PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Plynárenským zariadením sa rozumie zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynuPreložka plynárenského zariadenia  je zákonom chápaná aj ako alebo zmena trasy plynárenského zariadenia (skrátenie, predĺženie oproti jestvujúcemu stavu)  napr. prípojky plynu, distribučného plynovodu. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu, vlastníka nehnuteľnosti) ale aj právnickú osobu, na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza, je zakázané svojvoľne zasahovať bez podmienok a súhlasu jeho prevádzkovateľa. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 

PRÍKLAD č.1:
Rozhodli ste sa pred svojou nehnuteľnosťou premiestniť skrinku s HUP a regulátorom tlaku . . . a jestvujúce umiestnenie plynárenského zariadenia vám nevyhovuje, nevyhnete sa preložke plynárenského zariadenia. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste (ktorá si vyžaduje zmenu trasy prípojky plynu). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť o technickú zmenu … u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

PRÍKLAD č.2:
Rozhodli ste sa od obce odkúpiť časť pozemku. Na tejto nehnuteľnosti (pozemku) na nachádza distribučný plynovod, alebo pripojovací plynovod suseda. Odkúpenie realizujete so zámerom  uskutočniť stavebné úpravy jestvujúceho domu, prístavbu či výstavbu záhradnej chatky. Nevyhnete sa preložke plynárenského zariadenia. Ak by som mal tento zámer zadefinovať plynárenskou terminológiou, rozhodli ste vykonať technickú zmenu na prevádzkovanom zariadení  (ktorá spočíva v odstránení pôvodnej prípojky plynu a následné vybudovanie novej). Podľa zákona ste povinný podať žiadosť o technickú zmenu … u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

PRÍKLAD č.3
Pre umiestňovaní obytnej,  priemyselnej zóny na zemskom povrchu či vodovodu a kanalizácie pod zemským povrchom, alebo akejkoľvek inej stavby sa vám môže stať, že dôjde ku kolízii s ochranným pásmom plynárenského zariadenia. Určené vzdialenosti pre ochranné pásmo (§ 79 zákona č. 251/2012 Z.z.) je vzdialenosti ochranného pásma pri umiestňovaní stavieb z ekonomických dôvodov  výhodnejšie skrátiť v súlade s technickým pravidlom plynu TPP 906 01:2017 . . . Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Podľa zákona ste povinný podať žiadosť o technické podmienky ( u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Prevádzkovateľ stanoví podmienky na umiestnenie stavby do skrátenej vzdialenosti buď osadením oceľovej chráničky, ktorá musí spĺňať kritéria uvedené v TPP 906 01, alebo výmenou dotknutého plynovodu za potrubie so zosilnenou hrúbkou steny koef. 1,2 s vonkajšou mechanickou vláknito cementovou ochrannou vrstvou. Aké sú následné kroky sa dozviete v príspevkoch.

Návrat hore
Scroll to Top