PLYNOVODY PRE ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM

Plynovody pre zásobovanie budov plynom považujeme rozvody plynu s príslušenstvom od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Podľa slovenskej legislatívy je to „odberné plynové zariadenie (OPZ), t.j. zariadenie určené na odber plynu. Technická komisia európskej únie CEN/TC 234 vypracovala dokument (EN 1775: 2007) pod názvom: Zásobovanie plynom. Slovenská republika ako členský štát únie bola  povinná prevziať tento dokument. Vznikla národná norma STN EN 1775:2008. Tento dokument (norma) je uplatňovaný pre nové rozvody plynu, ako aj pre rekonštruované alebo rozširované existujúce rozvody plynu a to:

 • pre rozvody plynu v obytných, obchodných a vo verejne prístupných budovách, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší alebo rovný 5 bar;
 • pre priemyselné rozvody plynu, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší alebo rovný 0,5 bar (50 kPa).
  a) pre priemyselné rozvody plynu s MOP nad 0,5 bar, alebo rozvody plynu v budovách s MOP nad 5 bar, je potrebné rešpektovať STN EN 15001-1.
  b) Informácie o podzemnom uložení rozvodov plynu sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN EN 12007-2.
 • pre rozvody plynu v obytných, obchodných a vo verejne prístupných budovách, ktoré majú maximálny prevádzkový tlak (MOP) menší ako 10 kPa odporúčam použiť TPP 704 01.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA  ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE PRE ZÁSOBOVANIE BODOV PLYNOM S PREVÁDZKOVÝM TLAKOM MENŠÍM AKO JE 5 BAR.

 • Odberné plynové zariadenia sa musia zhotoviť tak, aby vyhovovali danému účelu použitia. Svojím zhotovením, umiestnením a prevádzkou nesmú ohrozovať osoby, zvieratá, majetok a životné prostredie.
 • Projektovať, dimenzovať, predpisovať metódu spájania rúr odberné plynové zariadenia môže iba odborne spôsobilá osoba v súlade s príslušnými predpismi. Projektant plynovodu musí poskytnúť podrobné informácie o projekte a umiestnení plynovodu osobám zodpovedným za jeho výstavbu. Rozvod plynu má byť navrhnutý tak, aby bol zásobovaný plynom iba z jedného miesta dodávky plynu. Vo výnimočných prípadoch, ak je rozvod plynu zásobovaný z viac ako z jedného miesta dodávky plynu, musí sa použiť kontrolný systém, ktorý zabezpečí, že len jedno miesto dodávky plynu je v činností v danom čase. 
 • Montážne práce na OPZ vykonáva podnikateľ (organizácia), ktorý má na túto činnosť oprávnenie, a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti. Spôsobilosť sa vyžaduje okrem iných činností aj pre zváranie, tvrdé a mäkké spájkované a tavné spoje, mechanické spoje, závitové spoje, lisované spoje, lisované spoje pre viacvrstvové rúry alebo PEX rúry. Spájanie ohybných vlnovcových potrubných systémov z nehrdzavejúcej ocele musia vykonať len osoby so špeciálnym školením.
 • Na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok platia všeobecne záväzné predpisy.
 • Používané materiály, výrobky, príslušenstvo a technológie musia spĺňať požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti. Splnenie týchto požiadaviek sa musí preukázať.
 • Odberné plynové zariadenia musia svojou konštrukciou, zhotovením a umiestnením zodpovedať príslušným protipožiarnym predpisom.
 • Musia sa chrániť pred nebezpečným dotykovým napätím, musia byť vodivo prepojené a uzemnené podľa požiadaviek súvisiacich predpisov a noriem. Všetky kovové plynovody musia byť pozdĺžne elektricky vodivé alebo byť na rovnakom elektrickom potenciáli.

Pri projektovaní, montáži, skúšaní, opravách, údržbe ale aj pri rekonštrukcií, uvádzaním do prevádzky a prevádzku odberných plynových zariadení na zemný plyn je potrebné dodržať: 

 • požiadavky na materiál potrubia, tvarovky a armatúry, tesniaci materiál, regulátory tlaku plynu, požiadavky na umiestnenie hlavného uzáveru plynu (HUP) ale aj  ostatných uzáverov, umiestnenie izolačných spojov, meracích zariadení,
 • požiadavky na montáž rozvodu plynu v podzemnom uložení ale aj pri vonkajších a vnútorných rozvodoch plyn, požiadavky na pružné pripájanie spotrebičov,
 • požiadavky na umiestňovanie plynových spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch do výkonu 50 kW (viď. článok „PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV 10 kPa)“, alebo podľa vyhlášky č. 25/1984 Z.b. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, v ktorých súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakových kotlov je väčší ako 50 kW, ale nesmú sa opomenúť ani požiadavky na ustanovenie spotrebičov podľa technickej normy STN 07 0703: Plynové kotolne,
 • zákazy umiestňovania spotrebičov
 • predpísané tlakové skúšky, spôsob odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky
 • predpísané doporučenia pre prevádzku, kontrolu, údržbu a bezpečnosť
 • doporučené uvádzanie spotrebičov do prevádzky a prevádzku spotrebičov.
Návrat hore