• TECHNOL. OBJEKT S TLAKOM DO 400 kPa
 • TECHNOL. OBJEKT S TLAKOM DO 10 MPa
 • TECHNOL. OBJEKT S TLAKOM DO 1,6 MPa
 • REGULAČNÁ STANICA POD ÚROVŇOU TERÉNU

Technologickým objektom sa rozumie regulačná zostava pripojená na distribučný plynovod (distribučný rozvod plynu) alebo distribučnú sieť plynovodov a pripojovacích plynovodov (plynových prípojok) na pripojenie odberných plynových zariadení k distribučnej sieti s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane, ktoré sú umiestnené v intraviláne obce.

V regulačných súpravách tlaku plynu  je možné použiť regulátory tlaku plynu v súlade s TPP 609 01 s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa a maximálnym prietokom do 200 m3/h určených na pripojenie odberných plynových zariadení do verejného, na zabudovanie do domového a priemyselného rozvodu plynu používaných na reguláciu tlaku plynu okrem umiestňovania regulátorov pod úrovňou terénu. Pre regulátory s prietokom nad 200 m3/h platí TPP 605 02.

U tohto typu technologických objektoch uvádzam len základné informácie, s ktorými sa verejnosť môže stretnúť napr. pri ich nákupe . . . Podľa maximálneho prietoku sa regulačné zostavy delia na:

 • domové regulačné zostavy (DRZ) – zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (skupina Bg, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov;
 • regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s výkonom nad 25 m3/h (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sa podľa účelu využitia delia na:

  – uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
  – objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Pre vysvetlenie: v článku je používaný pojem:

 • regulačná zostava: technologické zariadenie určené na automatické znižovanie vyššieho premenlivého vstupného tlaku do 0,4 MPa na konštantný nižší, s maximálnym projektovaným výkonom (prietokom) nad 25 m3/h;
 • domová regulačná zostava: technologické zariadenie na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane;

Neoddeliteľnou súčasťou distribučnej siete sú technologické objekty. Základnými technologickými objektmi sú regulačné a prepúšťacie stanice zemného plynu (ďalej len RS a PS), ktoré slúžia na redukciu tlaku plynu. Podľa toho, na aký pretlak distribučného plynovodu sú RS napojené, rozoznávame vysokotlakové a stredotlakové RS. RS sú podľa potreby vybudované ako jednoradové a dvojradové, jednostupňové alebo viacstupňové.

Redukciu tlaku zemného plynu do vysokotlakovej distribučnej siete zabezpečujú prepúšťacie stanice (PS). RS a PS sú umiestnené v stavebných objektoch vybavených elektrickým a elektronickým zariadením. Znižovanie tlaku plynu sa realizuje v technologickej časti. Táto obsahuje uzatváracie armatúry, filtračné zariadenia, zariadenia na ohrev plynu, bezpečnostné zariadenia (zabezpečujú automatickú odstávku pri prekročení limitných hodnôt tlaku plynu), regulačné zariadenia, meracie zariadenia a poistné komponenty. Stanice sú vybavené riadiacimi systémami SCADA (Supervisor and Control Data Acquisition), ktoré spoľahlivo zabezpečujú monitorovanie a prenos údajov do centrálneho dispečingu.

Do technologický objektov DS patrí aj protikorózny systém ochrany oceľových plynovodov. Ochrana distribučných plynovodov proti korózii sa vykonáva stanicami katódovej ochrany, elektrickými polarizovanými drenážami a galvanickými anódami. Aktívnou ochranou proti korózii je chránený prakticky celý systém vysokotlakových plynovodov.  

Tieto zariadenia sú prepojené potrubiami príslušných dimenzií, na ktorých sú umiestnené snímače prenosov hodnôt tlaku a teploty a vizuálne meradlá na ich kontrolu. Súčasťou technologickej časti sú aj odorizačné zariadenia, resp. odorizačné stanice. Základným cieľom odorizácie zemného plynu je zabezpečiť taký prevádzkový stav, aby odorizovaný zemný plyn v každom mieste distribučnej siete alebo v odbernom plynovom zariadení trvalo vykazoval výstražnú intenzitu zápachu najneskôr pri dosiahnutí nebezpečnej koncentrácie zemného plynu v prípade jeho úniku z distribučnej siete alebo z odberného plynového zariadenia.

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie,  prevádzku a údržbu novozriadených a rekonštruovaných regulačných staníc plynu s najvyšším vstupným prevádzkovým tlakom plynu do 10 MPa sú uvedené v TPP 605 02 okrem regulačných staníc plynu umiestnených pod úrovňou terénu. 

Táto skupina  objektov je charakteristická tým, že technologické objekty  (regulačné zariadenie) sú časťou plynovodnej prípojky na zásobovanie obytných, výškových verejne prístupných budov, budov na obchodné účely. Ide o regulačné stanice plynu, ktoré sú pripojené na plynovodné prípojky s najvyšším vstupným prevádzkovým tlakom nepresahujúcim 1,6 MPa a maximálnym prietokom plynu rovným alebo menším ako 200 m3/h pri normálnych podmienkach. Takéto regulačné zariadenia, musí spĺňať podmienky STN EN 12279. Regulačné zariadenie  môže byť umiestená aj vo vnútri budovy po splnení špeciálnych požiadavok.

Regulačné zariadenia, ktoré je pripojené na plynovodné prípojky so vstupným pretlakom presahujúcim 1,6 MPa a maximálnym prietokom plynu väčším než 200 m3/h pri normálnych podmienkach platí STN EN 12186. V uvedených normách je použité názvoslovie, ktoré je potrebné vysvetliť:

 • autorizovaná osoba: odborne spôsobilá osoba, ktorá je poverená vykonávať dané úlohy na systémoch zásobovania plynom alebo domových rozvodoch
 • odborne spôsobilá osoba: osoba so vzdelaním, odbornou praxou a osvedčením na vykonávanie činností súvisiacich so systémom zásobovania plynom a domových rozvodov
 • obytná budova: budova, v ktorej sa nachádza jeden alebo viac obytných priestorov, nie však priestory určené predovšetkým na profesiové a verejné účely
 • výšková budova: budova, ktorej výška od prízemia po najvyššie obsadené podlažie je pre:
  • obytnú budovu väčšiu ako 50 m
  • akúkoľvek inú budovu, s výnimkou priemyselného výrobného podniku väčšia ako 30 m
 • verejne prístupná budova: budova, v ktorej sa nachádzajú predovšetkým priestory prístupné verejnosti
 • budova na obchodné účely: budova, v ktorej sa nachádzajú iba priestory určené na obchodné činnosti, nie však priestory priemyselných výrobných podnikov
 • polyfunkčná budova: budova, ktorá má viac ako jeden z nasledujúcich priestorov:
  • obytné priestory
  • obchodné priestory
  • verejne prístupné priestory

Tieto technologické zariadenia tvoria najnovšiu skupinu regulačných staníc. Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu sa uplatňujú najmä v tých oblastiach, kde miestne podmienky neumožňujú vybudovať klasickú regulačnú stanicu plynu. Napr. podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších.

Podzemná regulačná stanica (ďalej len „PoRS“) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou stavebnej časti.  

Zásady projektovania, konštrukcie, výstavby, skúšok, prevádzky a údržby pre novobudované a rekonštruované podzemné regulačné stanice s  prietokom nad 200 m3/h určených na reguláciu tlaku plynu určuje TPP 605 01. Podmienky sa určujú podľa prevádzkových pretlakoch na vstupnej strane. Rozoznávame:

1) I. skupina – vstupný prevádzkový tlak od 0,005 MPa až 0,5 MPa vrátane
2) II. skupina – nad 0,5 MPa do 1,6 MPa vrátane
3) III. skupina – vstupný prevádzkový tlak nad 1,6 MPa do 10,0 MPa vrátane

Pre PoRS platí ochranné a bezpečnostné pásmo podľa zákona č. 251/2012 Z.z. Protipožiarna bezpečnosť PoRS sa rieši podľa osobitného predpisu a podľa TPP 605 01. PoRS je miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

MOJE PRÍSPEVKY