DOKUMENTÁCIA PRE VÝSTAVBU PLYNOVÉHO ZARIADENIA

Prečo je výstavba plynového zariadenia považovaná za stavbu? Je postavené stavebnými a montážnymi prácami, zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu.
Pevným spojením so zemou sa rozumie:
– spojenie pevným základom,
– upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu,
– ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
– pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
– umiestnenie pod zemou

Pre realizáciu stavebného zámeru sa spravidla spracujú dokumentácie dvoch stavebných objektov.

DOKUMENTÁCIA PRE PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE

Dokumentácia plynárenského zariadenia musí byť zhotovená tak, aby spĺňala požiadavky zariadenia na distribúciu plynu (alebo tiež „plynovod“) vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Dokumentáciu plynárenského zariadenia stavebník predkladá na kontrolu budúcemu prevádzkovateľovi PZ. Po kontrole sa projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) predkladá k stavebnému konaniu, prípadne oprávnenej právnickej osobe (OPO) na posúdenie, či dokumentácia spĺňa požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. (viď. (viď. článok “Vypracovanie projektovej dokumentácie“) .

DOKUMENTÁCIA PRE ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Dokumentácia odberného plynového zariadenia musí byť zhotovená tak, aby spĺňala požiadavky plynového zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu. Za spracovanie dokumentácie odberného plynového zariadenia stavebníka zodpovedá projektant. Stavebník projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) predkladá k stavebnému konaniu, prípadne oprávnenej právnickej osobe (OPO) na posúdenie, či dokumentácia spĺňa požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viď. článok “Vypracovanie projektovej dokumentácie“) .

Druh a účel projektovej dokumentácie je uvedený na stránke „DOKUMENTÁCIE STAVIEB„. Obsah projektovej dokumentácie sa čiastočne mení účelom navrhovanej stavby. Viac sa dozviete článkoch DOKUMENTÁCIE.

Návrat hore