BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

ALE AJ VŠETKY ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

Stavebník môže pripojiť objekt na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu), len na základe “Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd” uzatvorenej s

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k

Jestvujúce umiestnenie plynomera (určeného meradla) vám nevyhovuje? Plynomer máte umiestnený na susednej parcele a opakovane ste nedokázali zabezpečiť prístup k meradlu prevádzkovateľom

Prečítanie tohto článku si vyžaduje vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s

Podzemné regulačné stanice s prietokom nad 200 m3. h-1 ďalej (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné,