Vypracovať žiadosti

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – voda

Vydanie záväzného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci svojej územnej pôsobnosti  pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vydáva na základe žiadosti stanoviská (vyjadrenia). Tieto stanoviská spoplatňuje. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, …

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – voda Čítajte viac »

Požiadať o pripojenie objektu na vodu a kanál

Elegantné riešenie, ako si zabezpečiť napojenie objektu na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) prípadne ostatné technické vybavenie územia je vysloviť požiadavku už pri spracovaní projektu stavebného objektu. Zadanie projektovej dokumentácie pripojenia objektu na inžinierske siete zabezpečí autor projektu.  Autor projektu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok. Títo projektanti si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte tým čas. Ak sa rozhodnete …

Požiadať o pripojenie objektu na vodu a kanál Čítajte viac »

Zistiť, kde je verejný vodovod a kanalizácia

Informáciu “Kde je verejný vodovod a kanalizácia” v blízkosti nehnuteľnosti na konkrétnej parcele získate podaním žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu vodárenských zariadení. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia. V stanovisku bude zakreslená poloha a priebeh trasy verejného vodovodu a …

Zistiť, kde je verejný vodovod a kanalizácia Čítajte viac »

Pripojenie objektu na vodovod (kanalizáciu)

Stavebník môže pripojiť objekt na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu), len na základe “Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd” uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vlastník verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) uzatvorí zmluvu, ak: – stavebník (žiadateľ o pripojenie) spĺňa technické …

Pripojenie objektu na vodovod (kanalizáciu) Čítajte viac »

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – plyn

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej neplynárenskej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, …

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – plyn Čítajte viac »

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby. Stavebník, ktorý sa rozhodne zabezpečiť si požadované stanoviská k pripojeniu objektu svojpomocne, je nútený si osvojiť právne, technické a ekonomické pojmy, ktorých pri pripojení stavebného objektu na inžinierske siete nie …

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod Čítajte viac »

Kde je plynovod a koľko stojí prípojka plynu

Informáciu “Kde je plynovod” pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim odberným miestom. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia. Pre získanie informácií do investičného zámeru alebo pre urbanistickú štúdiu, doporučujem …

Kde je plynovod a koľko stojí prípojka plynu Čítajte viac »

Základné informácie k pripojeniu do DS plynu

Pripojenie stavebného objektu do distribučnej siete plynu je vždy zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a stavebníkom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. …

Základné informácie k pripojeniu do DS plynu Čítajte viac »