPZ o nové odberné miesta, alebo ak sa vlastníci nehnuteľnosti dohodnú na úprava OPZ. Technické normy prestali byť záväzným predpisom. No nahradili ich zákony, vyhlášky, ktoré sú záväzné ako najvyššia právna forma. STN, EN, ISO normy a technické pravidlá sa stali doručovacími predpismi. Ak sa projektant, dodávateľ, zhotoviteľ alebo iná odborne spôsobilá osoba odvoláva na STN, EN, ISO normy a technické pravidlá  stávajú sa záväzným predpisom.

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV PRÍPOJOK

Prevádzkovateľ distribučnej siete sa stará o bezpečnosť na našich uliciach, zabezpečuje spoľahlivú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV PRÍPOJOK
PREČO SA REKONŠTRUKCIE PRÍPOJOK PLYNU VYKONÁVAJÚ PO "PLOT" A OD PLOTA?
 • Stavebník (SPP-distribúcia a.s. – ďalej už len prevádzkovateľ) si pri rekonštrukciách plynovodov a prípojok vyžaduje zabezpečiť prístup k ich zariadeniam na kontrolu, výmenu a ich údržbu , a nie len na odpočet plynu z plynomera.
 • Na všetkých zariadeniach uvedených v nasledujúcom bode je po rekonštrukcii plynovodu a prípojok prevádzkovateľ povinný vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky. Výstavbou pripojovacieho plynovodu a následného dopojenia OPZ v rodinných domoch prevažuje zariadenie Bg). Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je nutné právnickou osobou vykonať v časovom slede (každý 3-tí rok prehliadku a každý 6-ty rok skúšku). Kontrola a údržba sa vykonáva z verejne prístupných priestorov. Z týchto priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu.
 • Už len pre doplnenie – odpočet plynomera sa robí 1x ročne a jeho „výmena po dobe ciachu“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

Na hranici pozemku (pri plote) sa umiestňuje „DRZ“  – certifikovaná plastová skrinka s kovovou konštrukciou. Súčasťou certifikovanej skrinky je aj kompletné technické plynové zariadenie typu Bg:

– Plastová plynová prípojka (pripojovací plynovod) ukončená na hranici pozemku
– HUP – hlavný uzáver plynu
– RTP – regulátor tlaku plynu
– PS – plynomer (alebo premiestnenie meradla vo vlastníctve prevádzkovateľa)
– DU – domový uzáver
– Kontrolný vývod na strane STL – pre kontrolu správnej funkcie RTP
– Kontrolný vývod na strane NTL – za plynomerom
– Prepojovacie CATS rozvody
– Oceľové alebo plastové rozvody domového rozvodu po rekonštrukcii

Záver:
Inač povedané, zmenou legislatívy v plynárenstve je pri rekonštrukcii plynovodov a plynových prípojok  u existujúcich odberateľoch plynu možné pod pojmom „nová prípojka plynu“  rozumieť súbor  zariadení uvedených  odstavci „DRZ“. Pri obhliadkach nehnuteľnosti projektant pred rekonštrukciou plynovodu a prípojok vypracujú technické riešenie dopojenia existujúceho domového rozvodu s novou prípojkou a navrhne „umiestnenie DRZ“. Projektant zohľadňuje umiestnenie DRZ tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam z verejného priestranstva.
Pre názornosť prikladám fotografie niektorých certifikovaných skriniek s plynovým zariadením Bg (výkonom do 25 m3/hod). Také, alebo podobné budú inštalované pri rekonštrukcii plynovodoch a prípojok možno i na Vašej ulici.

 

NEZAUJÍMA MA, ČO PRIPRAVUJE SPP-DISTRIBÚCIA A.S! MY OD NICH PLYN NEBERIEME!

S takouto reakciou sa stretávam od občanov pri prípravných prácach spojených s projektovaním obnovy (rekonštrukcie) plynovodov a prípojok. Preto som sa rozhodol venovať tejto problematike trochu pozornosti.

 • Od 01. 07. 2007 došlo k plnej liberalizácii trhu s elektrinou a plynom, čo znamená, že na trhu pôsobí viacero dodávateľov elektriny a plynu, ktorých zoznam nájdete aj na internetovej stránke úradu www.urso.gov.sk.
 • Je rozdiel medzi dodávkou elektriny a plynu a distribúciou elektriny a plynu. Distribúciu elektriny alebo plynu zabezpečujú prevádzkovatelia distribučnej sústavy/siete.

 • prevádzkovateľ plynu je SPP – distribúcia, a.s.
  prevádzkovateľ elektriny je: Západoslovenská distribučná, a.s. , Východoslovenská distribučná, a.s. , Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Bez ohľadu na to, ktorého z dodávateľov elektriny alebo plynu si zvolíte, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete sa Vám nemení, vždy ostáva ten istý. Dodávateľa elektriny/plynu si vyberáte Vy. S dodávateľom, ktorého si vyberiete, je potrebné uzatvoriť zmluvu (zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu, rámcovú zmluvu) na dodávku energie do nehnuteľnosti a zároveň podpísal zmluvu o prístupu do distribučnej siete s prevádzkovateľom distribučnej siete. Dodávateľ Vám dodáva elektrinu/plyn, jemu uhrádzate preddavkové platby a on Vám vystavuje aj faktúru za spotrebovanú elektrinu/plyn.

PREČO SPP-DISTRIBÚCIA A.S. ROBÍ REKONŠTRUKCIU PLYNOVODOV A PRÍPOJOK?

Spoločné odberné plynového zariadenia je odberné zariadenie, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

Každé odberné miesto plynu (plynofikovaný byt) vybavené plynomerom je pripojené na spoločné odberné plynové zriadenie.

Spoločné zariadenie domu je možné prevádzkovať iba vtedy, ak existuje technická dokumentáciu podľa §13 zákon č. 124/2006 Z. z. (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Schemy 05 SVB

PRÍPOJKA PLYNU (PP) PRE RD OD 1.7 2011 AŽ DO DNES ?

Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si od 1.7.2011 môže vybrať svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím bude sám ovplyvňovať termín realizácie pripojenia k distribučnej sieti. Ak pripojovací plynovod ( prípojka plynu) nebol vybudovaný v minulosti obcou, či „plynármi“ prípojku si buduje:

 • občan sám na vlastné náklady podľa požiadaviek distribútora plynu, ak v blízkosti jeho nehnuteľnosti je jestvujúci distribučný plynovod
 • developer (ak to uzná za vhodné) pri výstavbe inžinierových sietí v rozvojovej lokalite individuálnej bytovej výstavby (IBV).

Prípojka plynu musí byť vybudovaná podľa nového energetického zákona č. 251/2012  Z.z., ale najmä:

 • podľa vyjadrenia prevádzkovateľa DS k žiadosti o pripojenie k distribučnej siete, ktoré je súčasťou „Zmluvy o pripojenie
 • z plastového potrubia PE 100 RC bez rozdielu na materiál hlavného plynovodu
 • tak, že HUP končí pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti. 
 • tak, aby HUP bol ukončený v certifikovanej domovej regulačnej zostave (DRZ) s prístupom z verejného priestranstva, do ktorej sa bude dať bez problémov montovať plynomer,
 • v súlade so stavebným zákonom ako napr. „drobná stavba“. Na stavebnom úrade pri jej ohlasovaní bude stavebník vyzvaný predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Prípojka plynu je plynárenské zariadenie, ktoré môže  vybudovať iba oprávnená osoba a to od vykonania zemných prác až po uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. Stavebník (ak nie je oprávnenou osobou) nemôže vykonávať žiadne stavebné a montážne práce svojpomocne.

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. začala uskutočňovať prozakáznické kroky, ktoré napomáhajú pri pripájaní domácnosti na zemný plyn. https://youtu.be/l6I2dhLkGSQ, alebo ďalšie užitočné informácie uvedené na stránke  https://www.oplyne.info/

Liberalizácia procesu pripájania od 1. júla 2011 posunula výstavbu pripojovacieho plynovodu na zákazníka. Konkrétne sa jedná o zabezpečenie:

 • projektovej dokumentácie na pripojovací plynovod,
 • ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od príslušného Stavebného úradu) na výstavbu pripojovacieho plynovodu,
 • povolenie na zvláštne užívanie komunikácie od príslušného Stavebného úradu,
 • výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku plynu,
 • projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t. j. výstavbu vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.

ZARIADENIA PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

Štátom podporovaný spôsob vykurovania pre novostavby, tak aj pri rekonštrukcii budov. Zastúpenie tam majú aj kondenzačné koly

Návrat hore