• PRÍPOJKA PLYNU S TLAKOM DO 400 kPa
 • DOMOVÁ PRÍPOJKA Z OCELE A POLYETYLÉNU
 • PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM
 • PRÍPOJKA PLYNU - OCHRANNÉ PÁSMA

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod; začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia (OPZ). Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené meradlom spotreby zemného plynu je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (distribučný plynovod). Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku  plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 01, TPP 702 02 a TPP 702 12. Pre pripojovacie plynovody (prípojky plynu  do 400 kPa) je legislatívou zadefinované množstvo pojmov a termíny ako napr.:

 1. odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom
 2. plynárenské zariadenie: zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.
 3. hlavný uzáver plynu (HUP): uzatváracia armatúra prevádzkovateľa siete, ktorá oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia
 4. uzatváracia armatúra: zariadenie na prerušenie dodávky plynu
 5. odberné plynové zariadenie: zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu
 6. skrinka regulačného zariadenia: (ďalej skrinka) domová regulačná zostava, ktorá pozostáva z regulačnej súpravy, skrinky a príslušenstva na dopojenie odberného plynového miesta a/alebo odberných miest,
 7. príslušenstvo plynovodnej prípojky: čuchačka, chránička, ochranná rúra, zemná súprava, výstražná fólia, signalizačný vodič s vývodmi, poklop, orientačný stĺpik, orientačný štítok a pod.
 8. oprávnená organizácia: právnická alebo fyzická osoba s oprávnením na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok a opravy vyhradených plynových zariadení v zmysle platnej legislatívy

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny B. V  skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. Novú prípojku plynu možno uviesť do prevádzky až vtedy, keď stavbu prípojky vrátane úplnej technickoprávnej dokumentácie prevezme prevádzkovateľ prípojky od investora formou vopred dohodnutých právnych vzťahov. Na uvedenie prípojky plynu do prevádzky musí byť splnená podmienka vykonania úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou. Osvedčenie z úradnej skúšky bude súčasťou prevádzkovej dokumentácie. Prípojka plynu sa uvedie do prevádzky ihneď po úspešnej tlakovej skúške a úradnej skúške.

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod; začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia (OPZ). Každé odberné miesto plynu je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (distribučný plynovod). Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku  plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 01, TPP 702 02 a TPP 702 12. Hĺbka uloženia plynovodnej prípojky sa navrhuje od 0,8 [m] do 1,2 [m]. Pre pripojovacie plynovody (prípojky plynu  do 400 kPa) je legislatívou zadefinované množstvo pojmov a termíny ako napr.:

 1. odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom
 2. plynárenské zariadenie: zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.
 3. hlavný uzáver plynu (HUP): uzatváracia armatúra prevádzkovateľa siete, ktorá oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia
 4. uzatváracia armatúra: zariadenie na prerušenie dodávky plynu
 5. odberné plynové zariadenie: zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu
 6. skrinka regulačného zariadenia: (ďalej skrinka) domová regulačná zostava, ktorá pozostáva z regulačnej súpravy, skrinky a príslušenstva na dopojenie odberného plynového miesta a/alebo odberných miest,
 7. príslušenstvo plynovodnej prípojky: čuchačka, chránička, ochranná rúra, zemná súprava, výstražná fólia, signalizačný vodič s vývodmi, poklop, orientačný stĺpik, orientačný štítok a pod.
 8. zemný modul: regulačné zariadenie s príslušenstvom (uzávery, regulátor, potrubie) v spoločnej skrinke, ktorú je možné umiestniť pod úrovňou terénu.

Plynovodná prípojka sa ukončuje HUP na hranici pozemku v zemi so zemnou súpravou alebo v zemnom module. Nad zemou v skrinke, ktorá sa umiestňuje voľne na pevnom podstavci (ak nie je oplotenie, prípadne iba pletivo), v múriku oplotenia, na obvodovej stene objektu, zapustené do obvodovej steny objektu. V skrinke sa HUP umiestňuje buď samostatne, spolu s regulačným zariadením a plynomerom, spolu s regulátorom tlaku plynu a pri nízkotlakových prípojkách spolu s plynomerom. Potrubia plynovodných prípojok zhotovených z ocele sa oddeľujú izolačným spojom od potrubia OPZ. Ak je hlavný uzáver plynu v spoločnej skrinke s regulátorom a plynomerom, izolačný spoj sa umiestni pred alebo za hlavný uzáver. Ak je hlavný uzáver umiestnený v zemi, umiestni sa izolačný spoj až v skrinke pred uzáverom regulátora pri NTL plynovode pred uzáverom plynomera. Plynovodná prípojka sa po realizácii, pred zásypom geodetický zameria. Geodetická dokumentácia sa spracováva v digitálnej aj písomnej forme podľa podmienok a požiadaviek budúceho prevádzkovateľa.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny B. V  skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky.

Pred uvedením domovej prípojky do prevádzky vyhotoví revízny technik dodávateľa správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške, s uvedením spôsobilosti zariadenia na trvalú prevádzku. Správa bude súčasťou prevádzkovej dokumentácie. V prípade, že prípojka sa realizuje v predstihu (prevŕtanie a napustenie plynu), a nie je možné pripojiť OPZ, odporúča sa ponechať prípojku pod tlakom plynu. Hlavný uzáver plynu sa ponechá v uzatvorenej polohe a zabezpečí sa tesne zazátkovaním alebo iným vhodným spôsobom. Ak prípojka – hlavný uzáver plynu nie je ukončená v skrinke RZ, musí sa nadzemná časť vhodne zabezpečiť proti možnému mechanickému poškodeniu.

je vysokotlakové plynárenské zariadenie (ďalej len VTL prípojka plynu) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod; začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia (OPZ). Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené meradlom spotreby zemného plynu je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (distribučný plynovod).

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 1,6 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 10. Pre plynovody s prevádzkovým tlakom nad 1,6 MPa sa používa STN EN 1594 a TPP 702 10

Vysokotlakové potrubie plynovodu pre prevádzkový pretlak plynu nad 1,6 MPa vrátane, je potrebné už pri výbere trasy navrhnúť vzhľadom na zvýšenú bezpečnosť okolia a prevádzkovú bezpečnosť. V súlade s tým sa rozdeľujú úseky potrubia do kategórií A, B, C a D, ktoré sa líšia hrúbkou steny potrubia.

Do kategórie A patria všetky úseky potrubia plynovodu, ktoré nie je potrebné zaradiť do kategórie B, C alebo D. Do kategórie B patria tieto úseky potrubia križovania potrubia železničnými traťami a vlečkami, diaľnicami, cestami I., II., III. triedy, križovania vodných tokov, úseky potrubia od kompresorových a regulačných staníc, križovania s hlavnými vodovodnými radmi a kanalizačnými zberačmi. Do tejto kategórie patria aj úseky plynovodu na poddolovanom území,  pod vzletovými a približovacími priestormi letísk, ktoré sú určené ochrannými pásmami letísk. Do kategórie C patria úseky potrubia plynovodu na územiach kompresorových staníc, regulačných staníc, ale aj križovania potrubia pod vybratými železničnými traťami až po hranicu ich ochranného pásma. Do kategórie D patria úseky potrubia plynovodu, pri ktorých možno skrátenú vzdialenosť potrubia od objektov  docieliť iba zosilnením steny rúry.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. VTL prípojku môže zhotoviteľ odovzdať odberateľovi (prevádzkovateľovi) iba po úspešnej tlakovej skúške potvrdenej oprávnenou právnickou osobou. Uvedenie VTL prípojky do prevádzky resp. napojiť novovybudovanú prípojku na jestvujúci plynovod môže iba prevádzkovateľ alebo ním poverená organizácia. Prepájacie práce sa vykonávajú podľa technologického postupu schváleného prevádzkovateľom a za jeho účasti. Po úspešne vykonaných tlakových skúškach, vyčistení a kontrole vyčistenia (ak to dimenzia potrubia umožňuje) sa jednotlivé úseky prepoja garančnými zvarmi. 

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje dodržanie ochranných a bezpečnostných pásiem predpísané zákon. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe ale aj pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, či umiestnenie pod zemou.

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi  plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Zatriedenie plynárenského zariadenia a určenie vzdialenosti pre ochranné pásmo je potrebné vykonať podľa § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. Pre skrátenie vzdialenosti ochranného pásma pri umiestňovaní stavieb je možné uplatniť vzdialenosti uvedené v technickom pravidle plynu TPP 906 01:2017 . . . 

PRÍKLADY PRÍPOJOK S HUP V ZEMNOM PREVEDENÍ

Umiestnenie HUP pod zemským povrchom v bode napojenia prípojky na plynovod
Umiestnenie HUP so zemnou súpravou pod zemským povrchom pred hranicou pozemku

PRÍKLADY PRÍPOJOK S HUP NAD ZEMSKÝM POVRCHOM

Prípojka plynu pripojená na DS v zelenom páse. Umiestnená pod chodníkom a končí HUP na hranici pozemku
Prípojka plynu pripojená na DS v ceste. Umiestnená pod komunikáciou a chodníkom a končí HUP na hranici pozemku
Prípojka plynu pripojená na DS v zelenom páse. Umiestnená v zeleni a končí HUP na hranici pozemku bez kolena na zmenu trasy.

MOJE PRÍSPEVKY (ČLÁNKY): Pripojovací plynovod (prípojka plynu)

Poradenstvo
Ing. Vladimír Slaninka

Kde je plynovod a koľko stojí prípojka plynu

Informáciu “Kde je plynovod” pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim odberným miestom. K žiadosti

Čítaj viac »
Preložky PZ
Ing. Vladimír Slaninka

Obnova plynovodov a prípojok

Pri spracovaní projektových dokumentácii spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok sa často stretávam a otázkou od občanov tej či onej lokality, v ktorej sa

Čítaj viac »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
Ing. Vladimír Slaninka

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby.

Čítaj viac »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
Vladimír Slaninka

Cena prípojky plynu

Stavebník sa často mylne domnieva, že cena prípojky plynu je závislá len od jej dĺžky a že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po

Čítaj viac »
Dokumentácie plynových zariadení
Ing. Vladimír Slaninka

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia

Čítaj viac »
Domová regulačná zostava
Vladimír Slaninka

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a

Čítaj viac »