PROJEKT PLYNOVEJ PRÍPOJKY (PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD)

Projekt plynovej prípojky (pripojovacieho plynovodu)

je dokumentáciou pre účely stavebného zákona a dokumentáciou vyžadovanou prevádzkovateľom distribučnej siete (DS). Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou pre odberné plynové zariadenie hlavnej stavby (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu).

  • A. Pre účely stavebného zákona č. 50/1976 Z.z je potrebné dokumentáciu prípojok (drobnej stavby) vypracovať minimálne ako jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb. Dokumentácia obsahuje jednoduchým technickým opis. Súčasťou tejto dokumentácie môže byť aj dokladová časť (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy). Okrem „jednoduchej dokumentácie“ (pre účely stavebného povolenia) je projektant povinný zapracovať do projektovej dokumentácie požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete (DS).
  • B. Dokumentácia pripojovacieho plynovodu musí spĺňať aj minimálne požiadavky konštrukčnej dokumentácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.., ako aj požiadavky na obsah a rozsah uvedený v „ZMLUVE O PRIPOJENÍ“, ktorú stavebník (jej budúci vlastník) uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete. Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie prevádzkovateľa pripojovacieho plynovodu korešpondujú s minimálnymi požiadavkami konštrukčnej dokumentácie viď. článok.

Požiadavky budúceho prevádzkovateľa pripojovacieho plynovodu sú stavebníkom prenesené na projektantka, ktorý vypracuje „projekt plynovej prípojky“ spravidla ako samostatný stavebný objekt. Dokumentácia je spracovaná vždy v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). Pre názornosť o akú dokumentáciu vlastne ide, prikladám link projektu plynovej prípojky z môjho archívu projektov.

Ostatné povinnosti stavebníkov

a) stavebník je povinný podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z, na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods.1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory,
b) stavebník má udelenú výnimku, ak realizuje stavbu podľa stavebného zákona v bytoch a rodinných domoch v osobnom vlastníctve.
c) Obsah projektovej dokumentácie sa čiastočne mení účelom navrhovanej stavby. Viac sa dozviete na stránke DOKUMENTÁCIE.

Odporúčaný obsah a rozsah realizačného projektu „RDS“ pre časť stavby – prípojka plynu

Projekt podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 má tieto časti :
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie
C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
D. Koordinačný výkres stavby
E. Dokumentácia stavebných objektov (pripojovací plynovod)
F. Projekt organizácie výstavby
G. Dokumentácia prevádzkových súborov
H. Celkové náklady stavby
I. Doklady

Časti A, B, C a F sa vypracovávajú iba vtedy, ak nebol vypracovaný samostatne projekt pre stavebné povolenie t.j. ak sa použije realizačný projekt aj na účel stavebného konania.

projekt plynovej prípojky
Návrat hore