Close

Blog

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – plyn

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská (vyjadrenia) spoplatňuje podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s. Spoplatnené je aj vydanie stanoviska k povoleniu (ohláseniu) drobnej neplynárenskej stavby, k povoleniu […]

čítaj viac . . .

Premiestnenie (preložka) plynomera

Prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom odmeriava spotrebu koncovému odberateľovi plynu. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je odberateľ plynu povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore […]

čítaj viac . . .

Preložka (úprava) odberného plynového zariadenia

Ak ste sa rozhodol pred svojou nehnuteľnosťou, alebo na parcele vo vašom vlastníctve premiestniť skrinku (regulátora tlaku plynu) DRZ, v ktorej nie je HUP, musíte požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok preložky odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu. Prečo? …. […]

čítaj viac . . .

Preložka hlavného uzáveru plynu

Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Požiadavky na spracovanie dokumentácie – preložka hlavného uzáveru plynu (HUP) Každý občan (jestvujúci odberateľ plynu, vlastník nehnuteľnosti na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza) ale aj právnická osoba, nesmie zasahovať do […]

čítaj viac . . .

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom sú tieto požiadavky prenesené na projektantka spravujúceho projekt stavby. Projektant koriguje umiestnenie stavby, ak sa […]

čítaj viac . . .

Podzemné regulačné stanice

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou […]

čítaj viac . . .

Objektové regulačné zostavy

Objektové regulačné zostavy (RZ) sú určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné). Objektové regulačné zostavy sa pripájajú na STL plynovod sa spravidla vyhotovujú ako jednoradové. Dvojradové vyhotovenie sa odporúča hlavne tam, kde by výpadok dodávky […]

čítaj viac . . .

Uličné regulačné zostavy

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h-1 (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). Pripájajú sa na STL plynovod a slúžia na dodávku plynu pre bytové domy. Meranie pretečeného […]

čítaj viac . . .

Úradné povolenie stavby

Agenda stavebného konania – ohlásenie stavby Ohlásenie drobnej stavby Ohlásenie jednoduchej stavby Ohlásenie stavebných úprav Ohlásenie udržiavacích prác Agenda stavebného konania – stavebné povolenie Žiadosť o stavebné povolenie Žiadosť o stavebné povolenie (stavebné úpravy) Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní (jednoduchá stavba alebo jej […]

čítaj viac . . .

Pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti: 2010-2016 – Vykonávanie slobodného povolania  – hlavné povolanie (autorizačné osvedčenie 2765 + IČO) 2001-2009 – Vykonával som zákonného zástupcu projektovej kancelárii PROJEKTPLYN – Beáta Slaninková. 2001-2009 – Vykonávanie slobodného povolania – vedľajšie povolanie získané autorizačné osvedčenie 2765, pridelené IČO KŠU Košice, 1999-2009 – Vedúci pracoviska SPP-distribúcia a.s. na […]

čítaj viac . . .