Vypracovať žiadosti

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – voda

Vydanie záväzného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci svojej územnej pôsobnosti  pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vydáva na základe žiadosti stanoviská (vyjadrenia). Tieto stanoviská spoplatňuje. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, …

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – voda Čítajte viac »

Požiadať o pripojenie objektu na vodu a kanál

Elegantné riešenie, ako si zabezpečiť napojenie objektu na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) prípadne ostatné technické vybavenie územia je vysloviť požiadavku už pri spracovaní projektu stavebného objektu. Zadanie projektovej dokumentácie pripojenia objektu na inžinierske siete zabezpečí autor projektu.  Autor projektu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok. Títo projektanti si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte tým čas. Ak sa rozhodnete …

Požiadať o pripojenie objektu na vodu a kanál Čítajte viac »

Zistiť, kde je verejný vodovod a kanalizácia

Informáciu „Kde je verejný vodovod a kanalizácia“ v blízkosti nehnuteľnosti na konkrétnej parcele získate podaním žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu vodárenských zariadení. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia. V stanovisku bude zakreslená poloha a priebeh trasy verejného vodovodu a …

Zistiť, kde je verejný vodovod a kanalizácia Čítajte viac »

Pripojenie objektu na vodovod (kanalizáciu)

Stavebník môže pripojiť objekt na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu), len na základe „Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vlastník verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) uzatvorí zmluvu, ak: – stavebník (žiadateľ o pripojenie) spĺňa technické …

Pripojenie objektu na vodovod (kanalizáciu) Čítajte viac »

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – plyn

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej neplynárenskej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, …

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – plyn Čítajte viac »