OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje dodržanie ochranných a bezpečnostných pásiem predpísané zákon. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe ale aj pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, či umiestnenie pod zemou.

Legislatívny rámec

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi  plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Bezpečnostné pásmo

Bezpečnostné pásmo sa zriaďuje na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi  plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).

Zatriedenie plynárenského zariadenia a určenie vzdialenosti pre ochranné pásmo je potrebné vykonať podľa § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. Pre skrátenie vzdialenosti ochranného pásma pri umiestňovaní stavieb je možné uplatniť vzdialenosti uvedené v technickom pravidle plynu TPP 906 01:2017 . . . Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., súhlasné stanovisko, ktoré obsahuje aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Bude ho od Vás vyžadovať aj stavebný úrad v rámci stavebného konania.

Návrat hore