PRIPOJENIE OBJEKTU NA VODOVOD (KANALIZÁCIU)

Stavebník môže pripojiť objekt na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu), len na základe „Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Vlastník verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) uzatvorí zmluvu, ak:

– stavebník (žiadateľ o pripojenie) spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom, týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia vrátane technických podmienok na umiestnenie,
– kapacita verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) to umožňuje.

Miesto pripojenia vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky, umiestnenie meradla na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Vodovodná prípojka (ďalej len „VP“)

– je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt. Tento úsek potrubia spája verejný vodovod (VV) s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti okrem meradla, ak je osadené. VP sa spravidla pripája na VV navŕtavacím pásom s uzáverom alebo výrezom a s uzáverom.

Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou VV. Vodovodná prípojky (VP) je drobná stavba a podlieha ohlasovacej povinnosti príslušnému stavebnému úradu.

Vnútorný rozvod vodovodu je zariadenie odberateľa, vodovodné potrubie a inštalácia vrátane príslušenstva (napr. hydroforová stanica) slúžiace na rozvod dodávanej vody na pozemku a stavbe odberateľa, ktoré sú pripojené na VV prostredníctvom VP. Vnútorný rozvod vodovodu je časť, ktorá sa nachádza za meradlom v smere prúdenia dodávanej vody.
Vodomerná šachta (ďalej len „VŠ“) je súčasť vnútorného vodovodu, ktorá je vodárenským objektom na podzemnom vodovodnom potrubí, a slúži na zabezpečenie prístupu k meradlu na obsluhu, montáž, demontáž a odpočet množstva dodanej vody. VŠ zriaďuje odberateľ vody v pripojenej nehnuteľnosti na vlastné náklady. VŠ musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná. Ako špecifické pracovisko musí spĺňať kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Vodomerná zostava (ďalej len „VZ“) – je zostava, ktorá sa skladá z meradla, vodovodných uzáverov, filtra, vypúšťacieho ventilu, spätnej klapky, montážnej tvarovky, redukcie a ukludňujúcej tvarovky. VZ spája VP s vnútorným vodovodom spravidla vo VŠ.

Kanalizačná prípojka (ďalej len „KP“)

– je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie KP do verejnej kanalizácie (VK). Toto zaústenie je súčasťou VK. KP sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na VK. KP je drobná stavba a podlieha ohlasovacej povinnosti príslušnému stavebnému úradu.

– Vnútorný rozvod kanalizácie je zariadenie producenta, kanalizačné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva (napr. lapač tukov a oleja, domová čerpacia stanica, meradlo) slúžiace na odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na VK prostredníctvom KP.
Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo dopravných prostriedkoch, ako aj priesaková voda zo skládok a odkalísk a voda z povrchového odtoku, ktorá je odvádzaná jednotnou, delenou alebo polodelenou stokovou sieťou.
Revízna kanalizačná šachta (ďalej len „RKŠ“) je vodárenský objekt na vstup do kanalizácie alebo do KP na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov.

Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu (verejnej kanalizácie). Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom VP alebo KP, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo VP alebo vlastníctvo KP na nového vlastníka nehnuteľnosti.

Stavebník požiada prevádzkovateľa verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) o:
a) technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
b) ako aj technické podmienky zriaďovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Žiadosť môže stavebník doručiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre prevádzkovateľa, poštovou zásielkou na korešpondenčnú adresu, alebo e-mailom, ak to prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie umožňuje.

Návrat hore
Scroll to Top