ÚPRAVY (PRELOŽKA) PLYNOVÉHO ZARIADENIA V BUDOVE

Pred tým, kým sa pustite do čítania tohto článku, vyžaduje si to vysvetlenie, čo je to plynové zariadenie v budove. Podľa legislatívy je to odberné plynové zariadenie (OPZ). OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Možno si kladiete otázku: „Prečo je treba venovať pozornosť aj tejto problematike? Rozvody, spotrebiče . . . sú predsa moje, kotol servisujem a od zmontovania domovej plynoištalácie všetko funguje!“ Odpovedí je hneď viac. Pre názornosť uvádzam príklad.

Na vašej ulici ešte neprebehla rekonštrukcia (obnova) plynovodov a prípojok, ktorú realizuje prevádzkovateľ distribučnej siete. Plynová inštalácia vo vašej nehnuteľnosti bola zhotovená v 70-90 rokoch minulého storočia. Plynomer máte umiestnený vo vnútri objektu. Pred stavebným objektom, alebo na dvore je skrinka s hlavným uzáverom plynu a regulátorom tlaku plynu viď. obr. č. 1. Od skrinky s HUPpo plynomer (buď ten váš, alebo aj susedov) je vedený (v zemi alebo vzdušne) rozvod plynu, ktorým sa „privádza“ nemeraný zemný plyn k plynomerom. Plynomer vám zaznamenáva „tu vašu spotrebu plynu“.

Časom nastane napr. takáto situácia:
a) po premeraní tesnosť vonkajšieho rozvodu plynu odborne spôsobilou osou je vyslovený verdikt: potrubie už nie je tesné (asi z dôvodu korózie alebo vád materiálu) a technik plynových zariadení je z bezpečnostných dôvodov povinný uzatvoriť HUP. Ste „bez plynu !“,
b) pri bežných prácach na záhradke či na dvore ste poškodili vonkajšie potrubie, uniká plyn a ste nútený uzatvoriť HUP. Ste „bez plynu !“
c) alebo ste sa rozhodli, že na dvore vybudujete garáž, alebo prístavbu k jestvujúcej nehnuteľnosti. Práve v tejto časti pozemku máte potrubie. Jeho umiestnenie vám bráni v stavebných zámeroch.

1. odpoveď, prečo je treba venovať pozornosť aj tejto problematike. Podľa  §72 zákona č 251/2012 Z.z. zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Výmenu potrubie netesného potrubia v bode a) či opravu poškodeného potrubia z bodu b) musíte nahlásiť prevádzkovateľovi distribučnej siete. Je výhodné, ak prevádzkovateľ distribučnej siete je oboznámený o pripravovaných činnostiach spojených s riešením havarijného stavu OPZ na nemeranej časti rozvodu plynu a uzná vašu snahu naplniť podmienku zákona – udržať svoje OPZ v zodpovedajúcom technickom stave. Prevádzkovateľ siete alebo nim poverená oprávnená montážna organizácia (v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.) a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z zrealizuje činnosti spojené s riešením havarijného stavu OPZ. Po ukončení prác revízny technik montážnej organizácie vydá k technickej zmene „Správu o odbornej prehliadke a skúške VTZ plynu. Vystavenie tohto dokladu je sprevádzané aj vydaním platného „Zápisu o tlakovej skúške“. Nasleduje obnovenie dodávky zemného plynu do vašej nehnuteľnosti. V závere nahlásite prevádzkovateľovi siete obnovenie dodávky plynu a ukončenie havarijného stavu OPZ. Náklady súvisiace s výmenou potrubia alebo opravou poškodeného potrubia ste povinný uhradiť vy resp. ten, kto tento stav vyvolal.

2. Ak potrebujete realizovať premiestnenie rozvodu plynu z dôvodov uvedených v bode 3) musíte požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok preložky odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu. Najrýchlejším spôsobom, ako požiadať o vyjadrenie k technickej zmene na existujúcom odbernom mieste je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej siete sa stavebník dozvie podmienky preložky (úpravy).

Doporučujem konzultovať vaše „vlastné predstavy pri riešení úpravy OPZ“ s odborníkom pre plynové zariadenia (napr. s projektantom). Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky platné podľa súčasnej legislatívy. V prevažnej miere ide o súbor opatrení (preložka HUP, plynomera v najhoršom prípade aj o preložku pripojovacieho plynovodu (prípojky plynu). Tie sú opísané v článkoch samostatne.

Oslovíte projektanta, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu úpravy rozvodu plynu OPZ v súlade technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete ale aj v rozsahu s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentácia pre technické zariadenia plynu musí byť v súlade so zákonmi a normami pre vyhradené technické zariadenie.

Nasleduje ohlásenie alebo požiadanie o povolenie „stavby“ na stavebnom úrade. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdil, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Oprávnená montážna organizácia (v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.) a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z zrealizuje technické zmeny na existujúcom odbernom mieste podľa projektovej dokumentácie. Po ukončení prác revízny technik montážnej organizácie vydá k technickej zmene „Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ„. Vystavenie tohto dokladu je sprevádzané aj vydaním platného „Zápisu o tlakovej skúške OPZ“. V zložitejších prípadoch sa predkladá aj „Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie meracej zostavy„.

V závere opätovne požiadate prevádzkovateľa o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien. Náklady súvisiace s preložkou plynomera a odberného plynového zariadenia, ste povinný uhradiť vy resp. ten, kto potrebu preložky vyvolal.

Nasleduje ohlásenie ukončenia technickej zmene na stavebnom úrade, ak stavebný úrad usúdil, že stavebná úprava si vyžadovala stavebné povolenie.

Návrat hore