INŽINIERSKE ČINNOSTI

 V praxi sa pod zaužívaným označením „inžinierska činnosť“ rozumie súhrn činností, ktoré v mene stavebníka (objednávateľa) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb. Je to súhrn činností, ktorými sa zabezpečujú  služby pri zastupovaní stavebníka (objednávateľa) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk a dokumentácie stavby, zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní, stavebníka v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, rozhodnutia a stanoviská, príprava konania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie zmluvnej agendy stavby a dozornej činnosti pre objednávateľa (stavebníka).

Skutočnosť, že inžinierska činnosť nie je vybranou činnosťou vo výstavbe a že táto činnosť nie je ustanovená žiadnym právnym predpisom vôbec neznižuje jej význam aj v súčasnosti najmä pre potreby stavebníkov (objednávateľov), ktorí nezabezpečujú nepretržitý investičný program. V praxi sa pod zaužívaným označením „inžinierska činnosť“ rozumie súhrn činností, ktoré v mene stavebníka (objednávateľa) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb. Je to súhrn činností, ktorými sa zabezpečujú  služby pri zastupovaní stavebníka (objednávateľa) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk a dokumentácie stavby, zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní, stavebníka v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, rozhodnutia a stanoviská, príprava konania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie zmluvnej agendy stavby a dozornej činnosti pre objednávateľa (stavebníka).

Pojem „inžinierska činnosť“ sa nepoužíva ani v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších  predpisov. Tento zákon v § 4 a § 5 vymedzuje činnosti, ktoré môže vykonávať autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier, medzi iným aj poskytovanie súvisiacich technických služieb, poskytovanie poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností a zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb. 

„Inžinierska činnosť“ nie je vybranou činnosťou vo výstavbe v zmysle § 45 Stavebného zákona, preto Stavebný zákon nevymedzuje tento pojem, ani neustanovuje podmienky resp. požiadavky na výkon tejto činnosti. Vypracovanie žiadostí spojených s výstavbou miestnych plynovodov, prípojok plynu, vody, kanálu a plynofikácie stavebných objektov.

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE DO DISTRIBUČNJEJ SIETE ZEMNÉHO PLYNU

V YJADRENIE A STANOVISKO O EXISTENCII PLYNOVODU

Vyjadrenie k projektom pre účely STAVEBNÉHO konanIA

prevádzkovatelia vodovodov A KANALIZÁCIí

OVEROVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

ÚRADNÉ POVOLENIE STAVBY PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA

Návrat hore