Dokumentácie plynových zariadení

Vypracovanie dokumentácie výrobkov, strojných zariadení a technológie

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť opatrenia podľa požiadaviek §4 NV SR č.436/2008 Z.z. (čl. 5 smernica EP a Rady 2006/42/ES ďalej len „smernica alebo smernica …

Vypracovanie dokumentácie výrobkov, strojných zariadení a technológie Čítajte viac »

Kalkulačka pre výpočet ceny projektových prác

KALKULAČKA PRE VÝPOČET CENY PROJEKTU Kalkulačka pre výpočet ceny projektu platí pre rodinné domy do 150 m2 max. s troma plynovými zariadeniami. Výpočet zohľadňuje vypracovanie online žiadosti spojených s pripojením alebo technickou zmenou na odbernom mieste (pri plynofikácii), vypracovanie rozpočtov a výkazov pre plynofikáciu rodinných domov (ďalej už len RD). Ak ste boli pri výpočte “ceny …

Kalkulačka pre výpočet ceny projektových prác Čítajte viac »

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP)

Pre zorientovania sa v pojmoch používaných pri pomenovaní “plynových rúr” uvádzam definíciu pojmu plynárenské zariadenie. Je to zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Inač povedené sú to “verejné” plynovody a pripojovacie plynovody (prípojky …

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP) Čítajte viac »

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia)

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu) Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou pre odberné plynové zariadenie hlavnej stavby (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu). A. Pre účely …

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia) Čítajte viac »

Ako realizovať premiestnenie – (preložku) plynomera

Jestvujúce umiestnenie plynomera (určeného meradla) vám nevyhovuje? Plynomer máte umiestnený na susednej parcele a opakovane ste nedokázali zabezpečiť prístup k meradlu prevádzkovateľom distribučnej siete, a z tohto dôvodu dostávate písomne výzvy od “plynárov”, aby ste vykonali nápravu, inač váš odber plynu sa považuje za neoprávnený? Zvažujete premiestnenie (preložku) plynomera! Ak by som mal tento zámer …

Ako realizovať premiestnenie – (preložku) plynomera Čítajte viac »

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia

Prečítanie tohto článku si vyžaduje vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Možno si kladiete otázku: “Prečo je treba venovať pozornosť aj …

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia Čítajte viac »

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Rozhodli ste sa na svojej nehnuteľnosti napr. premiestniť …

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu Čítajte viac »

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení

ČO SÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA? V bežnom živote používame rôzne technické zariadenia. Je však potrebné upozorniť na štyri skupiny technických zariadení, na ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca (vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry) zákon č. 124/2006 Z.z. predpisuje všeobecné zásady prevencie a …

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení Čítajte viac »

Dokumentácia pre povolenie výstavby plynového zariadenia

Prečo je plynové zariadenie považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami, zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:– spojenie pevným základom,– upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú …

Dokumentácia pre povolenie výstavby plynového zariadenia Čítajte viac »

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. Projektová dokumentácia pre účel stavebného konania sa “predkladá” stavebnému úradu v súlade so stavebným zákonom. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie predpisuje vyhláška č. 453/2000 Z. z. Projektová dokumentácia spracovaná pre výkon činnosti zamestnávateľa, ktorý je povinný počas užívania stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, …

Vypracovanie projektovej dokumentácie Čítajte viac »