AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

Definíciu pojmu plynárenské zariadenie som uviedol v článku „PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA“.  Inač povedené sú to „verejné“ plynovody a pripojovacie plynovody (prípojky plynu) s príslušenstvom určené na pripojenie odberného plynového zariadenia.

Preložka (zmena umiestnenia) plynárenského zariadenia je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy.

komplet A4 03 e1495482604994

Zakúpili ste si pozemok s jestvujúcim rodinným domom, ktorý je pripojený na rozvod plynu v obci. Na pozemku je z vášho pohľadu nevhodne umiestnená plynová prípojka. Na plynovú prípojku s HUP je pripojené plynové potrubie „dom“ susednej nehnuteľnosti.

Rozhodnete sa prípojku plynu s HUP premiestniť tak, aby vás prípojka plynu neobmedzovala napr. pri využívaní pozemku pre iné účely (garáž), či realizácie prístavby k rodinnému domu. Doporučujem konzultovať vaše „vlastné predstavy možného premiestnenia“ s odborníkom pre plynové zariadenia (napr. s projektantom)

Podľa plynárenského slovníka ste sa rozhodli vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste. Kompletné premiestnenie potrubia s HUP, skrinky s regulátorom tlaku plynu do oplotenia pred RD suseda sa považuje za zmenu trasy pripojovacieho plynovodu s premiestnením HUP. Ste povinný požiadať u prevádzkovateľa siete o vydanie technických podmienok pre realizáciu technickú zmeny na susedovom existujúcom odbernom mieste. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Najrýchlejším spôsobom ako požiadať o stanovisko je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Tlačivo je možné vyzdvihnúť aj na zákazníckych centrách dodávateľa plynu.

Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ podľa súčasnej legislatívy určí:
a) podmienky a nevyhnutné veličiny pre úpravu existujúceho plynárenského zariadenia (preložke HUP ), pre zmenu trasy, skráteniu prípojky plynu či jej úpravu)
b) podmienky a nevyhnutné veličiny pre úpravu odberného plynového zariadenia a to aj odberných plynových zariadení susedov,
c)
zašle podklady k uzavretiu „Dohody o preložke plynárenského zariadenia“

Z vyjadrenia k žiadosti sa dozviete, že prevádzkovateľ DS požaduje umiestniť HUP na hranici pozemku spolu s regulačným zariadením a to do samostatnej skrinky prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP – distribúcia, a.s. je možné HUP a regulačnú zostavu umiestniť aj na inom mieste.

Vo vyjadrení k technickej zmene … sa dozviete, že technická zmena si vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné po spracovaní ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostnotechnických požiadaviek predložiť na schválenie technikovi prevádzkovateľovi DS. V niektorých prípadoch je výhodnejšie sa s prevádzkovateľom DS dohodnúť o likvidácii pôvodnej prípojky a vybudovaní novej. Po rozhodnutí najvýhodnejšieho riešenia uzavriete a prevádzkovateľom „Dohodu o preložke plynárenského zariadenia“. A nasleduje plnenie dohody.

Oslovíte projektanta, ktorý vypracujem projektovú dokumentáciu preložky plynárenského zariadenia, HUP a OPZ v súlade s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentácia pre realizáciu stavby (preložky) musí byť aj v súlade a zmysle zákonov a noriem pre vyhradené technické zariadenie.

Nasleduje ohlásenie alebo požiadanie o povolenie „stavby“ na stavebnom úrade. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdil, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Prevádzkovateľ siete alebo nim poverená oprávnená montážna organizácia (v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.) a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z zrealizuje technické zmeny podľa projektovej dokumentácie. Po ukončení prác revízny technik montážnej organizácie vydá k technickej zmene „Správu o odbornej prehliadke a skúške VTZ plynu, alebo zabezpečí osvedčenie o prvej úradnej skúške od opravnej právnickej osoby. Vystavenie tohto dokladu je sprevádzané aj vydaním platného „Zápisu o tlakovej skúške“. Ostrý prepoj sa vykonáva až po splnení všetkých podmienok v „Dohody o preložke plynárenského zariadenia“ .

V závere podľa „Dohody o preložke plynárenského zariadenia“ odovzdáte kompletnú dokumentáciu „preložky„. Náklady súvisiace s preložkou ste povinný uhradiť vy resp. ten, kto potrebu preložky vyvolal. Vlastnícke právo k prípojke sa nezmenilo. Je naďalej majetkom prevádzkovateľa siete.

Nasleduje ohlásenie ukončenia technickej zmene na stavebnom úrade, ak stavebný úrad usúdil, že stavebná úprava si vyžadovala stavebné povolenie.

Návrat hore