PLYNOVODY PRE ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

V predchádzajúcom článku pod názvom: PLYNOVODY PRE ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM som uviedol základný predpis technickej komisie európskej únie. Čo sa skrýva pod pojmom plynofikácia stavebného objektu? Jednoducho „priviesť zemný plyn“ od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol v  minulosti plynofikovaný (napr. pred odkúpením), alebo že pred objektom v minulosti bol vybudovaný prípojný bod pre budúce napojenie objektu do DS, len doposiaľ k tomu nedošlo.

Pod pojmom „priviesť zemný plyn“ od „miestneho“ plynovodu k plynovým spotrebičom sa rozumie:

 1. vybudovať pripojovací plynovod (prípojku plynu), ktorý je vedený od distribučného plynovodu na hranicu vašho pozemku, pričom je ukončený HUP. Práve HUP rozdeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia. Viac informácii sa dozviete v článku pripojovací plynovod„.,
 2. vybudovať regulačnú a meraciu zostavu zemného plynu, ktorou sa upravuje tlak, potrebné množstvo zemného plynu pre spaľovanie spotrebičmi a odmeriavanie spotreby zemného plynu určeným meradlom. Viac informácii sa dozviete v článku “ domové regulačné a meracie zostavy“ s výkonom OPZ do 25 m3/hod. Ďalšie informácie sa dozvedieť z článku „regulačné zostavy plynu„.,
 3. vybudovať plynovod na zásobovanie budovy plynom – vedený od meradla spotreby plynu až po posledný spotrebič.

Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú plynovody na zásobovanie budov. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument (EN 1775: 2008): Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar,  ktorú Slovenská republika bola povinná prevziať. Postupne k nej pribudlo technické pravidlo TPP 704 01:2009, ktoré nadväzuje na európsku normu STN EN 1775: 2008 a podrobnejšie rieši požiadavky rozvodov plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 10 kPa.
Technické pravidlo plynu (TPP) pod názvom: Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách predpisuje základné zásady projektovania, montáže, skúšania, opráv, údržby, rekonštrukcií, uvádzania do prevádzky a prevádzku odberných plynových zariadení na zemný plyn v budovách a na pozemkoch s maximálnym prevádzkovým tlakom plynu do 10 kPa, na ktoré sú pripojené plynové spotrebiče s jednotlivými menovitými tepelnými výkonmi menšími ako 50 kW.

Výstavba a montáž nových rozvodov plynu, rekonštruovaných rozvodov plynu, alebo aj pre rozširované existujúce rozvody plynu v obytných (napr. rodinných domov), obchodných a vo verejne prístupných budovách, v priemyselných budovách, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší alebo rovný 10 kPa (0,01 bar) = inač uvedené zhotovenie odberného plynového zariadenia je sprevádzaná komplexom požiadavok a predpísaných ustanovení. 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

 • Odberné plynové zariadenia sa musia zhotoviť tak, aby vyhovovali danému účelu použitia. Svojím zhotovením, umiestnením a prevádzkou nesmú ohrozovať osoby, zvieratá, majetok a životné prostredie.
 • Projektovať odberné plynové zariadenia môže iba odborne spôsobilá osoba v súlade s príslušnými predpismi. Pre projektovanie rozvodov plynu platí STN EN 1775.
 • Montážne práce na OPZ vykonáva podnikateľ, ktorý má na túto činnosť oprávnenie, a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.
 • Na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok platia všeobecne záväzné predpisy.
 • Používané materiály, výrobky, príslušenstvo a technológie musia spĺňať požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti. Splnenie týchto požiadaviek sa musí preukázať.
 • Odberné plynové zariadenia musia svojou konštrukciou, zhotovením a umiestnením zodpovedať príslušným protipožiarnym predpisom.
 • Musia sa chrániť pred nebezpečným dotykovým napätím, musia byť vodivo prepojené a uzemnené podľa požiadaviek súvisiacich predpisov a noriem.

Pri projektovaní, montáži, skúšaní, opravách, údržbe ale aj pri rekonštrukcií, uvádzaním do prevádzky a prevádzku odberných plynových zariadení na zemný plyn je potrebné dodržať: 

 • požiadavky na materiál potrubia, tvarovky a armatúry, tesniaci materiál, regulátory tlaku plynu, umiestnenie hlavného uzáveru plynu (HUP) ale aj  ostatných uzáverov, umiestnenie izolačných spojov, meracích zariadení,
 • požiadavky na montáž vonkajšieho rozvodu plynu, prechod do budovy a montáž vnútorného rozvodu plynu, požiadavky na pripájanie spotrebičov s menovitým tepelným výkonom menším než 50 kW,
 • požiadavky na umiestňovanie plynových spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch:
  1. spotrebičov v zhotovení A,
  2. spotrebičov v zhotovení B,
  3. spotrebičov v zhotovení C,
  4. alebo kombinácii spotrebičov zhotovenia A so spotrebičmi ostatných vyhotovení
 • zákazy umiestňovania spotrebičov
 • predpísané tlakové skúšky, spôsob odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky
 • predpísané doporučenia pre prevádzku, kontrolu, údržbu a bezpečnosť
 • doporučené uvádzanie spotrebičov do prevádzky a prevádzku spotrebičov.
Návrat hore