BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

MOJE ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LPG

UMIESTŇOVANIE LPG KLIETKY K OBVODOVEJ KONŠTRIKCII Klietka „LPG ̋ sa môže umiestňovať k múru (k obvodovej konštrukcii), kde je zakázaný vstup verejnosti.

PROPÁN A PROPÁN-BUTÁN VO FĽAŠIACH

FĽAŠKOVÝ PLYN (čistý propán a propán-bután)  Fľaškový plyn je dodávaný vo fľaši s kapacitou: 2 kg – typ fľaše (propán-bután), ktorý je

ZÁSOBNÍK NA PLYN

A) Budovy a garáže, B) Pozemné hranice C) Elektrické vedenia, D) Šachty a kanalizácie, E) Terénne prehĺbenia ZÁSOBNÍK NA KVAPALNÝ PLYN NADZEMNÉ

Cenu projektových prác pre vypracovanie dokumentácie plynofikáciu rodinného domu (ďalej už len PD) ovplyvňuje obsah vyjadrenia k žiadosti o pripojenie. Vyjadrenie je

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že „plynári“ vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer

Plynárenským zariadením sa rozumie zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia

Preložka plynárenského zariadenia je zákonom chápaná ako premiestnenie niektorého prvku plynárenského zariadenia (oproti jestvujúcemu stavu) t. j. aj preloženie HUP. Pre každého občana (jestvujúceho odberateľa plynu,