PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE

PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE

V plynárenstve sa pod pojmom plynárenské zariadenie rozumie zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu a priamy plynovod.

Plynárenským zariadením je dopravovaný plyn k odberateľom. Zákon č. 251/2012 Z.z. vymedzuje pod pojmom plyn rozumieme zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto plyny spĺňajú podmienky na prepravu plynu alebo podmienky distribúcie plynu. Táto doprava sa nazýva prepravná a  distribučná sieť plynu.

KDE SÚ UMIESTNENÉ PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA?

Plynárenské zariadenia sú často umiestnené na rôznych miestach, ale nie vždy sú verejne prístupné. Tu sú niektoré miesta, kde ich môžete vidieť:

na verejných priestoroch

Niektoré plynárenské zariadenia môžu byť umiestnené v blízkosti verejných priestorov, ako sú parky, školy alebo obytné oblasti. Napríklad plynové potrubia môžu prechádzať pod cestami alebo chodníkmi.

  • Sú to distribučné plynovody, ktoré sú umiestnené pod zemou a slúžia na prenos plynu k odberateľom. V územnoplánovacej dokumentácii sú označované ako VTL, STL, NTL plynovody. Medzi distribučné plynovody patrí aj jednoduchá prípojka plynu (pripojovací plynovod) pre rodinný dom, bytový dom, priemyselné objekty, ktorá je ukončená hlavným uzáverom plynu.
  • Neoddeliteľnou súčasťou plynárenských zariadení sú aj  technologické objekty. Sú to prevažne regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia. Ich umiestnenie môže byť nadzemného, ale aj podzemného prevedenia. Medzi technologické zariadenia patrí aj jednoduchá domová regulačná zostava rodinného či bytového domu, ale aj pre priemyselné objekty. Regulačné stanice (zostavy) sa prevažne pripájajú na  hlavný uzáver plynu plynovodu.
v plynárenských oblastiach

V týchto oblastiach sú:

na výstavách a múzeách

Ak máte záujem o históriu a technológiu plynárenstva, môžete navštíviť plynárenske výstavy alebo múzeá, kde sa dozviete viac o týchto zariadeniach.

Aké sú bezpečnostné opatrenia pri pohybe okolo týchto zariadení?

1. Vzdialenosť

Držte sa vzdialenosti od plynových potrubí, kompresorov a iných zariadení. Nepribližujte sa k nim príliš blízko.

2. Označenie

Vyhľadajte označenia alebo značky, ktoré označujú plynové zariadenia. Tieto označenia vám pomôžu identifikovať, čo je čo.

3. Nevykopávajte ani nekopajte !!

Ak pracujete na mieste, kde sú plynové potrubia alebo iné zariadenia, buďte opatrní, aby ste ich nevykopali alebo nezničili.

4. Zachovajte pokoj

Ak zistíte únik plynu alebo inú nebezpečnú situáciu, zachovajte pokoj a okamžite sa vzdiaľte z miesta. Následne informujte príslušné orgány alebo prevádzkovateľom siete.

5. Nepoužívajte otvorený oheň

V blízkosti plynových zariadení sa vyhnite používaniu otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky alebo cigaretové ohorky.

6. Nepoužívajte mechanické nástroje

Ak nie ste oprávnený technik, nepoužívajte mechanické nástroje na plynových zariadeniach. To môže spôsobiť poškodenie alebo únik plynu.

Pamätajte, že bezpečnosť je na prvom mieste. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo problémy, obráťte sa na odborníka alebo miestne úrady. Plynárenské zariadenie dokážete identifikovať aj pomocou internetu a to na stránke prevádzkovateľa napr. SPP-distribúcia a.s.

Viac informácii sa môžete dozvedieť aj v článku „OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ„.

PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA
PREPRAVNÁ SIEŤ PLYNU NA SLOVENSKU
Návrat hore