Cenník ponúkaných služieb (2024)

Popis ponúkaných služieb
Cena

Úvodná konzultácia spojená s plynofikáciou stavby (vstupná cenová nezáväzná ponuka pre vypracovanie PD)

zdarma

Prekreslenie výkresov z "papierovej formy" do dwg súborov (slepé podklady)

53,00 €

PD pripojovací plynovod (prípojka plynu k RD) od

132,50 €

PD nové odberné plynové zariadenie (OPZ) do (RD) od

170,00 €

PD skreslenie jestvujúceho stavu plynového zariadenia v stavebnom objekte (RD)

243,00 €

PD regulačnej a meracej zostavy plynu do G6 - DRZ (RD)

53,00 €

Vypracovanie výkazu výmer a položkovitého rozpočtu stavby - domový rozvod plynu v (RD)

31,80 €

Vypracovanie výkazu výmer a položkovitého rozpočtu stavby - pripojovací plynovod k (RD)

16,00 €

Zameranie stavby (JEDNODUCHÁ STAVBA) - sadzba/hod

16,00 €

Grafické znázornenie umiestnenia domu v parcele a poloha inžinierskych sieti.

31,80 €

Vypracovanie projektu pre nový komín (napr. nerez)

106,00 €

Skratky:

PD – projektová dokumentácia
RD – rodinný dom
PP – pripojovací plynovod (prípojka plynu
OPZ – odberné plynové zariadenie

Skratky:

OM – odberné miesto plynu
MO – kategória odberu do 60 000 m3/rok
DS – distribučná sieť plynu
HUP – hlavný uzáver plynu
DRZ – domová regulačná zostava plynu

Poznámka:

  • vyššie uvedený cenník platí pre rodinné domy do 150 m2 max. s troma plynovými zariadeniami
  • vypracovanie online žiadosti spojených s pripojením alebo technickou zmenou na odbernom mieste (pri plynofikácii) sú súčasťou vypracovania projektu
  • vypracovanie rozpočtov a výkazov pre plynofikáciu RD je v cene projektov PP a OPZ
  • pre výpočet „ceny projektu“ j pre vás pripravená kalkulačka CPP
Logo web biela tien

Ponúkané činnosti

Cena/hod

Projekčné práce

26,50 €

Autorský dozor

11,00 €

Obhliadka stavieb (vyhodnotenie stavu, posúdenie možnosti úprav)

26,50 €

Konzultácia a poradenstvo

22,00 €

Inžinierska činnosť (vybavenie povolení)

21,20 €

Pomocné práce (kopírovanie, kompletizovanie)

16,00 €

Cestovné náklady na 1 km (nad 15 km vzdialenosť)

1,15 €

Uvedené ceny neobsahujú:

– výkon autorského dozora počas výstavby,
– vedľajšie náklady (poplatky za vyjadrenia, správne poplatky, osvedčenia od OPO)
– cestovné náklady

Pre väčšie objekty a objekty iného využitia:

– spracujem individuálnu cenovú ponuku, ktorá zohľadní poskytnuté podklady pre nacenenie projektu
– formulár pre návrh CPP (elekt. vyplnený)

Návrat hore