KDE JE PLYNOVOD A KOĽKO STOJÍ PRÍPOJKA PLYNU

paragrafInformáciu „Kde je plynovod“ pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim odberným miestom. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia.

Pre získanie informácií do investičného zámeru alebo pre urbanistickú štúdiu, doporučujem využiť bezplatnú službu prevádzkovateľa DS – SPP-distribúcia a.s. a to podaním ONLINE žiadosti tu.

Dostanete stanovisko, vrátane grafického znázornenia plynárenského zariadenia, vypracované na základe tejto žiadosti. Má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, alebo na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.

Na zadanú emailovú adresu Vám bezplatne SPP-distribúcia a .s. zašle informáciu o existencii ich distribučnej siete pred zadaným odberným miestom. Súčasne dostanete informáciu o type tlačiva a povinných prílohách, ktoré v prípade záujmu o plynofikáciu budúcej nehnuteľnosti zašlete, alebo osobne predložíte na kontaktnom mieste SPP – distribúcia, a.s.

O cene prípojky plynu (resp. pripojovacieho plynovodu) sa dočítate v článku „CENA PRÍPOJKY PLYNU“

Návrat hore
Scroll to Top