PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU (HUP)

Preložka plynárenského zariadenia je zákonom chápaná ako premiestnenie niektorého prvku plynárenského zariadenia (oproti jestvujúcemu stavu) t. j. aj preloženie HUP. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu, vlastníka nehnuteľnosti) ale aj právnickú osobu, na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza, je zakázané svojvoľne zasahovať bez podmienok a súhlasu jeho prevádzkovateľa. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. 

Plynárenské zariadenie je určené na prepravu plynu, distribúciu plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.


PRÍKLAD:

Rozhodli ste sa pred svojou nehnuteľnosťou premiestniť skrinku s HUP a regulátorom tlaku, prebudovať oplotenie, zmeniť alebo vytvoriť v oplotení vstup pre vozidla na váš pozemkom . . . a jestvujúce umiestnenie plynárenského zariadenia vám nevyhovuje, alebo vám nevyhovuje jestvujúce  umiestnenie plynomera, nevyhnete sa preložke plynárenského zariadenia. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (napr. preložku HUP). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť k technickej zmene … u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Projektant vám vypracuje projektovú dokumentácia, ktorá sa stane súčasťou „DOHODY O PRELOŽKE HUP“ napr. medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom DS.

Preložka HUP e1510761732261
HUP v nadzemnom prevedení
PP DRZ A4 rozdel 1
HUP v skrinke DRZ
Preožka HUP 1 e1510760602430
HUP pod zemským povrchom
Návrat hore