DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA (DRZ)

Čo je DomovÁ regulačnÁ A MERACIA zostavA (DRZ)?

Domová regulačná zostava (DRZ) — zostava na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/hod vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa (400 kPa) vrátane (skupina Bg, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov. Medzi DRZ sa radia aj zostavy, v ktorých je inštalovaný regulátor s vyšším projektovaným výkonom ako 25 m3/hod, pokiaľ je výkon OPZ za regulátorom do 25 m3/hod. Do technologického zariadenia DRZ sa odporúča použiť dvojstupňový regulátor v rohovom vyhotovení so vstupným pripojením G 3/4“ kónickým alebo plochým (prevlečná matica), výstupným pripojením G 5/4“ (prevlečná matica) a vzdialenosť medzi vstupným a výstupným pripojením 103 mm s možnosťou priameho pripojenia na plynomer. Pripojenie na plynomer musí umožňovať plombovanie

Priestor, v ktorom je umiestnené technologické zariadenie regulačnej zostavy „musí byť zabezpečený výstražnými značkami“, ktoré upozorňujú na zákaz fajčenia a používanie iných zdrojov ohňa, zákaz manipulácie cudzími osobami. Umiestnenie týchto značiek a odkazov musí byť výrazné a viditeľné. Ochranné pásmo regulačnej zostavy v zmysle $ 79 zákona č. 251/2012 Z. z. je 1 m meraný na každú stranu od pôdorysu skrine regulačnej zostavy. Bezpečnostné pásmo regulačnej zostavy v zmysle $ 80 zákona č. 251/2012 Z. z. je 10 m meraných na každú stranu od pôdorysu skrine regulačnej zostavy vo voľnom priestranstve alebo v nezastavanom území. V zastavanom území určí bezpečnostné pásma v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

Obmedzenia týkajúce sa činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme určuje zákon č. 251/2012 Z. z. a TPP 906 01. Konštrukčná dokumentácia regulačnej zostavy musí byť v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Sprievodná dokumentácia regulačnej zostavy musí byť v rozsahu prílohy č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Základne rozdelenie DRZ a ich vybavenie je závislé od distribučného potrubného systému, na ktorý sa domové regulačné zariadenia pripája.

Základné rozdelenie domových regulačných zariadení (zostáv)

Technologické zariadenie s meraním množstva plynu bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov v zostave (vedľa seba alebo nad sebou) určí projektant vzhľadom na miestne podmienky a v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa siete. Grafické znázornenie DRZ je v článku ROZDELENIE DRZ.

Skriňa domovej regulačnej zostavy

V článku uvádzam len základné informácie, s ktorými sa verejnosť môže stretnúť napr. pri ich nákupe, pri rekonštrukcii stavebného objektu . . . Každá DRZ musí mať nezmazateľný výrobný štítok. Výrobný štítok môže byť umiestnený na ráme zostavy alebo vnútri skrine. Výrobný štítok musí obsahovať aspoň tieto údaje:

 • označenie výrobcu,
 • typové označenie DRZ,
 • typ použitého regulátora,
 • výrobné číslo,
 • rok výroby.

Konštrukcia skrinky musí umožniť rýchly a bezpečný prístup k hlavnému uzáveru plynu. Súčasne musí umožňovať pevné a demontovateľné pripojenie uzáverov, regulátora, resp. technológie regulačnej zostavy, plynomera, vstupného a výstupného potrubia bez namáhania a pnutia. Konštrukcia skrinky musí umožňovať umiestnenie a nasmerovanie meradla tak, aby bolo možné bez ťažkostí a bez použitia akýchkoľvek pomôcok odčítať číselník. Číselník plynomera vo vertikálnej polohe (čitateľný spredu) nesmie byť vyššie ako 1,8 m a nižšie ako 1 m nad podlahou alebo úrovňou terénu. Meradlá s inak orientovaným číselníkom musia byť umiestnené tak, aby číselník bol čitateľný a jeho výška nad podlahou alebo
úrovňou terénu nebola väčšia ako 1,5 m a menšia ako 0,5 m. Inú polohu číselníka možno zvoliť len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete na základe odôvodnenej požiadavky.

Materiál skrine

 • Skriňa musí byť vyhotovená zo syntetických plastov, chemicky stabilizovaných, modifikovaných pre exteriérové použitie buď chemickými stabilizátormi, alebo vytvorením kompozitu s použitím minerálnych alebo kovových zložiek. Skriňa nesmie byť vyhotovená s nestabilizovaných materiálov (klasické postupy laminovania živíc). Materiály, z ktorých je skrinka vyrobená, musia mať životnosť minimálne tridsať rokov. Skriňa musí byť v zmysle STN EN13501-1 zaradená minimálne do triedy reakcie na oheň – „D“. Skrinka nesmie pri bežných klimatických podmienkach meniť tvar, povrchovú stálosť a vzhľad. Skrinka musí spĺňať požiadavky na odolnosť proti kyselinám a alkáliám (chemická odolnosť), UV žiareniu (odolnosť proti slnečnej erózií a atmosférickej oxidácii) a mechanickému poškodeniu. Skrinka musí byť odolná proti bežnému poškodeniu a rastu mikróbov na povrchu. 
  • V odôvodnených prípadoch, zväčša pri zostavách pre plynomer veľkosti G10/16 a G25, môže byť na výrobu skrine použitý aj iný materiál (oceľ, sendvičový panel, tehla a iné). Materiál skrine musí byť v zmysle STN EN13501-1 zaradený minimálne do Triedy reakcie na oheň — „D“. Povrch skrine musí byť upravený tak, aby sa zaručila jej odolnosť voči poveternostným vplyvom (napr. náterom / vrchnou omietkou /…. ).
 • Ak je skrinka pre plynomer (prípadne dvierka výklenku) umiestnená v chránenej únikovej ceste (schodisko, chodba), musí byť tesná a musí byť zabezpečené jej odvetranie do vonkajšieho priestoru. Skrinka, výklenok nesmú zasahovať do únikovej cesty.
 • V prípade, že sa na odbernom mieste nenachádza meradlo s prepočítavačom, je potrebné postupovať podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa distribučnej siete. Prístroje a zariadenia, ktoré tvoria súčasť meracej zostavy (tlakomer, teplomer) a ich údaje slúžia na prepočet objemového množstva plynu, musia mať viditeľné označenie prevádzkovateľa distribučnej siete (napr. štítok).
 • Skrinka musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne.

Vetranie skrine

Skrinka musí byť vybavená trvalým prirodzeným vetraním, ktoré musí byť riešené vetracími otvormi na telese skrinky.

Veľkosť vetracích otvorov bola technickým pravidlom v roku 2021 pre jednotlivé základné typy DRZ stanovená v zmysle STN EN 60079-10-1:2016, tak, aby sa vo vnútri skrinky dosiahla ZÓNA 2 pre skrinku bez plynomera, a ZÓNA 2 NE, tzn. priestor so zanedbateľným rozsahom výbušnej atmosféry, pre skrinku s plynomerom.

V samostatnom článku DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – UMIESTNENIE sú opísané základné požiadavky pre umiestnenie nadzemných domových regulačných zariadení (zostáv) DRZ, podzemných domových zostáv ale aj požiadavky na kontrolu.

Návrat hore