KDE JE PLYNOVOD ?

KDE JE PLYNOVOD?

Plynové rozvody v obciach sú prevažne strednotlakové alebo nízkotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé stavebné objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje tlak plynu na hodnotu pre bezproblémovú prevádzku spotrebičov. Výhodou strednotlakových rozvodov je najmä väčšia kapacita sietí. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku plynárenských zariadení sú zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, hygienické predpisy, STN a pod. Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z

como hacer e1565972055635
KDE JE PLYNOVOD ?

Informáciu „Kde je plynovod“ pred/na konkrétnej parcele získate vyplnením ONLINE žiadosti o priebehu existencie distribučného plynovodu. Stačí poznať číslo parcely a katastráne územie. Služba SPP-distribúcia a.s. je spoplatňovaná.

CHYSTÁTE INVESTIČNY ZÁMER ?

Pre získanie informácií do investičného zámeru alebo pre urbanistickú štúdiu, doporučujem využiť bezplatnú službu prevádzkovateľa DS – SPP-distribúcia a.s. Pre získanie informácií stačí vypísať formulár pre investičný zámer alebo pre urbanistickú štúdiu a prevádzkovateľa DS – SPP-distribúcia a.s. vám zašle zakladene údaje (bez grafickej prílohy).

Na zadanú emailovú adresu Vám bezplatne SPP-distribúcia a .s. zašle informáciu o existencii ich distribučnej siete parcelou. Súčasne dostanete informáciu o type tlačiva a povinných prílohách, ktoré v prípade záujmu o plynofikáciu budúcej nehnuteľnosti zašlete.

AKO POŽIADAŤ O PRIPOJENIE OBJEKTU NA PLYNOVOD
  • POŽIADAVKA O PRIPOJENIE OBJEKTU UPLATNENÁ PRI SPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

Autor projektu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok. Títo projektanti si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte tým čas.

  • POŽIADAVKA O PRIPOJENIE OBJEKTU VYKONANÁ SVOJPOMOCNE

Svojpomocne získate informácie:

1. na zákazníckej linke SPP-distribúcie a.s. telef. čísle 0850 269 269,
2. na webových stránkach prevádzkovateľa

– vyplnením žiadosti pre získanie informácii o existencii a priebehu PZ,
– vyplnením online formulára „Žiadosť o pripojenie, žiadosť o technickú zmenu, žiadosť o montáž meradla 

3. Typy pripojenia si môžete preštudovať na stránke prevádzkovateľa DS „Proces pripojenia a technické zmeny„.

4. V prípravnej etape pripojenia objektu môže nastať situácia, kedy budete potrebovať asistenciu. Neváhajte a oslovte ma! Vypracujem žiadosti a pomôžem vám získať informácie potrebné pre realizáciu vášho stavebného zámeru.

Návrat hore