VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIE

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia.

KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD)

Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť opatrenia podľa požiadaviek §4 NV SR č.436/2008 Z.z. (čl. 5 smernica EP a Rady 2006/42/ES ďalej len „smernica alebo smernica o strojoch“). Súčasťou týchto opatrení je podľa vyššie uvedeného predpisu, aby výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečil to, aby bola k dispozícii technická dokumentácia uvedená v prílohe VII. k nariadeniu vlády SR č.436/2008 Z.z. (smernica o strojoch).

Súbor technickej dokumentácie musí byť projektantom vypracovaný tak, aby obsahoval nasledovné informácie:

 • všeobecný opis strojového zariadenia,
 • celkový výkres strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, ako aj opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky strojového zariadenia,
 • kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok, certifikáty atď. potrebné na účely overenia zhody strojového zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,
 • dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:
  • zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré platia pre strojové zariadenie;
  • opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenie zvyškových rizík súvisiacich so strojovým zariadením;
 • technické normy a iné použité technické špecifikácie uvádzajúce základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú,
 • všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom,
 • kópia návodu na používanie strojového zariadenia (sprievodná technická dokumentácia) v úradnom jazyku, alebo jazykoch Spoločenstva v členskom štáte, v ktorom sú uvedené na trh a/alebo do prevádzky. Návod na použitie priložený k strojovému zariadeniu musí byť „pôvodný návod na použitie“ alebo „preklad pôvodného návodu na použitie“ a v tomto prípade musí byť preklad sprevádzaný aj pôvodným návodom na použitie
 • tam, kde je to vhodné, vyhlásenie o začlenení čiastočne pre začleňovanie čiastočne skompletizované strojové zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto strojových zariadení,
 • tam , kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenie alebo iné výrobky začleňované do tohto strojového zariadenia,
 • kópiu ES vyhlásenia o zhode;

KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA ČIASTOČNE SKOMPLETIZOVANÉHO STROJOVÉHO ZARIADENIA (TD)

Podľa § 2 písm. g) NV SR. Č. 436/2008 sa pod pojmom „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“ rozumie zariadenie, ktoré nemôže samostatne plniť určitý účel použitia a ktoré je určené na zabudovanie do iného strojového zariadenia alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo na zmontovanie s nimi, čím sa vytvorí strojové zariadenie podľa tohto nariadenia vlády; za čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa považuje aj pohonný systém.

Súbor technickej dokumentácie musí byť projektantom vypracovaný tak, aby sa týkal návrhu, výroby a prevádzky čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia v miere potrebnej na posúdenie zhody s uplatnenými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia. Dokumentácia musí obsahovať tieto informácie:

 • celkový výkres čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov,
 • kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok, certifikáty atď. potrebné na účely overenia zhody čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,
 • dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup:
  • o vrátane zoznamu uplatňovaných a splnených základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia;
  • o opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie určeného nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj na označenie zvyškových rizík;
 • normy a iné technické špecifikácie, ktoré sa použili, uvádzajúc základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú;
 • všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom;
 • kópia návodu na montáž čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia;
 • ak výrobca predpokladá, že sa strojové zariadenie alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia bude používať vo výbušnom prostredí (zemný plyny je podľa 508/2009 – výbušné médium), musí návod na používanie obsahovať všetky nevyhnutné opatrenia a upozornenia.

SPRIEVODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA (STD)

Strojové zaradenia, ktoré už boli uvedené na trh výrobcom (splnomocnencom) už majú vypracovanú sprievodnú dokumentáciu (napr. návod na použitie). Sprievodnú dokumentáciu musia mať všetky prevádzkované strojové zariadenia, ktoré boli prevádzkované v zahraničí alebo v SR. Ak prevádzkované strojné zariadenie zmenilo majiteľa (prevádzkovateľa), resp. miesto prevádzkovania (demontáž, montáž), musí sa sprievodná dokumentácia dopracovať v súlade národnou legislatívou danej krajiny resp. s miestom prevádzkovania.

Rozhodnutie o dopracovanie sprievodnej dokumentácie dochádza po predložení sprievodnej technickej dokumentáciu (návodu na použitie) už prevádzkovaných strojových zariadení pri fyzickej prehliadke (kontrole) daného strojového zariadenia pracovníkom oprávnenej právnickej osoby (OPO) z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek (ďalej len „BTP“). OPO pri fyzickej prehliadke (kontrole) daného strojového zariadenia posúdi predloženú sprievodnú technickú dokumentáciu a identifikuje chýbajúce údaje a časti sprievodnej technickej dokumentácie strojov a zariadení potrebné na overenie zhody s BTP t.j. chýbajúce údaje ako aj časti predmetnej dokumentácie dôležité pre bezpečnú prevádzku strojových zariadení. OPO si budúceho prevádzkovateľa vyžiadala doplniť chýbajúce časti sprievodnej technickej dokumentácie strojov a zariadení (napr. plynofikácia – konštrukčná dokumentácia = KD VTZ plyn). OPO uvedie v Odbornom stanovisku k plneniu požiadaviek bezpečnosti zistený stav dokumentácie.

DOKUMENTÁCIE VÝROBKOV

Pre účely technického zariadenia ako typu na opakovanú výrobu výrobná dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., aj ako „konštrukčná dokumentácia“, na ktorú bezpečnostný orgán žiadateľovi vydá odborné stanovisko, ktoré má platnosť najviac 5 rokov odo dňa jeho vydania.

[elementor-template id=“22323″]

Návrat hore