Close

Dokumentácie plynových zariadení

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU

Pripojovací plynovod – prípojka plynu (PP) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu. PP je plynárenským zariadením umiestnené pod zemou. Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu) Vo všeobecnosti platí, že […]

čítaj viac . . .

Premiestnenie (preložka) plynomera

Prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom odmeriava spotrebu koncovému odberateľovi plynu. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je odberateľ plynu povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore […]

čítaj viac . . .

Preložka (úprava) odberného plynového zariadenia

Ak ste sa rozhodol pred svojou nehnuteľnosťou, alebo na parcele vo vašom vlastníctve premiestniť skrinku (regulátora tlaku plynu) DRZ, v ktorej nie je HUP, musíte požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok preložky odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu. Prečo? …. […]

čítaj viac . . .

Preložka hlavného uzáveru plynu

Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Požiadavky na spracovanie dokumentácie – preložka hlavného uzáveru plynu (HUP) Každý občan (jestvujúci odberateľ plynu, vlastník nehnuteľnosti na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza) ale aj právnická osoba, nesmie zasahovať do […]

čítaj viac . . .

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom sú tieto požiadavky prenesené na projektantka spravujúceho projekt stavby. Projektant koriguje umiestnenie stavby, ak sa […]

čítaj viac . . .

Podzemné regulačné stanice

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou […]

čítaj viac . . .

Objektové regulačné zostavy

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné). Objektové regulačné zostavy sa pripájajú na STL plynovod sa spravidla vyhotovujú ako jednoradové. Dvojradové vyhotovenie sa odporúča hlavne tam, kde by výpadok dodávky […]

čítaj viac . . .

Uličné regulačné zostavy

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h-1 (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). Pripájajú sa na STL plynovod a slúžia na dodávku plynu pre bytové domy. Meranie pretečeného […]

čítaj viac . . .

Dokumentácia pre povolenie stavby

Prečo je plynové zariadenie (plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie) považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie: – spojenie pevným základom, – […]

čítaj viac . . .

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia sa spravidla predkladá stavebnému úradu k stavebnému konaniu s obsahom podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci „oprávnená právnická osoba“ posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením […]

čítaj viac . . .