Close

Projektová činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia sa spravidla predkladá stavebnému úradu k stavebnému konaniu s obsahom podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci „oprávnená právnická osoba“ posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením […]

čítaj viac . . .

Projektovanie podľa živnostenského zákona

Projektovanie podľa živnostenského zákona? Áno! A. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné projektovať a navrhovať objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo projektovať trhacie práce veľkého rozsahu. Pre výkon tejto činnosti je potrebný preukaz spôsobilosti […]

čítaj viac . . .

Projektovanie s autorizačným osvedčením

Projektovanie s autorizačným osvedčením Projektovanie s autorizačným osvedčením je činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická osoba svoje povolania vykonáva: a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“), b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby […]

čítaj viac . . .