DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia.

Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom sú tieto požiadavky prenesené na projektantka spravujúceho projekt stavby. Projektant koriguje umiestnenie stavby, ak sa navrhovaná stavba nachádza v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete. Zároveň v súlade s TPP 702 10 určuje aj základné vzdialenosti plynovodu od stavieb.

Základným predpisom pre určenie ochranných a bezpečnostných vzdialenosti navrhovanej stavby od jestvujúcich plynárenských zariadení je zákon č. 251/2012 Z.z. Po zatriedení plynárenského zariadenia je možné vzdialenosť pre ochranné pásmo vyhľadať pod § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. a pre bezpečnostné pásmo pod § 80 zákona č. 251/2012 Z.z..

Pre skrátenie vzdialenosti pre umiestňovanie stavieb je možné projektantom uplatniť vzdialenosť uvedenú v technickom pravidle plynu TPP 906 01 pod názvom: Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete. . . Podľa TPP projektant navrhne opatrenia, ktoré umožnia skrátenie vzdialenosti.

Dokumentácia pre distribučný plynovod projektant spracuje v zásade ako:

a) dokumentáciu nových distribučných sietí rozvojových projektov plynofikácie. Marketingová správa z prieskumu odberového potenciálu je základným dokumentom pre navrhovanie distribučných sietí s prevádzkovým tlakom do 400 kPa
b) dokumentáciu rekonštrukcií distribučnej siete. Pri navrhovaní rekonštrukcií existujúcich sietí je nevyhnutné analyzovať súčasný stav vytvorením aktuálnej hydraulickej schémy a následne vytvoriť výhľadovú hydraulickú sieť.

 

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – distribučný plynovod

Vo všeobecnosti platí, že distribučný plynovod je inžinierskym objektom – stavbou.

A. Pre účely stavebného zákona č. 50/1976 Z.z je potrebné dokumentáciu inžinierskej stavby vypracovať v súlade s § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z,. Okrem dokumentácie pre účely stavebného povolenia je projektant povinný zapracovať do projektovej dokumentácie požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete (DS).

B. Dokumentácia plynovodu musí spĺňať aj minimálne požiadavky konštrukčnej dokumentácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.., ako aj požiadavky na obsah a rozsah uvedený v „ZMLUVE O PODMIENKÁCH ROZŠÍRENIA DISTRIBUČNEJ SIETE“, ktorú stavebník (jej budúci vlastník) uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete. Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie prevádzkovateľa distribučného plynovodu prevažne korešpondujú s minimálnymi požiadavkami konštrukčnej dokumentácie viď. článok.

 

Dokumentácia je spracovaná vždy v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). Musí obsahovať najmä technické parametre, návrh prepojovacích prác, klasifikáciu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., dokumentáciu obmedzenia dopravy, stanovuje nakladanie s odpadmi, vyhodnotenie neodstrániteľných rizík, nebezpečných prác a ohrození, skúšky plynovodu … V dokumentácii plynárenského zariadenia musia byť podľa zákonom č. 251/2012 Z.z. vymedzené ochranné a bezpečnostné pásmo. Dokumentáciu plynárenského zariadenia stavebník predkladá na kontrolu budúcemu prevádzkovateľovi PZ. (vyjadrenie budúceho prevádzkovateľa k PD). Po kontrole sa projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) predkladá k stavebnému konaniu.

Ostatné povinnosti stavebníkov

Stavebník je povinný podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z, na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods.1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Druh a obsah projektovej dokumentácie je možné upravovať podľa účelu jej následného použitia. Viac v  článku Druhy projektovej dokumentácie. Obsah projektovej dokumentácie sa čiastočne mení spolu s účelom navrhovanej stavby. Viac sa dozviete na stránke DOKUMENTÁCIE.

Odporúčaný obsah a rozsah realizačného projektu „RDS“ pre časť stavby – distribučný plynovod

Projekt podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 má tieto časti :
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie
C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
D. Koordinačný výkres stavby
E. Dokumentácia stavebných objektov (pripojovací plynovod)
F. Projekt organizácie výstavby
G. Dokumentácia prevádzkových súborov
H. Celkové náklady stavby
I. Doklady

Časti A, B, C a F sa vypracovávajú iba vtedy, ak nebol vypracovaný samostatne projekt pre stavebné povolenie t.j. ak sa použije realizačný projekt aj na účel stavebného konania.

Parametre a vlastnosti plynu

Vlastnosti dodávaného plynu musia byť špecifikované PDS z dôvodu zachovania bezpečnej prevádzky pri jeho distribúcii, ako aj spaľovaní plynu.
Pri hydraulickom prepočte sa použijú nasledujúce parametre plynu:

– hustota plynu = 0,74 kg/m3
– výpočtová teplota = 6 °C;
– zloženie plynu (určí PDS).

Pre potreby vyhodnocovania kapacity a vykazovanie množstva plynu sa pod m3 rozumie množstvo plynu, ktoré vypĺňa objem m3 za nasledujúcich stavových podmienok:

– teplota = 15 °C;
– tlak = 101,325 kPa;
– relatívna vlhkosť = 0

Dokumentácia je spracovaná vždy v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). Musí obsahovať najmä technické parametre, návrh prepojovacích prác, klasifikáciu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., dokumentáciu obmedzenia dopravy, stanovuje nakladanie s odpadmi, vyhodnotenie neodstrániteľných rizík, nebezpečných prác a ohrození, skúšky plynovodu … Plynárenské zariadenia majú zákonom č. 251/2012 Z.z. vymedzené ochranné a bezpečnostné pásma.

Ochranné pásmo

Pri spracovaní projektovej dokumentácie distribučného plynovodu je potrebné zohľadniť jeho ochranné pásmo. Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Bezpečnostné pásmo

Pri spracovaní projektovej dokumentácie distribučného plynovodu je potrebné zohľadniť jeho bezpečnostné pásmo. Bezpečnostné pásmo sa zriaďuje na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).

Plynovodom s tlakom nižším ako 0,4 MPa sa rozvádza zemný plyn v súvislej zástavbe.

Návrat hore
Scroll to Top