SLNEČNÁ ENERGIA A ZEMNÝ PLYN

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie solárneho kolektora na prípravu teplej vody a pre ohrev vody pre bazény, či už otvorené alebo kryté.

Treba poznamenať, že od 1.1.2016  nastali významné zmeny, ktoré majú vplyv na nové domy. Od roku 2021 podľa právnych noriem museli byť všetky budovy postavené s pasívnym charakterom, t. zn., že na svoje vykurovanie budú potrebovať menšie množstvo energie (max. 15 kWh/m2 za rok). Išlo o úplne nový fenomén z pohľadu projektovania, samotnej realizácie stavby a v neposlednom rade pri prevádzke budov.

V praxi sa to dá docieliť:

 • kvalitným zateplením domu, použitím vhodných okien, ktoré dom dobre tepelne izolujú a súčasne prepúšťajú dovnútra slnečné žiarenie,
 • samozrejme rekuperáciou vzduchu, čo je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla.

Legislatíva EÚ a SR zároveň stanovila aj kritériá na určenie maximálne možnej spotreby jednotlivých palív. Zemný plyn je aj napriek obmedzenej max. mernej spotrebe stanovenej novou legislatívou stále konkurencieschopný a pri racionálnom zvážení problematiky vykurovania by mal byť voľbou č. 1.

Iné technológie, resp. spôsoby vykurovania Vám buď nezabezpečia taký komfort z hľadiska „bezobslužnosti“ (drevo, peletky) alebo sa Vám vysoké vstupné náklady pravdepodobne nikdy nevrátia (tepelné čerpadlo).

Hlavným hodnotiacim ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy je primárna energia, ktorá sa určí vynásobením potreby energií (vykurovania a prípravy teplej vody) faktormi primárnej energie, ktoré sú určené pre jednotlivé energetické nosiče (napr. plyn, elektrina, drevo a pod.).

Faktor primárnej energie pre zemný plyn podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, je na hodnote, fp= 1,10. To umožňuje použiť ako zdroj tepelnej energie plynový kondenzačný kotol s účinnosťou >97% a splniť tak, pri dodržaní kritérií pre projektovanie, výstavbu a prevádzku pasívneho domu, globálny ukazovateľ pre primárnu energiu pre triedu A0.

Príklad predbežného návrhu domu s takmer nulovou potrebou energie

Rozloha domu: 120m2, zdroj tepla – kondenzačný plynový kotol. Plynový kotol je pripojený na elektrické a plynové rozvody t.j.
2,764 faktor primárnej energie – elektrická energia;
1,1 – faktor primárnej energie – zemný plyn.
Rodinný dom postavený súčasnými modernými technológiami:
a) U- strop 0,10 W/m2.K;
b) U – obvodovej steny 0,11 W/m2.K;
c) U – podlaha nad terénom (tzv. termodoska) 0,12 W/m2.K;
d) U – okná 0,67 W/m2.K.
e) Južná stena – veľká presklená plocha – optimalizovaná (najväčší zisk slnečnej energie pri najmenšej tepelnej strate)
f) rekuperácia vzduchu s účinnosťou 75%.
Zdroj tepla umiestnený tak, aby boli minimalizované straty v rozvodoch tepla a teplej vody.

energia

MAPA SLNEČNÝCH PODMIENOK NA SLOVENKU

solarna energia mapa

Zemný plyn je spoľahlivým médiom pre prípravu tepla a teplej vody v rodinnom dome a je kedykoľvek k dispozícii v želanom množstve. Slnečná energia môže prispieť k pokrytiu energetických potrieb. Zariadenie na výrobu slnečnej energie však nestačí na celkové pokrytie potreby tepla na prípravu teplej vody.

Tu sa ponúka kombinované riešenie:

 • počas letných slnečných mesiacov sa využije prevažne solárne zariadenie
 • pri premenlivom počasí ako i v zime dodá plynové vykurovanie flexibilným spôsobom potrebné teplo aj pre prípravu teplej vody.
Podiel

Výsledkom je tepelný komfort, na ktorý sa možno spoľahnúť počas celého roka. Pre názornosť uvádzam graf, ktorý znázorňuje podiel zemného plynu a slnečnej energie počas roka prevádzky rodinného domu. 

koľko zemného plynu sa ušetrí pri použití slnečných kolektorov?

Vykurovanie solárnou energiou je vo väčšine oblastí menej vhodné a finančne dosť náročné. V prípade zásobovania teplou vodou dokáže zariadenie na výrobu solárnej energie s plochou kolektorov 6 až 8 metrov štvorcových pokryť počas celého roka až 60 % spotreby teplej vody v štvorčlennej domácnosti. (zdroj SPP). Podľa dole uvedenej tabuľky pre hore uvedený príklad

energia uspora

Globálny ukazovateľ – primárna energia, pre kategóriu rodinné domy v triede energetickej hospodárnosti budovy:

 • bol do konca roku 2021A1, t.j. <110 kWh/m2 za rok – RD z príkladu spĺňa kritérium. 
  • 48,82 kWh/m2 za rok < 110 kWh/m2 za rok
 • od roku 2022 musí byť globálny ukazovateľ primárnej energie rovný alebo menší ako je horná hranica energetickej triedy A0 (≥ 54 kWh/m2 ) – RD z príkladu spĺňa kritérium. 
  • 48,82 kWh/m2 za rok < 54 kWh/m2 za rok
  • RD z príkladu s použitím slnečnej energie je 37,60 kWh/m2 , čo predstavuje cca 23% menšiu hodnotu ako kritérium 54 kWh/m2.
Návrat hore