Cenník ponúkaných služieb (2020)

Popis ponúkaných služieb Cena
Úvodná konzultácia, vstupná cenová ponuka spojenú s plynofikáciou
zadarmo
Prekreslenie slepých výkresov do dwg z “papierovej podoby” projektu
50 €
PD pripojovací plynovod (prípojka plynu k RD)
125 €
PD nové odberné plynové zariadenie (OPZ) (RD)
160 €
PD jestvujúceho plynového zariadenia (OPZ) (RD)
230 €
PD regulačnej a meracej zostavy plynu do G 6 – DRZ (RD)
50 €
Vypracovanie položkovitého rozpočtu (domový rozvod plynu)
30 €
Vypracovanie položkovitého rozpočtu (prípojka plynu)
15 €
Zameranie stavby (JEDNODUCHÁ STAVBA) - hodinová sadzba (/hod)
15 €
Skratky:

PD – projektová dokumentácia
RD – rodinný dom
PP – pripojovací plynovod (prípojka plynu
OPZ – odberné plynové zariadenie

Skratky:

OM – odberné miesto plynu
MO – kategória odberu do 60 000 m3/rok
DS – distribučná sieť plynu
HUP – hlavný uzáver plynu
DRZ – domová regulačná zostava plynu

Poznámka:

  • vyššie uvedený cenník platí pre rodinné domy do 150 m2 max. s troma plynovými zariadeniami
  • vypracovanie online žiadosti spojených s pripojením alebo technickou zmenou na odbernom mieste (pri plynofikácii) sú súčasťou vypracovania projektu
  • vypracovanie rozpočtov a výkazov pre plynofikáciu RD je v cene projektov PP a OPZ
  • pre výpočet “ceny projektu” j pre vás pripravená kalkulačka CPP
Hodinové sadzby Cena/hod
Projekčné práce
25 €
Autorský dozor
25 €
Obhliadky stavieb (hodnotenie stavu, posúdenie možností úprav)
25 €
Konzultácie a poradenstvo
20 €
Inžinierska činnosť (vybavenie povolení)
20 €
Pomocné práce (kopírovanie, kompletovanie)
15 €
Cestovné náklady na 1 km (nad 15 km vzdialenosť)
1,15 €
Uvedené ceny neobsahujú:

– výkon autorského dozora počas výstavby,
– vedľajšie náklady (poplatky za vyjadrenia, správne poplatky, osvedčenia od OPO)
– cestovné náklady

Pre väčšie objekty a objekty iného využitia:

– spracujem individuálnu cenovú ponuku, ktorá zohľadní poskytnuté podklady pre nacenenie projektu
– formulár pre návrh CPP (elekt. vyplnený)

Share on email
Share on facebook
Share on print