REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť spoľahlivúbezpečnú a kapacitne vyváženú distribučnú sieť má za povinnosť:

1.) vykonávať plánované rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby a revízií plynárenských zariadení,
2.) likvidovať stavy bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb,
3.) predchádzať stavu núdze v plynárenstve,
4.) odstraňovať havárie alebo poruchy na plynárenských zariadeniach,
5.) kontrolovať dodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
6.) kontrolovať prevádzkyschopnosť odberných miest resp. ich zariadení, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu . . .,
7.) odhaľovať neoprávnené odbery plynu,
8.) eliminovať zabráneniu prístupu k meraciemu zariadeniu  odberateľom plynu,
9.) prerušiť dodávku plynu u opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti,
10.) prerušiť dodávku plynu u zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v bode 1.) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.

Návrat hore