DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ) je zostava na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. Zostava je zhotovená podľa typovej dokumentácie výrobcu. Pre DRZ je vydaný certifikát typu. Nadzemná (DRZ) pozostáva z plastovej skrinky, hlavného uzáveru plynu (HUP), regulátora tlaku plynu (RTP), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov (napr. na umiestnenie meradla zemného plynu (PS). Jej typické využitie je pri plynofikácii rodinných domov, menších prevádzok a pod. . . Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) tvorí samostatnú kapitolu DRZ.  Je to technologické zariadenie bez plynomera a je určená na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu.

 • UMIESTNENIE DOMOVÝCH (RZ)
 • NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA
 • DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA
 • PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Požiadavky na umiestnenie DRZ

Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v zemnom module. Tvar a rozmery skrine musia spĺňať podmienky na jej osadenie, umiestnenie, montáž a údržbu technologického zariadenia domovej regulačnej zostavy a plynomera, ako aj na dopojenie vstupného a výstupného potrubia. Rozmery skrinky sú výrobcom minimalizované a esteticky upravované.

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ)

Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (podľa Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva. „DRZ“ je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na DRZ odborné prehliadky a odborné skúšky.

DRZ v rodinných domoch je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg.). Pre tieto zariadenia sa doporučuje vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky každý 3-tí rok prehliadka a každý 6-ty rok skúška. Pri kontrole a údržbe z verejne prístupných priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu.

PS: Odpočet plynomera sa robí 1x ročne. „Výmena po dobe ciachu plynomera“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

KONŠTRUKCIA NADZEMNEJ SKRINKY MUSÍ UMOŽŇOVAŤ:

 • rýchly a bezpečný prístup k hlavnému uzáveru plynu. Súčasne musí umožňovať pevné a demontovateľné pripojenie uzáverov, regulátora, resp. technológie regulačnej zostavy, plynomera, vstupného a výstupného potrubia bez namáhania a pnutia.
 • umiestnenie a nasmerovanie meradla tak, aby bolo možné bez ťažkostí a bez použitia akýchkoľvek pomôcok odčítať číselník. Meradlá s číselníkom sa musia umiestniť tak, aby bol číselník čitateľný a jeho výška nad úrovňou terénu bola väčšia ako 0,5 ma menšia ako 1,8 m. Skrinka musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne.
 • Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 1 m a v horizontálnom smere najmenej 0,5 m od otvárateľných okien, dverí, otvorov a prestupov do budovy.

KONŠTRUKCIA PODZEMNEJ (ZEMNEJ) ZOSTAVY - ZEMNÝ MODUL

Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Do skrine je namontovaná regulačná súprava, ktorá obsahuje prívodnú rúrku, filter alebo filtračné sito a regulátor tlaku plynu. Modulový priestor je uzavretý vekom, ktoré zabraňuje prenikaniu povrchovej vody a je navrhnuté tak, aby vypúšťalo kondenzát do podložia. Súčasťou pozemného modulu je liatinový poklop s nosnosťou 25 ton. Výroba zemných moduloch je v rôznych konfiguráciách (napr. do 25 m3/hod, 40 m3/hod, ... ) s výstupným tlakom štandard 20 mbar. 

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na:

 1. DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest).
 2. DRZ NTL: HUP a plynomer (bez regulátora tlaku plynu - technologické zariadenie pripájané na NTL plynovod a slúži na meranie spotreby zemného plynu zvyčajne na jedno odberné miesto.)

Technologické zariadenie bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Každá DRZ musí mať nezmazateľný výrobný štítok. Výrobný štítok môže byť umiestnený na ráme zostavy alebo vnútri skrine.

 • Skriňa musí byť vyhotovená zo syntetických plastov, chemicky stabilizovaných, modifikovaných pre exteriérové použitie buď chemickými stabilizátormi, alebo vytvorením kompozitu s použitím minerálnych alebo kovových zložiek. Skriňa nesmie byť vyhotovená s nestabilizovaných materiálov (klasické postupy laminovania živíc). Materiály, z ktorých je skrinka vyrobená, musia mať životnosť minimálne tridsať rokov. Skriňa musí byť v zmysle STN EN13501-1 zaradená minimálne do triedy reakcie na oheň – „D“. Skrinka nesmie pri bežných klimatických podmienkach meniť tvar, povrchovú stálosť a vzhľad. Skrinka musí spĺňať požiadavky na odolnosť proti kyselinám a alkáliám (chemická odolnosť), UV žiareniu (odolnosť proti slnečnej erózií a atmosférickej oxidácii) a mechanickému poškodeniu. Skrinka musí byť odolná proti bežnému poškodeniu a rastu mikróbov na povrchu. V odôvodnených prípadoch môže byť na výrobu skrine použitý aj iný materiál, napr. ušľachtilá oceľ.
 • Ak je skrinka pre plynomer (prípadne dvierka výklenku) umiestnená v chránenej únikovej ceste (schodisko, chodba), musí byť tesná a musí byť zabezpečené jej odvetranie do vonkajšieho priestoru.
  Skrinka, výklenok nesmú zasahovať do únikovej cesty.
 • V prípade, že sa na odbernom mieste nenachádza meradlo s prepočítavačom, je potrebné postupovať podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa distribučnej siete. Prístroje a zariadenia, ktoré tvoria súčasť meracej zostavy (tlakomer, teplomer) a ich údaje slúžia na prepočet objemového množstva plynu, musia mať viditeľné označenie prevádzkovateľa distribučnej siete (napr. štítok).

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na:
DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest),
DRZ STL:
HUP, regulátor tlaku plynu a plynomer (technologické zariadenie s plynomerom sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia. Existuje aj variant DRZ aj pre II. odberateľov.

Technologické zariadenie s meraním množstva plynu bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov v zostave (vedľa seba alebo nad sebou) určí projektant vzhľadom na miestne podmienky a v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa siete. Každá DRZ musí mať nezmazateľný výrobný štítok. Výrobný štítok môže byť umiestnený na ráme zostavy alebo vnútri skrine.

 • Skriňa musí byť vyhotovená zo syntetických plastov, chemicky stabilizovaných, modifikovaných pre exteriérové použitie buď chemickými stabilizátormi, alebo vytvorením kompozitu s použitím minerálnych alebo kovových zložiek. Skriňa nesmie byť vyhotovená s nestabilizovaných materiálov (klasické postupy laminovania živíc). Materiály, z ktorých je skrinka vyrobená, musia mať životnosť minimálne tridsať rokov. Skriňa musí byť v zmysle STN EN13501-1 zaradená minimálne do triedy reakcie na oheň – „D“. Skrinka nesmie pri bežných klimatických podmienkach meniť tvar, povrchovú stálosť a vzhľad. Skrinka musí spĺňať požiadavky na odolnosť proti kyselinám a alkáliám (chemická odolnosť), UV žiareniu (odolnosť proti slnečnej erózií a atmosférickej oxidácii) a mechanickému poškodeniu. Skrinka musí byť odolná proti bežnému poškodeniu a rastu mikróbov na povrchu. V odôvodnených prípadoch môže byť na výrobu skrine použitý aj iný materiál, napr. ušľachtilá oceľ.
 • Ak je skrinka pre plynomer (prípadne dvierka výklenku) umiestnená v chránenej únikovej ceste (schodisko, chodba), musí byť tesná a musí byť zabezpečené jej odvetranie do vonkajšieho priestoru.
  Skrinka, výklenok nesmú zasahovať do únikovej cesty.
 • V prípade, že sa na odbernom mieste nenachádza meradlo s prepočítavačom, je potrebné postupovať podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa distribučnej siete. Prístroje a zariadenia, ktoré tvoria súčasť meracej zostavy (tlakomer, teplomer) a ich údaje slúžia na prepočet objemového množstva plynu, musia mať viditeľné označenie prevádzkovateľa distribučnej siete (napr. štítok).

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. 

Základné vlastnosti modulu a jeho inštalácia
Po zhotovení zhutnenej vrstvy štrkopiesku, ktorá zakryje nosnú konštrukciu a spodnú časť modulu nasleduje zhotovenie betónového fixačného prstenca. Betónový prstenec slúži na umiestnenie liatinového poklopu modulu. Betón a okolie poklopu dorovnať zhutneným obsypom. Potom nasleduje konečná povrchová úprava napr. dlažba. Pri pokládke dlažby je potrebné zabezpečiť jej vyspádovanie od poklopu do okolia. Liatinový poklop je potrebné na betónový prstenec uložiť tak, aby sa nedotýkal telesa modulu. Týmto opatrením bude teleso modulu chránené pred poškodením vonkajších síl (pri prejazde vozidlom).
Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 4 bar
Prietok Qmax = 6, 10, 25, 40 m3/hod
Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 (0,7) – 4 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: štandard 20 mba

Legenda:

1. Plastový modul
2. Plastový poklop – nosnosť 2 t
3. Liatinový poklop – nosnosť 25 t
4. Vodotesné otvory s manžetami
5. Mechanizmus uchytenia armatúr
6. Vstupný GU 1″
7. Výstupný GU s kontrolným ventilom
8. Regulátor tlaku plynu
9. Hadica odvetrania regulátora

MOJE PRÍSPEVKY

Domová regulačná zostava
Vladimír Slaninka

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a

Čítaj viac »