REGULAČNÉ ZARIADENIA (REGULAČNÉ ZOSTAVY)

REGULAČNÉ ZARIADENIA (ZOSTAVY)

Regulačné zariadenie (zostava) je technologické zariadenie určené na automatické znižovanie vyššieho premenlivého vstupného tlaku do 0,4 MPa (400 kPa) na konštantný nižší, s maximálnym projektovaným výkonom (prietokom) a výkon odberného plynového zariadenia (OPZ) nad 25 m3/hod. Regulačným zariadením je aj domová regulačná zostava t.j. technologické zariadenie na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/hod vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. Medzi ľuďmi je rozšírený výraz regulátor tlaku plynu.

V článku uvádzam len základné informácie, pojmy a definície, s ktorými sa verejnosť môže stretnúť napr. pri ich nákupe, pri rekonštrukcii stavebného objektu . . . 

Podľa maximálneho prietoku sa regulačné zostavy delia na:

  • domové regulačné zostavy (DRZ) – zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (skupina Bg, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov. Medzi DRZ sa radia aj zostavy, v ktorých je inštalovaný regulátor s vyšším projektovaným výkonom ako 25 m3/h, pokiaľ je výkon odberného plynového zariadenia (OPZ) za regulátorom do 25 m3/h.

  • regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s výkonom nad 25 m3/h (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sa podľa účelu využitia delia na:

    

    • uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,

    • objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

  • regulátor tlaku plynu (ďalej regulátor): základný prvok regulačnej zostavy t.j. zariadenie, ktoré udržiava hodnotu regulovanej premennej veličiny v jej tolerančnom poli bez ohľadu na zmeny premenných veličín

    

    • jednostupňový regulátor (TPP 609 02: 2021): regulátor, ktorý znižuje (reguluje) vstupný tlak na výstupný v jednom stupni regulácie,

    • dvojstupňový regulátor (TPP 609 02: 2021): regulátor, ktorý znižuje (reguluje) vstupný tlak na výstupný v dvoch stupňoch regulácie, tieto dva stupne sú integrované do jedného telesa regulátora, druhý stupeň sa posudzuje ako súčasť regulátora,

    • monitorovací regulátor (TPP 609 02: 2021): regulátor tlaku plynu zapojený v sérii s regulátorom tlaku plynu, ktorý pri výpadku hlavného regulátora preberá jeho funkciu. Monitor slúži ako bezpečnostný prvok.

ĎALŠIE POJMY SÚVISIACE S REGULÁTOROM TLAKU PLYNU

uzatvárací člen regulátora

komponent uzatvárajúci prietok plynu pri nulovom odbere,

bezpečnostný rychlouzáver

istiace zariadenie, ktoré v prípade nedovoleného nárastu alebo poklesu tlaku v chránenom systéme alebo pri nadmernom prietoku automaticky preruší prietok plynu, jeho samočinné otvorenie nie je možné,

poistný ventil

pri normálnej prevádzke zatvorené zariadenie, ktoré sa pri zvýšení tlaku nad stanovenú hodnotu samočinne otvorí a po znížení tlaku pod stanovenú hodnotu samočinne uzavrie. Pri zvýšení tlaku nad stanovenú hodnotu prepúšťa plyn do atmosféry,

integrovaný uzatvárací člen (IUČ)

zariadenie uzatvárajúce prietok pri dosiahnutí požadovanej hodnoty pre dolné pásmo. Po aktivácii musí zostať v uzavretej polohe. Opätovné otvorenie je možné iba vonkajším vplyvom (ručný zásah). Vonkajší vplyv nie je vnútorná netesnosť regulátora. Uzatvárací orgán regulátora môže byť funkčne zlúčený s uzatváracím členom IUČ.

rodinný dom

budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie,

bytový dom

budova na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie,

ZÓNA 2

Priestor, v ktorom výskyt výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom je nepravdepodobný v bežnej prevádzke a ak sa vyskytne, trvá len krátky čas.

ZÓNA 2 NE

Teoretická zóna, ktorá má za normálnych podmienok zanedbateľný rozsah, t.j. priestor bez nebezpečia (vzhľadom na výbušnú plynnú atmosféru).

ostatné budovy na bývanie

napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov, útulky pre bezdomovcov a pod.,

nebytové budovy

stavby, v ktorých je viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely,

výklenok

priestor vytvorený v murive budovy alebo v ohradnom múre, ktorý má dvierka a je vetrateľný do vonkajšieho priestoru,

skriňa

objekt, do ktorého sa umiestňuje technologické zariadenie DRZ a RZ vo vonkajšom prostredí,

zemný modul

regulačné zariadenie s príslušenstvom, umiestnené pod úrovňou terénu,

stojan (skrinky)

konštrukcia určená na fixáciu skrinky,

podstavec (skrinky)

konštrukcia vyrobená z toho istého materiálu ako skrinka, uzatvárajúca priestor medzi terénom a skrinkou, ktorá môže slúžiť na fixáciu skrinky. Podstavec môže byť samostatný alebo môže byť súčasťou konštrukcie skrinky,

samouzatvárací uzáver

zariadenie obyčajne na výstupnom potrubí za plynomerom slúžiace na kontrolu funkcie a nastavenie regulátora a kontrolu výstupného tlaku. Uzáver sa otvorí tlakom na sedlo uzáveru a sám sa po uvoľnení tlaku uzavrie.

ZÁKAZ UMIESTŇOVANIA REGULÁTOROV U NOVÝCH A REKONŠTRUOVANÝCH OBJEKTOCH

Skrine s technologickým zariadením s regulátorom nesmú byť umiestnené:

 • v bytoch,
 • v spoločných častiach objektu,
 • na únikových cestách,
 • na evakuačných cestách pre zvieratá,
 • v komunikačných priestoroch,
 • v podchodoch a podjazdoch,
 • v zhromažďovacích priestoroch,
 • v garážach,
 • v prostredí s nebezpečenstvom
 • požiaru horľavých kvapalín,
 • v prostredí s nebezpečenstvom
 • požiaru horľavých plynov a pár,
 • v prostredí s nebezpečenstvom
 • požiaru horľavých prachov,
 • v prostredí s nebezpečenstvom
 • výbuchu horľavých prachov,
 • v priestore iného vlastníka bez jeho písomného súhlasu.
Návrat hore