Ing. Vladimír Slaninka

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie …

Ing. Vladimír Slaninka

Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní „ďalej už len daňovníci) majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za rok …

Ing. Vladimír Slaninka

sociálne poistenie V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2022 sa k 1. 7. 2023 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť …

Vladimír Slaninka

LPG (Liquefied Petroleum Gas, v preklade „skvapalnený ropný plyn“) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy, alebo ako vedľajší produkt pri …

Vladimír Slaninka

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, …

Vladimír Slaninka

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom …

Vladimír Slaninka

NADZEMNÉ ZÁSOBNÍKY Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah: 1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3 PODZEMNÉ NÁDRŽE Štandardné …

Vladimír Slaninka

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre …

Scroll to Top
Scroll to Top