Vladimír Slaninka

LPG (Liquefied Petroleum Gas, v preklade „skvapalnený ropný plyn“) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy, alebo ako vedľajší produkt pri …

Vladimír Slaninka

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, …

Vladimír Slaninka

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom …

Vladimír Slaninka

NADZEMNÉ ZÁSOBNÍKY Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah: 1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3 PODZEMNÉ NÁDRŽE Štandardné …

Vladimír Slaninka

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre …

Vladimír Slaninka

Projektová dokumentácia stavby „LPG zariadenia“ (ďalej už len LPG) je vyhotovená pre hotel, resp. pre kuchyňu hotela. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok …

Vladimír Slaninka

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie bytových domov (vykurovanie, ohrev TUV, príprava pokrmov)

Vladimír Slaninka

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na …

Scroll to Top
Scroll to Top