Close

Blog

Záväzné stanoviská a poplatky

Pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade rôzne stanoviská (vyjadrenia od SPP-D, vyjadrenia VSD, pozemkového úradu, vyjadrenie od „vodárov“, vyjadrenie obecného úradu, vyjadrenie k malému zdroju znečistenia, vyjadrenie od „telekomu“. . .) 1. Stanoviská (vyjadrenia) prevádzkovateľov distribučných sieti sú spravidla spoplatňované viď. napr. plynári […]

čítaj viac . . .

Kondenzačná technika

Kondenzačné vykurovanie – nízkoteplotné vykurovanie Tepelnú pohodu pri tomto type vykurovacieho systému zabezpečuje vykurovacia sústava s nízkoteplotnými sálavými plochami s teplotným spádom napr. 55/45 °C, 45/35 °C alebo so stenovými plochami s teplotným spádom 60/40 °C. Zdroj tepla, plynový kotol pracuje s teplotným spádom 90/70 °C, 80/60 °C. Úprava teploty teplonosnej látky (vody) sa […]

čítaj viac . . .

Dokumentácia pre povolenie stavby

Prečo je plynové zariadenie (plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie) považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie: – spojenie pevným základom, – […]

čítaj viac . . .

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia sa spravidla predkladá stavebnému úradu k stavebnému konaniu s obsahom podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci „oprávnená právnická osoba“ posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením […]

čítaj viac . . .

Cena prípojky plynu

Cena prípojky plynu = pripojovacieho plynovodu (ďalej už len PP) je závislá od dimenzie potrubia, materiálu a od polohy jej umiestnenia. Podmienky a stanovenie „bodu“ napojenia na distribučný plynovod vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.). Prípojka plynu pre rodinný dom Pre bežný rodinný dom prevádzkovateľ DS vyžaduje PP zhotoviť z […]

čítaj viac . . .

Pripojenie objektu zaviazané zmluvou

Takzvanej odpovedi k žiadosti o pripojenie na plynovod treba venovať pozornosť. S vyjadrením k žiadosti o pripojení objektu k plynovodu vám bol zaslaný návrh „Zmluva o pripojení k distribučnej sieti„. Najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti sa musí dostať podpísaná zmluva k prevádzkovateľovi. Inak návrh Zmluvy o […]

čítaj viac . . .

Spoločenská zodpovednosť

Ako autorizovaný stavebný inžinier a) sa v odbornej praxi usilujem sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti, b) dodržiavam spoločenské, morálne a etické pravidlá, c) usilujem sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne svojej tvorby, inžinierskeho vzdelania, výskumu, odbornej praxe a samostatného výkonu odbornej praxe, d) zabezpečujem vhodným spôsobom a účinnými postupmi, vrátane kontroly činnosť […]

čítaj viac . . .

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov. Etický poriadok stanovuje etické, odborné a spoločenské zásady, ktorými sa autorizovaný stavebný inžinier riadi pri výkone svojej odbornej činnosti. Autorizovaný stavebný inžinier sa zaväzuje v súlade so svojím sľubom dodržiavať tento etický poriadok. Za dodržiavanie poriadku […]

čítaj viac . . .

História firmy

K projektovaniu ma priviedol otec, ktorý v 80-tych rokoch (v čase plynofikácie Československa) zhotovoval projektové dokumentácie na plynofikácie rodinných domov. Ako študent strednej priemyselnej školy strojníckej (SPŠS) a neskôr VŠT v Košiciach, som mu vypomáhal pri spracovaní projektov. V tomto období sa výkresy rysovali ešte na pauzovací papier, technické správy sa písali na […]

čítaj viac . . .