PRIPOJENIE OBJEKTU NA VODOVOD (KANALIZÁCIU)

Stavebník môže pripojiť objekt na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu), len na základe „Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd“ uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Vlastník verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) uzatvorí zmluvu, ak:

  • stavebník (žiadateľ o pripojenie) spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom, týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia vrátane technických podmienok na umiestnenie,
  • kapacita verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) to umožňuje.

Miesto pripojenia vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky, umiestnenie meradla na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

základné pojmy k vodovodu


základné pojmy kU KANALIZACIÍ


Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu (verejnej kanalizácie). Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom VP alebo KP, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo VP alebo vlastníctvo KP na nového vlastníka nehnuteľnosti.

Stavebník požiada prevádzkovateľa verejného vodovodu (verejnej kanalizácie) o:
a) technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
b) ako aj technické podmienky zriaďovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Žiadosť môže stavebník doručiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre prevádzkovateľa, poštovou zásielkou na korešpondenčnú adresu, alebo e-mailom, ak to prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie umožňuje.

Návrat hore