ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K PD – PLYN

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení

1 4 Ziadost Neplyn Word97 2018
Žiadosť pre rok 2018

Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej neplynárenskej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, k povoleniu odstránenia neplynárenskej stavby je . Spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko k neplynárenskej stavbe sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia.

1 5 Ziadost plyn Word97 2018
Žiadosť pre rok 2018

K PLYNÁRENSKEJ STAVBE je záväzného stanoviska zdarma. Stavebník je povinný požiadať o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby. Za PLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby plynárenských zariadení a stavby súvisiace s plynofikáciou, najmä plynovody, plynové prípojky, regulačné stanice zemného plynu, hlavné uzávery zemného plynu, skrinky meracej a regulačnej zostavy (obsahujúcej regulátor tlaku plynu a meradlo), chráničky, prekládky plynovodov, plynových prípojok, stavby budov (rodinný dom, bytový dom, ubytovacie zariadenie) vrátane ich plynofikácie, a iné. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení  neskorších predpisov, ako aj v súlade s technickými podmienkami pripojenia.

Návrat hore