ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K PD – VODA

Vydanie záväzného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie

Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci svojej územnej pôsobnosti  pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vydáva na základe žiadosti stanoviská (vyjadrenia). Tieto stanoviská spoplatňuje. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, k povoleniu odstránenia vodárenskej stavby. Spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko k stavbe sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo sken situácie širších vzťahov s vyznačením záujmového územia.

Stavebník povinný požiadať o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby. Pre tento účel je vhodné použiť vždy formulár/dokument, ktorý je na webe prevádzkovateľa.

Zoznam prevádzkovateľov verejných vodovodov na Slovensku

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Prešovská 48, 82102 Bratislava
Prevádzkovateľ vodovodov a kanalizácií. Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie odpadových vôd a ich čistenie.
http://www.bvsas.sk/sk/

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Priemyselná 10, 92101 Piešťany
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou a úžitkovou vodou. Čistenie odpadových vôd.
http://www.tavos.sk/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou.
http://www.zsvs.sk

Oravská vodárenská spoločnosť a. s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín
Prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
http://www.ovs.sk/

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
1. mája 11, 91101 Trenčín
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie.
http://www.tvs.sk

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v regióne stredného Považia.
http://www.povs.sk

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Kuzmányho 25, 03680 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody. Čistenie odpadových vôd.
http://www.turvod.sk

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. – Dokumenty  tlačivá prevádzkovateľa
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
Výroba a rozvod pitnej vody. Odkanalizovanie, čistenie odpadových vôd. Stavebno-montážne práce. Inžinierske poradenstvo.
http://www.vsr.sk/

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Revolučná 595, 03180 Liptovský Mikuláš
Výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov. Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
http://www.lvsas.sk/

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
Prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV.
http://www.pvpsas.sk

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Realizácia stavieb a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií. Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok.
http://www.stvps.sk/

Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E.B. Lukáča 25
945 01 Komárno
http://www.komvak.sk/

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Realizácia stavieb a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií. Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok.
http://www.stvps.sk/ 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dokumenty a tlačivá prevádzkovateľa
Generálne riaditeľstvo
Komenského 50, 042 48 Košice

Informácie prevzaté zo zdroja www.stavebnictvo.sk. :Zoznam všetkých vodárenských spoločnosti na Slovensku – Tlačivá

Návrat hore