OCHANNÉ ZARIADENIE PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

OCHRANNÉ ZARIADENIE PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

Určite sa zhodneme, že najvýhodnejšie je také ochranné zariadenie, ktoré nás nestojí nič a pritom plní funkciu dokonalej ochrany našej budúcej stavby, ale aj plynárenského zariadenia od budúcej stavby. Hovorím o umiestnení stavby mimo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia. Viac o tejto problematike je napísané v článku Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení.

Nastane situácia, že stavbu nie je možné umiestniť mimo bezpečnostného či ochranného pásma. Je potrebné požiadať prevádzkovateľa plynárenských zariadení o stanovenie podmienok t.j. o skrátenie vzdialenosti bezpečnostného pásma. Ide o  vzdialenosť od osi plynovodu alebo pôdorysu PZ po okraj alebo pôdorys umiestňovanej stavby

Prevádzkovateľ stanoví podmienky na umiestnenie stavby a určí skrátené vzdialenosti bezpečnostného pásma za predpokladu realizácie jedného z nasledujúcich technických riešení (ochranného zariadenia plynárenského zariadenia):

 1. osadenie betónových panelov, ktoré musia spĺňať kritériá TPP 906 01,
 2. osadenie oceľovej chráničky, ktorá musí spĺňať kritériá TPP 906 01.Oceľová chránička by spravidla nemala byť dlhšia ako 50 m.
 3. osadenie betónovej ochrannej konštrukcie, ktorá musí spĺňať kritériá TPP 906 01. Betónová ochranná konštrukcia nie je dĺžkovo limitovaná.

KATEGÓRIE STAVIEB

Vlastník nehnuteľnosti, stavebník, projektant a iné osoby, ale aj prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný okrem zákona č. 251/2012 Z.z dodržiavať aj technické pravidlom pod označením TPP 906 01:2017  „Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynu“. Pravidlo rozdeľuje stavby do piatich kategórií podľa miery rizika t.j. pri vzniku mimoriadnych stavov pri porušení distribučnej siete a/alebo zásobníka.

 • Kategória I.vysoké riziko. Ide predovšetkým o pozemné stavby ako napr. bytové a nebytové budovy a inžinierske stavby pre výrobu a skladovanie nebezpečných chemických látok a prípravkov, horľavých kvapalín, horľavých a horenie podporujúcich plynov, ionizujúcich látok, výbušnín atď. Viac je uvedené v TPP 906 01:2017,
 • Kategória II.stredné riziko. Ide o pozemné stavby ako napr. bytové a nebytové budovy, rodinné domy a ostatné budovy na bývanie, inžinierske stavby ako sú zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady. Viac je uvedené v TPP 906 01:2017,
 • Kategória III.nízke riziko. Ide o pozemné nebytové budovy, priemyselné budovy, autoservisy, čerpacie stanice, kryté budovy bez obvodových stien a inžinierske stavby ako sú športoviská, stavby energetických zariadení, stavby ťažkého priemyslu. Viac je uvedené v TPP 906 01:2017,
 • Kategória IV. — zanedbateľné riziko. Ide o pozemné nebytové budovy, poľnohospodárske budovy, dočasné stavby, pomocné stavby, pivnice a inžinierske stavby ako sú chodníky, ostatné inžinierske stavby a podobne. Viac je uvedené v TPP 906 01:2017,
 • Kategória V. — dopravná infraštruktúra. Ide o parkoviská, miestne a účelové komunikácie, cesty I. II., III. trieda a diaľnice. Viac je uvedené v TPP 906 01:2017.
Pritom platí, že do ochranného pásma plynárenských zariadení nie je možné umiestňovať stavby kategórie I., II., III., IV. a V.

PRÍKLAD Z PRAXE, KEDY BUDETE POTREBOVAŤ VYPRACOVAŤ PROJEKT "OCHRANNÉHO ZARIADENIA PLYNOVODU"

Rozhodli ste sa stavať rodinný dom na parcele, kde sa nachádza plynárenské zariadenie – VTL plynovod od 0,4 MPa do 4,0 MPa. Charakteristika hlavnej stavby – rodinný dom bude jedno alebo viacpodlažná samostatne stojaca budova na bývanie. Pre VTL plynovod dimenzie do DN 200 je ochranné pásmo 4 m a bezpečnostné pásmo 20 m od osy plynovodu.

 1. Rodinný dom bude pripojený na inžinierske siete prípojkami, ktoré sú súčasťou distribučných sietí. Na parcele bude umiestnená vodomerná šachta pre vnútorný vodovod, revízna šachta pre domovú kanalizáciu, elektrický domový rozvod a iné podľa lokality.
 2. K rodinnému domu budete potrebovať vybudovať chodník.
 3. K rodinnému domu budete potrebovať vybudovať príjazdovú cestu, vjazd na pozemok,  parkovisko nadväzujúce na komunikáciu.
 4. Okolo pozemku budete stavať oplotenie.

Rodinný dom s hore uvedeným príslušenstvom je posudzovaný:

 • ako hlavná stavba – rodinný dom v II. kategórií, spolu s bodom 1),
 • stavba chodníka je zatriedená do IV. kategórie,
 • stavba príjazdovej cestyvjazdu na pozemok a parkoviska nadväzujúce na komunikáciu je zatriedená do V. kategórie,
 •  stavba oplotenia môže spôsobiť poškodenie plynovodu betónovými pätkami ale aj zrušenie prístupu k plynovodu – potrebujete dostať podmienky pre jeho výstavbu.

ZÁVER

Je takmer nemožné stavbu rodinného domu zrealizovať tak, aby sme pre jeho umiestnenie na vašej parcele nekontaktovali prevádzkovateľa plynovodu. Potrebujete stanoviť podmienky a podľa nich si nechať projektantom (oprávnenou osobou) vypracovať projektovú dokumentáciu umiestnenia rodinného domu na parcele tak, aby ste mohli získať súhlasné stanovisko pre výstavbu rodinného domu už v prípravnej etapy na  stavbu a nie počas realizácie. 

Vydané stanovisko prevádzkovateľa a vypracovanie dokumentácie vás ubezpečí, že či bude, alebo nebude potrebné „realizovať preložku plynárenského zariadenia“ čo významne predraží stavbu rodinného domu.

Ako postupovať ďalej sa dozviete v článku: „ARCHÍV PROJEKTOV OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PRE PLYNOVOD“ 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore