ČASTÉ OTÁZKY

Plynofikácia rodinného domu

Pripojenie napr. objektu na bývanie je zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve.

Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu stavebný objekt (rodinný dom, chatu …) uzatvárajú s PDS „Zmluvu o pripojení“ k distribučnej sieti. Objektom sa rozumie novostavba RD, plynofikácia existujúcej nehnuteľnosti, v ktorej nebolo v minulosti zriadené odberné plynové zariadenie – t.j. na odbernom mieste nebolo v minulosti namontované meradlo zemného plynu a v nehnuteľnosti sa v minulosti neodoberal zemný plyn.

Plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. vlastník nehnuteľnosti. Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

SPP-distribúcia, a.s. pripravila video, ktoré vám poskytne potrebné informácie s pripojením tej vašej nehnuteľnosti. 

Ostatné potrebné informácie sa dozviete na stránke SPP-distribúcia, a.s. v časti: Často kladené otázky

Pre rodinný dom  (RD) prevádzkovateľ DS vyžaduje zhotoviť PP z plastového potrubia PE 100 d32. Stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. Na koniec prípojky sa umiestňuje domová regulačná zostava (DRZ). 

Liberalizácia procesu pripájania od 1. júla 2011 posunula výstavbu pripojovacieho plynovodu na zákazníka. Konkrétne ste ako „zákazník“ povinný si zabezpečiť:

 • projektovej dokumentácie na pripojovací plynovod,
 • ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od príslušného Stavebného úradu) na výstavbu pripojovacieho plynovodu,
 • povolenie na zvláštne užívanie komunikácie od príslušného Stavebného úradu,
 • výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku plynu,
 • projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t. j. výstavbu vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.

Prípojka plynu je plynárenské zariadenie, ktoré môže  vybudovať iba oprávnená osoba a to od vykonania zemných prác až po uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. Stavebník (ak nie je oprávnenou osobou) nemôže vykonávať žiadne stavebné a montážne práce svojpomocne.

Tento technický pojem je pre stavebníka veľmi podstatný. Plynárenské zariadenie (PZ) je možné chápať ako zariadenia, ktoré slúži primárne na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. U rodinných domoch je plynárenským zariadením pripojovací plynovod = prípojka plynu.

Ak dokážete plynárenské zariadenie správne zatriediť pomôže vám to:

 • pri zisťovaní výšky poplatkov za prístup do distribučnej siete,
 • pri podávaní žiadosti o stavebných zámeroch,
 • pri podávaní žiadostí o vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete k projektovým dokumentáciám,
 • pri učení postupov v procese pripájania stavebného objektu do DS
 • pri získaní informácie rozsahu spracovanie projektovej dokumentácie, cene projektových prác . . .
 • zistiť si výšku poplatkov pri podávaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, či  pri ohlásení drobnej stavby.

Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené plynomerom je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (miestny, uličný= distribučný plynovod).

A čo je DRZ?
Domové regulačné zostavy (DRZ) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú zatriedené do skupiny Bg,

Sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).

DRZ – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (RTP), meradla zemného plynu (PS), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov. Viac sa dozviete na stránke Domová regulačná zostava (DRZ).

Ďalšie užitočné informácie k inštaláciám pre rodinné domy nájdete tu 

Pohyblivá časť ceny:

a) zemné práce v závislosti od polohy umiestnenia PP a vzdialenosti od bodu napojenia PP na DS. V zemných prácach je potrebné zohľadniť zhotovenia montážnej jamy, ktorá je  potrebná na zrealizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
b) potrubný PE materiál s komponentami a príslušenstvom – vodorovná a zvislá časť PP,
c) cena projektovej dokumentácie PP – pre RD fakturujem za projektovú dokumentáciu PP hore uvedených parametrov cca 110 €.
d) počas výstavby PP sa zhotoví geodetické zameranie plynárenského zariadenia
e) pre spustenie prípojky plynu do prevádzky sú nevyhnutné práce rev. technika (+odovzdanie dokladov SPP-D)
f) cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP) do 6 m3/hod (od 240-300 € ) s DPH. Do tejto skrinky je umiestnený aj plynomer, domový uzáver plynu.
g) Osvedčenie k PD pre VTZ + prvá úradná skúška STL prípojky (fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby – zamestnávateľ)

Fixná časť ceny:

Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2019 (2018) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Cena prípojky plynu je závislá od dimenzie potrubia, materiálu distribučného plynovodu a od polohy jej umiestnenia pod zemským povrchom. Stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod a podmienky pripojenia stanovuje prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.). Pre približný odhad ceny som pripravil smart pomôcky (kalkulačky) pre výpočet ceny prípojky plynu, a vonkajšieho domového rozvodu plynu:

 1. výpočet ceny prípojky = kalkulačka PP (od plynovodu po hranicu pozemku),
 2. výpočet ceny vonkajšieho domového rozvodu plynu (OPZ) = kalkulačka OPZ

Bez rozdielu, či pri plynofikácii rodinného domu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete. Pre rok 2019 (2018) za pripojenie v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. 

Výnimku majú iba rodinné domy, ktoré v minulosti boli plynofikované, ale bol u nich ukončený odber plynu. Došlo k demontáži meradla (plynomera) bolo pred rokom 2006. Vtedy postačuje predložiť doklady preukazujúce odber plynu v rodinnom dome pred rokom 2006, napr. Faktúru, Zmluvu o dodávke zemného plynu a pod.

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.

PLYNOFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU/BYTU

Pripojenie objektu na bývanie je zrealizované plynárenským zariadením, spoločným  odberným plynovým zariadením a bytovým odberným zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve.

 • Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Fyzické podnikajúce osoby, alebo právnické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu bytový či polyfunkčný dom uzatvárajú s PDS „Zmluvu o pripojení“ k distribučnej sieti.Podľa zákona zákona č. 182/1993 Zb dochádza k výstavbe spoločného zariadenia domu, ktoré je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak je pripojovací plynovod bude umiestnený mimo domu.
 • Spoločným zariadením domu je aj spoločného odberného plynového zariadenia určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od bytového odberného plynového zariadenia t.j. zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti. 
 • Bytové plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od bytového uzáveru až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). 
 • Od HUP za technický stav spoločného odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. spoločensto vlasníkov bytov a nebytových piestorov (SVB) a v bytoch vlastník bytu. Súčasťou spoločného odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu. 
 • Podľa zákona č. 124/2006 Zb. § 18 odstavec 4 stavebník, zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zabezpečujúci práce spojené s výstavbou, sú povinní okrem povinností ustanovených týmto zákonom dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.
 • Podľa zákona č. 124/2006 Zb. § 18 odstavec 5 stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods. 1, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska oprávnená právnická osoba zašle bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Plynárenské zariadenie (PZ) je možné chápať ako zariadenia, ktoré slúži primárne na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Pri obytných  domoch je plynárenským zariadením pripojovací plynovod = prípojka plynu.

Spoločné odberné plynového zariadenia nie je plynárenským zariadením, ale je časťou rozvodu ktorým sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.  

Každé odberné miesto plynu (plynofikovaný byt) vybavené plynomerom je pripojené na spoločné odberné plynové zriadenie plynu a plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom).

Spoločné zariadenie domu je možné prevádzkovať iba vtedy, ak existuje technická dokumentáciu podľa §13 zákon č. 124/2006 Z. z.(Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Schéma rozdelenia plynového rozvodu vedeného v bytovom dome

Spoločnými časťami domu podľa zákona č. 182/1993 §2 odst. 4 a 5 sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými časťami bytového dome sú inštalačné šachty v bytových jadrách, ktoré sú súčasťou bytovej jednotky.

Napríklad:
U bytových jadrách– B3 (1961-1981 bez úprav a rekonštrukcie) sú:

a) steny jadra umakartové, minimalizáciu manipulačného priestoru zaisťuje otočné umývadlo.
b) V inštalačnej šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie sú vytvorené protipožiarne priečky.
c) Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky.
d) V inštalačnej šachte sa nachádzajú zvislé nosné kovové konštrukcie, ktoré slúžia na uchytenie:

– stúpačiek studenej a teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, …
– uchytenie umakartových stien (kuchyňa, kúpeľňa, stena WC s dvierkami.)

Na deliacej konštrukciu medzi šachtou a bytom je zriadený otvor s dvierkami, ktorý zabezpečuje dostatočný prístup k spoločným zariadeniam umiestnených v inštalačnej šachte.

Stretávam sa na stavbách, že pri rôznych stavebných úpravách bytových jadier:

a) vlastníci bytu rozmery tohto priestoru upravujú až na neúnosnú mieru. Tento priestor neslúži iba pre odpočet spotreby vody, plynu … ale aj ako manipulačný priestor pre povinnú výmenu vodomerov, plynomerov a údržbu spoločných zariadení. Je nepríjemné, ak projektant stavebníkovi je povinný v projektovej dokumentácii plynofikácii bytu predpísať úpravu rozmerov. Preto nie je vhodné, ak je tento priestor zmenšený oproti pôvodnému stavu. (napr. typ jadra B-3, B-10, B-91, B-4, B-6, B-7 …) Podľa platnej STN 38 6442 otvor do bytového jadra slúži aj ako vetranie priestoru, kde je umiestnený plynomer. Pre šachty, bytové jadrá  vyhovuje otvor o ploche aspoň 1 m2.
b) vlastníci bytu demontujú zvislé a vodorovné výstuže šachty ako aj rôzne podpery a uchytenia stúpačiek teplej vody, kanálu, plynového rozvodu, … s vidinou jediného cieľa – získať čo najväčší priestor WC, kúpeľne …Tento prístup nie je v súlade so zákonom č. 251/2012 Zb. nakoľko prevádzkovateľ spoločného odberného plynového zariadenia (SVB) je povinný udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, čo odstránením zvislých a vodorovných výstuží, podpier a uchytení stúpačiek neprispeje.

Byt je nehnuteľnosť, ktorá je v prevažnej miere pripojená na spoločné rozvody bytového domu (na stúpačku plynu, v spoločnej plynomerni . . . . v spoločných priestoroch bytového domu).

Bytový dom je pripojený na distribučný plynovod na ulici pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), ktorá je ukončená pred bytovým domom hlavným uzáverom plynu (HUP).  Od HUP je vonkajší rozvod plynu vedený v zemi a vnútorný rozvod v spoločných priestoroch bytového domu (v technickom podlaží, v bytových jadrách, schodišťom  . . . Tento rozvod je v zmysle zákona považovaný za spoločné odberné zariadenie a jej prevádzkovateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej už len SVB) alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú vo spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pred plynofikáciou bytu je potrebné:

a) získať písomné stanovisko spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) podať žiadosť na pripojenie do DS,
c) požiadať projektanta spracovať PD plynofikácie bytu,
d) požiadať o stavebné povolenie,
e) realizovať stavbu podľa PD,
f) zabezpečiť kolaudáciu a odovzdanie dodatkovej dokumentácie (SVB)

Práve pri spracovaní projektovej dokumentácii sa stavebník dozvie, čo koľko bude stáť, a koľko hľadísk a okolností ovplyvňujú plynofikáciu bytu, ako aj cenu plynofikácie bytu. Je ich toľko veľa, že nie je možné ani odhadnúť cenu projektu plynofikácie bytu.

Pri plynofikácii bytu v prevažnej miere dochádza k úprave (rozšíreniu) časti spoločného rozvodu plynu po uzatváraciu armatúru, na ktorú je pripojený nový bytový rozvod resp. odberné plynové zariadenie bytu.

Úpravu (rozšírenie) spoločného odberného plynového zariadenia SVB zapracuje projektant do projektovej dokumentácie plynofikácie bytu. Po zrealizovaní plynofikácie bytu vlastník bytu odovzdáva „prevádzkovú dokumentáciu nového spoločného odberného zaradenia“ (po uzatváraciu armatúru pred plynomerom odberateľa – vlastníka bytu) SVB.

Pri plynofikácii bytu dochádza aj k zaústeniu plynového spotrebiča do komína bytového domu, t.j. do spoločného zariadenia domu.

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

 • Podľa §13 zákona č. 124/2006 bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve. Úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.

V plynárenstve sa vykonáva rôznorodá činnosť, ktorej výsledkom je bezpečné a spoľahlivé vyhradené technické zariadenie plynu. Pod činnosťou sa v tomto článku rozumie – montáž do funkčného celku, oprava, údržba, rekonštrukcia . . .

 1. Montážne a opravárenské práce v plynárenstve môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá vlastní oprávnenie  montážnej organizácie v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Odborne spôsobilou osobou je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nie je zamestnávateľom a činnosť v plynárenstve vykonáva na základe hore uvedených oprávnení.
 2. Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve je podnikajúcou osobou buď ako právnická osoba zapísaná do obchodného registra, alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia. Podnikajúcou osobou môže byť aj osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov.
 3. Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve (podľa bodov 1 a 2) musí dbať nato:
  • aby pri zváraní potrubia zvárač oceľových potrubí bol držiteľom certifikát podľa STN EN  ISO 9606-1 
  • aby pri zváraní potrubia zvárač PE potrubia bol držiteľom certifikát podľa STN EN 13067
  • aby pracovníci – spájkovači boli držiteľmi certifikátu podľa STN EN ISO 13585
  • aby pracovníci vyhotovujúci lisované spoje boli držitelia doklad o zaškolení predajcom, dovozcom alebo výrobcom systémov.

Technické zmeny na odbernom mieste plynu

Ak rekonštruujete existujúce odberné plynové zariadenie – napr. znižujete alebo rozširujete počet súčasných plynových spotrebičov, požadujete zmenu umiestnenia meradla zemného plynu, alebo požadujete preložku existujúcej prípojky zemného plynu a podobne, vykonávate technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste plynu

Preložke plynárenských a odberných zariadení je venovaná samostatná kategória článkov.

Počas prevádzkovania odberného plynového zariadenia môže nastať situácia, keď dôjde k poškodeniu časti rozvodu plynu, poškodeniu kotla a uvažujete o oprave, či  rekonštrukcii existujúceho odberného plynového zariadenia. Predpokladom je, že je nutná: 

 • výmena spotrebiča rovnakého typu a výkonu bez zmeny jeho umiestnenia,
 • výmena časti poškodeného rozvod plynu bez zmeny jeho umiestnenia a bez zmeny druhu materiálu.

Tieto zmeny „výmeny“ sa vykonávajú za meradlom (plynomerom) a nevyžadujú si žiadne administratívne prípravy a úkony. Ak pre zabezpečenie požadovaných zmien je potrebné demontovať meradlo, požaduje sa to už na technickú zmenu. Jedinou podmienkou je, že práce budú vykonávať oprávnené osoby. Po vykonaní výmeny zhotoviteľ odovzdá vlastníkovi nehnuteľnosti potrebné doklady. 

Pre vykurovanie RD sa v minulosti navrhovali a montovali plynové kotly bez plynulej regulácie výkonu horáka. Kotly sa montovali do klasických vykurovacích systémov, ale aj do nízkoteplotných vykurovacích systémov.

V súčasnej dobe je výhodne použiť kondenzačnú techniku resp. kondenzačný kotol. Kondenzačný kotol je zdroj tepla s dobrým pomerom výkonu a ceny. Nová ekosmernica s účinnosťou od septembra 2015 ukončila predaj klasických plynových kotlov. Životnosť kotlov sa pohybuje zvyčajne okolo desať až pätnásť rokov, investícia je teda dlhodobá a treba si ju dobre premyslieť.

Pre posúdenie výberu kotla sú potrebné údaje:

– terajšieho vykurovacieho systému,
– k „veľkosti kotla“ sú potrebné informácie o tepelno izolačným vlastnostiam domu,
– je potrebné posúdiť výkon kotla. V minulosti sa dávala pomerne veľká rezerva na jeho výkon.

Tiež by ste mali vedieť, či urobíte nejaké zlepšenia tepelných vlastností: výmena okien a vstupných dverí, zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy. Všetky tieto opatrenie vedú k zníženiu spotreby a aj potrebného výkonu kotla. Podľa mojich skúseností, pri ročnej spotrebe zemného plynu okolo 3000 m3 je potrebné uvažovať o kúpe kondenzačného kotla. Úspory dosiahnuté z takejto spotreby sú už zaujímavé, pri cenovom rozdiely medzi klasickým a kondenzačným kotlom. 

Pri výmene klasického kotla za kondenzačný však musia byť splnené minimálne tieto podmienky:

a) prevložkovanie komína na kondenzačnú techniku (vývod na fasádu domu je zakázaný, môžete mať výduch popri fasáde, ale vyvedený až nad strechu)
b) výkon radiátorov navrhnutý pre kondenzačný režim. U starších systémoch boli plochy radiátorov väčšinou predimenzované.
c) možnosť odvádzať kondenzát z kotla do kanalizácie

Viac informácií sa môžete dočítať tu.

Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si od 1.7.2011 môže zvoliť svoj zhotoviteľ plynovej prípojky, čím bude ovplyvnený termín realizácie pripojenia k distribučnej sieti. Ak pripojovací plynovod (prípojka plynu) nebol vybudovaný v minulosti obcou, či „plynármi“ prípojku si buduje:

 • občan sám na vlastné náklady podľa požiadaviek distribúcie plynu, ak v blízkosti jeho nehnuteľností je jestvujúci distribučný plynovod
 • developer (ak to uzná za vhodné) pri výstavbe inžinierových sietí v rozvojovej základni individuálnej bytovej výstavby (IBV).

Prípojka plynu musí byť vybudovaná podľa nového energetického zákona č. 251/2012 Zz ., Ale najmä:

 • podľa vyjadrenia prevádzkovateľa DS k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti, ktoré sú súčasťou „ Zmluvy o pripojení
 • z plastového potrubia PE 100 RC bez rozdielu na materiál hlavného plynovodu
 • tak, že HUP končí pri hranici pozemku stavebníka. PP člen z vodorovnej a zvislej časti. 
 • tak, aby HUP bol ukončený v certifikovanej domovej regulačnej zostave (DRZ) s prístupom z verejného kňazstva, do ktorej sa bude dať bez problémov namontovať plynomer,
 • v súlade so stavebným zákonom ako napr. „Drobná stavba“. Na stavebnom úrade pri jej ohlasovaní bude stavebník vyzvaný predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku poplatky za záväzné stanoviská.

Prípojka plynu je plynárenské zariadenie, ktoré môže vybudovať iba oprávnená osoba a to od vykonania zemných prác až po uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. Stavebník (ak nie je oprávnená osoba) nemôže robiť žiadne stavebné a montážne práce svojpomocne.

Spoločnosť SPP-distribúcia, as začala uskutočňovať prozakáznické kroky, ktoré napomáhajú pri pripájaní domácnosti na zemný plyn. Ďalšie užitočné informácie uvedené na stránke  https://www.oplyne.info/

Liberalizácia procesu pripája od 1. júla 2011 posunula  výstavba pripojeného plynovodu na zákazníka. Konkrétne sa jedná o zabezpečenie:

 • projektovej dokumentácie na pripojovací plynovod,
 • ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od toho ktorého stavebného úradu) na výstavbu pripojeného plynovodu,
 • povolenie na určité užívanie komunikácií od toho stavebného úradu,
 • výstavba pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku plynu,
 • projektová dokumentácia na výstavbu odberného plynového zariadenia, tj výstavba vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavnej uzávery plynu až po spotrebiče.

V plynárenstve sa vykonáva rôznorodá činnosť, ktorej výsledkom je bezpečné a spoľahlivé vyhradené technické zariadenie plynu. Pod činnosťou sa v tomto článku rozumie – montáž do funkčného celku, oprava, údržba, rekonštrukcia . . .

 1. Montážne a opravárenské práce v plynárenstve môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá vlastní oprávnenie  montážnej organizácie v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Odborne spôsobilou osobou je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nie je zamestnávateľom a činnosť v plynárenstve vykonáva na základe hore uvedených oprávnení.
 2. Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve je podnikajúcou osobou buď ako právnická osoba zapísaná do obchodného registra, alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia. Podnikajúcou osobou môže byť aj osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov.
 3. Zhotoviteľ vykonávajúci činnosti v plynárenstve (podľa bodov 1 a 2) musí dbať nato:
  • aby pri zváraní potrubia zvárač oceľových potrubí bol držiteľom certifikát podľa STN EN  ISO 9606-1 
  • aby pri zváraní potrubia zvárač PE potrubia bol držiteľom certifikát podľa STN EN 13067
  • aby pracovníci – spájkovači boli držiteľmi certifikátu podľa STN EN ISO 13585
  • aby pracovníci vyhotovujúci lisované spoje boli držitelia doklad o zaškolení predajcom, dovozcom alebo výrobcom systémov.

Odpovede pre SVB ale nie len pre nich

Áno, ak komín existuje. Komín je spoločným zariadením bytového domu, za ktorý zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov.
Pripojenie kotla do komína musí spĺňať určité podmienky = požiadavky výrobcu kotla (suchá alebo mokrá prevádzka kotla?, pripojenie kotla do komína s jedným zdrojom splodín, legislatívne požiadavky), na ktoré si môže vlastník bytu = prevádzkovateľ kotla žiadať odpovede.
POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu sú také, ako pre nové zariadenia. Preto by SVB malo byť v tejto oblasti dostatočne informované.

Áno, ak došlo k zvyšuniu celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia, alebo ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť. Vtedy zvýšenie komína alebo úpravu výduchu prevádzkovateľ kotla musí vykonať zmenu do troch rokov od zmeny zaradenia znečisťujúcej látky.

Áno, ak komín existuje. Zákonné a normatívne podmienky odvádzania spalín z kotla v bytových domoch (napr. cez obvodovú stenu) sa od roku 1996 do 19.12.2017 neustále menili. Komín je spoločným zariadením bytového domu, za ktorý zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov. Pripojenie kotla do komína musí spĺňať určité podmienky = požiadavky výrobcu kotla (suchá alebo mokrá prevádzka kotla?, pripojenie kotla do komína s jedným zdrojom splodín, legislatívne požiadavky), na ktoré si môže vlastník bytu žiadať odpovede, ak by ho SVB k tejto činnosti vyzvalo. Preto by SVB malo byť v tejto oblasti dostatočne informované.

Áno. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu maťvýlučne zariadenia na spaľovanie ZP na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP menej ako 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku. (napr. GAMATKY)

Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nebolo možné zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu. Musia byť však splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku.

Rekonštrukcia (obnova) plynovodov a prípojok

 • Stavebník (SPP-distribúcia a.s. – ďalej už len prevádzkovateľ) si pri rekonštrukciách plynovodov a prípojok vyžaduje zabezpečiť prístup k ich zariadeniam na kontrolu, výmenu a ich údržbu , a nie len na odpočet plynu z plynomera.
 • Na všetkých zariadeniach uvedených v nasledujúcom bode je po rekonštrukcii plynovodu a prípojok prevádzkovateľ povinný vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky. Výstavbou pripojovacieho plynovodu a následného dopojenia OPZ v rodinných domoch prevažuje zariadenie Bg). Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je nutné právnickou osobou vykonať v časovom slede (každý 3-tí rok prehliadku a každý 6-ty rok skúšku). Kontrola a údržba sa vykonáva z verejne prístupných priestorov. Z týchto priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu.
 • Už len pre doplnenie – odpočet plynomera sa robí 1x ročne a jeho „výmena po dobe ciachu“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

Na hranici pozemku (pri plote) sa umiestňuje „DRZ“  – certifikovaná plastová skrinka s kovovou konštrukciou. Súčasťou certifikovanej skrinky je aj kompletné technické plynové zariadenie typu Bg:

– Plastová plynová prípojka (pripojovací plynovod) ukončená na hranici pozemku
– HUP – hlavný uzáver plynu
– RTP – regulátor tlaku plynu
– PS – plynomer (alebo premiestnenie meradla vo vlastníctve prevádzkovateľa)
– DU – domový uzáver
– Kontrolný vývod na strane STL – pre kontrolu správnej funkcie RTP
– Kontrolný vývod na strane NTL – za plynomerom
– Prepojovacie CATS rozvody
– Oceľové alebo plastové rozvody domového rozvodu po rekonštrukcii

Záver:
Inač povedané, zmenou legislatívy v plynárenstve je pri rekonštrukcii plynovodov a plynových prípojok  u existujúcich odberateľoch plynu možné pod pojmom „nová prípojka plynu“  rozumieť súbor  zariadení uvedených  odstavci „DRZ“. Pri obhliadkach nehnuteľnosti projektant pred rekonštrukciou plynovodu a prípojok vypracujú technické riešenie dopojenia existujúceho domového rozvodu s novou prípojkou a navrhne „umiestnenie DRZ“. Projektant zohľadňuje umiestnenie DRZ tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam z verejného priestranstva.
Pre názornosť prikladám fotografie niektorých certifikovaných skriniek s plynovým zariadením Bg (výkonom do 25 m3/hod). Také, alebo podobné budú inštalované pri rekonštrukcii plynovodoch a prípojok možno i na Vašej ulici.

 

S takouto reakciou sa stretávam od občanov pri prípravných prácach spojených s projektovaním obnovy (rekonštrukcie) plynovodov a prípojok. Preto som sa rozhodol venovať tejto problematike trochu pozornosti.

 • Od 01. 07. 2007 došlo k plnej liberalizácii trhu s elektrinou a plynom, čo znamená, že na trhu pôsobí viacero dodávateľov elektriny a plynu, ktorých zoznam nájdete aj na internetovej stránke úradu www.urso.gov.sk.
 • Je rozdiel medzi dodávkou elektriny a plynu a distribúciou elektriny a plynu. Distribúciu elektriny alebo plynu zabezpečujú prevádzkovatelia distribučnej sústavy/siete.

 • prevádzkovateľ plynu je SPP – distribúcia, a.s.
  prevádzkovateľ elektriny je: Západoslovenská distribučná, a.s. , Východoslovenská distribučná, a.s. , Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Bez ohľadu na to, ktorého z dodávateľov elektriny alebo plynu si zvolíte, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete sa Vám nemení, vždy ostáva ten istý. Dodávateľa elektriny/plynu si vyberáte Vy. S dodávateľom, ktorého si vyberiete, je potrebné uzatvoriť zmluvu (zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu, rámcovú zmluvu) na dodávku energie do nehnuteľnosti a zároveň podpísal zmluvu o prístupu do distribučnej siete s prevádzkovateľom distribučnej siete. Dodávateľ Vám dodáva elektrinu/plyn, jemu uhrádzate preddavkové platby a on Vám vystavuje aj faktúru za spotrebovanú elektrinu/plyn.

S takouto otázkou ma „častujú“ občania pri prípravných prácach spojených s projektovaním obnovy (rekonštrukcie) plynovodov a prípojok. Preto som sa rozhodol venovať tejto problematike trochu pozornosti.

Zákon č. 251/2012 Z.z. – o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 64 odstavec 6) prevádzkovateľovi distribučnej siete priam ukladá povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy.

Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť, ma právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť, alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Ide o tieto prípady:

1.) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
2.) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
3.) stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
4.) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
5.) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
6.) odber plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu . . .,
7.) neoprávneného odberu plynu,
8.) dodávka plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu . . .,
9.) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
10.) opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti,
11.) zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.

Záver: Prevádzkovateľ distribučnej siete sa stará o bezpečnosť na našich uliciach a nie len na nich.

Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si od 1.7.2011 môže vybrať svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím bude sám ovplyvňovať termín realizácie pripojenia k distribučnej sieti. Ak pripojovací plynovod ( prípojka plynu) nebol vybudovaný v minulosti obcou, či „plynármi“ prípojku si buduje:

 • občan sám na vlastné náklady podľa požiadaviek distribútora plynu, ak v blízkosti jeho nehnuteľnosti je jestvujúci distribučný plynovod
 • developer (ak to uzná za vhodné) pri výstavbe inžinierových sietí v rozvojovej lokalite individuálnej bytovej výstavby (IBV).

Prípojka plynu musí byť vybudovaná podľa nového energetického zákona č. 251/2012  Z.z., ale najmä:

 • podľa vyjadrenia prevádzkovateľa DS k žiadosti o pripojenie k distribučnej siete, ktoré je súčasťou „Zmluvy o pripojenie
 • z plastového potrubia PE 100 RC bez rozdielu na materiál hlavného plynovodu
 • tak, že HUP končí pri hranici pozemku stavebníka. PP pozostáva z vodorovnej a zvislej časti. 
 • tak, aby HUP bol ukončený v certifikovanej domovej regulačnej zostave (DRZ) s prístupom z verejného priestranstva, do ktorej sa bude dať bez problémov montovať plynomer,
 • v súlade so stavebným zákonom ako napr. „drobná stavba“. Na stavebnom úrade pri jej ohlasovaní bude stavebník vyzvaný predložiť rôzne vyjadrenia a potvrdenia. Viac sa o tejto problematika dozviete v článku záväzné stanoviská a poplatky.

Prípojka plynu je plynárenské zariadenie, ktoré môže  vybudovať iba oprávnená osoba a to od vykonania zemných prác až po uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. Stavebník (ak nie je oprávnenou osobou) nemôže vykonávať žiadne stavebné a montážne práce svojpomocne.

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. začala uskutočňovať prozakáznické kroky, ktoré napomáhajú pri pripájaní domácnosti na zemný plyn. https://youtu.be/l6I2dhLkGSQ, alebo ďalšie užitočné informácie uvedené na stránke  https://www.oplyne.info/

Liberalizácia procesu pripájania od 1. júla 2011 posunula výstavbu pripojovacieho plynovodu na zákazníka. Konkrétne sa jedná o zabezpečenie:

 • projektovej dokumentácie na pripojovací plynovod,
 • ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od príslušného Stavebného úradu) na výstavbu pripojovacieho plynovodu,
 • povolenie na zvláštne užívanie komunikácie od príslušného Stavebného úradu,
 • výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku plynu,
 • projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t. j. výstavbu vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.

PLYNOFIKÁCIA DOMU V MINULOSTI​

Z principiálneho hľadiska je možné konštatovať, že pripájanie RD do plynárenskej siete sa nezmenilo. Zmenila sa forma požiadania a technológia pripojenia stavebného objektu do súčasnej distribučnej siete plynu. V roku 1998 nahradil starý (Plynárenský zákon č. 67/1960 Zb.) prvý energetický zákon  č.70/1998 Zb. platný na území Slovenska pre energetickú oblasť elektriny a plynu.

Pripojenie RD na STL plynovod

Ak váš RD bol, je, alebo bude pripojený na takýto STL plynovod, budete potrebovať pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). RTP reguluje tlak plynu z verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie). 

Pripojenie RD na NTL plynovod

Ak pred vašim RD je vybudovaný verejný NTL plynovod nepotrebujete pri plynofikácii RD regulátor tlaku plynu (RTP). Zregulovanie tlaku plynu verejného plynovodu na tlak plynu potrebný pre bežné plynové spotrebiče (na prípravu pokrmov, ohrev TUV či vykurovanie) zabezpečil prevádzkovateľ plynovodu.

Ostalo v platnosti aj základné názvoslovie
 • Hlavný uzáver plynu (HUP) rozdeľoval a rozdeľuje až do dnes plynové zariadenie (a to nie len pri plynofikácii RD) na „časť prípojky“ a časť pod názvom “ domový rozvod plynu.“ Rôzne právne úpravy, zmeny v energetickom zákone tieto časti plynového zariadenia pomenovali rôzne, ale ich funkcia ostala nezmenená.
 • Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom “ PLYNÁROV“
 • Za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení (prípojku plynu) po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku t.j. „časť prípojky“ zodpovedajú a  zodpovedali „plynári“

Pre rodinný dom „plynári“ v období plošnej plynofikácie Československa plynové prípojky budovali:

 • sami na vlastné náklady.
 • z asfaltjutovaného potrubia – oceľ.
 • tak, že prípojka plynu  spravidla slúžila na pripojenie viacerých oodberateľov plynu so spoločným HUP (riešenie pri 3 RD)
 • tak, že skrinka (z plechu) s HUP bola umiestnená hlboko za hranicou pozemku spolu s regulátorom tlaku plynu. K HUP a RTP bol prístup zabezpečený na požiadanie vlastníka nehnuteľnosti (čo časom spôsobovalo problém)
 • tak, že skrinka s HUP bola umiestnená na hranici pozemku spolu s regulátorom tlaku plynu (skrinka sa označovala HUP+RTP). K HUP a RTP bol prístup z verejného priestranstva

Koncom 70-tych rokov a začiatkom 80-tych  rokov sa začali budovať plynovody z plastu a na pripojenie RD sa začali budovať prípojky plynu  z plastu LITEN LP 10 bez závažnejších legislatívnych zmien. Začali sa používať iné technológie na ich zhotovenie. Pre „PLYNÁROV“ a občanov republiky platil do roku 1998 „Plynárenský zákon č. 67/1960 Zb„, vyhláška úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.,. 

V minulom období plynofikácie počas platnosti „Plynárenského zákona č. 67/1960 Z.b.“ plynová prípojka budovala tak, že spravidla pre slúžila na pripojenie viacerých oodberateľov plynu so spoločným HUP (riešenie pri 3 RD). V skrinke (z plechu) pre HUP bol umiestnený aj (RTP) regulátor tlaku plynu (Alz-6U/AB, Alz 6U/BD) prevažne s prístupom  z verejného priestranstva.

Za RTP boli vedené rozvody plynu (napr. do dvoch rodinných domov), kde boli inštalované plynomery. Táto časť rozvodu sa nazýva spoločné odberné plynové zariadenie určená na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. 

Tak ako to u spoločných zariadeniach býva ich prevádza a údržba „bez údržby“ bola a je vlastníkmi nehnuteľnosti podceňovaná. Technické opotrebovanie rozvodu, či porucha napr. RTP nie raz finančne prekvapila odberateľov plynu, ktorí spoločné zariadenie prevádzkovali (či prevádzkujú) a neuvedomovali si, že za technický stav zodpovedajú ony.

Odstránenie nedostatkov odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, muselo a musí byť sprevádzané súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete, nakoľko akýkoľvek zásah do týchto zariadení je zakázaný. Spoločné rozvody boli a sú vedené v súkromných no i v verejných parcelách.

Plynofikácie rodinných domov  boli vykonávaná približne od 70. rokoch 20. storočia. V tomto období pri platnosti „Plynárenského zákona“ č.67/1960 Zb. vznikali „za pochodu“ právne a technické predpisy, ktoré sa do tejto „plynárenskej problematiky“ zavádzali. Plynárenské spoločnosti postupne budovali verejné plynovody a pripájali na ne „žiadateľov o plyn“ – odberateľov plynu. Základné pravidlá zavedené z tohto obdobia sa používajú do dnešného dňa. 

V roku 1998 vnikol prvý energetický zákon č.70/1998 Zb. platný na území Slovenska pre energetickú oblasť elektriny a plynu. V roku 2004 bol nahradený zákonom č. 656/204 Zb. Po zmene zákonov boli postupne menené aj technické normy, rôzne pravidlá názvoslovia a takzvané zvyklosti z oblasti plynárenstva. 1.7.2006 došlo k rozdelenie SPP a.s. Bratislava na tri samostatné spoločnosti. Vznikla spoločnosť SPP-distribúcia, a.s..

Od 1.7.2011 došlo k liberalizačnému procesu pripájania budúcich odberateľov zemného plynu k distribučnej sieti na Slovensku. Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si môže vybrať svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím bude sám ovplyvňovať termín realizácie pripojenia k distribučnej sieti.

 1. Názvoslovie, práva, povinnosti a termíny
  Rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu (HUP) až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky) sa začal označovať ako odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ bolo zadefinované ako zariadenie určené na odber plynu na odbernom mieste. Zadefinovala sa zodpovednosť za „technický stav OPZ“ vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. V roku 2009 bola nahradená (platnou do dnešného dňa) vyhláškou č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

 2. Umiestnenie HUP
  Hlavné uzávery plynu (HUP) sa začali vždy umiestňovať na hranici súkromného pozemku s prístupom z verejného priestranstva. Ich umiestnenie muselo zodpovedať podmienkam určených v tz. „Evidenčnom liste pripojenia“ odberateľa plynu.

 3. Umiestnenie plynomerov
  Do zjednodušených schem som zakreslil rôzne prevedenia „starých“ ale aj tých najnovších plynofikácii RD, kde sú aplikované názvy a pojmy platné pre zákonné predpisy, normy a technické pravidlá platné do roku 2013.
Obr. č. 1: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod v čase potreby budovania plynomerne, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.
Obr. č. 2: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na NTL plynovod v čase potreby budovania „plynomerne“, alebo vyčlenenia časti priestoru v RD, do ktorého bol umiestnený plynomer.
Obr. č. 3: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod, kedy dopyt plynofikácie bol väčší ako ponuka a odberatelia plynu boli ochotní budovať spoločné odberné plynové zariadenie najme v oblastiach, kde verený plynovod nebol vybudovaný.
Obr. č. 4: Schéma rozdelenia plynárenského a odberného plynového zariadenia napojeného na STL plynovod. Pripojenie OPZ RD od roku 2012 do dnes