VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie je podmienené účelu jej použitia.

 1. Projektová dokumentácia pre účel stavebného konania sa „predkladá“ stavebnému úradu v súlade so stavebným zákonom. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie predpisuje vyhláška č. 453/2000 Z. z.
 2. Projektová dokumentácia spracovaná pre výkon činnosti zamestnávateľa, ktorý je povinný počas užívania stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, prevádzky pracovných prostriedkov a používania pracovných postupov zabezpečiť vedenie predpísanej technickej dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu (§ 13 ods.2 zákona č.124/2006 Z. z. ) Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci „oprávnená právnická osoba“ posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak sú splnené požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. vydá o tom odborné stanovisko.
 3. Zákon č.124/2006 Z. z. upravuje povinnosti stavebníkov nasledovne:
  • stavebník je povinný podľa § 18 ods. 5 na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby ak je predmet stavby určený na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory,
  • stavebník má udelenú výnimku, ak realizuje stavbu podľa stavebného zákona v bytoch a rodinných domoch v osobnom vlastníctve.

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Obsah projektovej dokumentácie pri stavebnom konaní stanovuje § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..

 • A – sprievodnú správa s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe názov a označenie zariadenia, resp. typ, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní, charakteristiku a technický opis zariadenia, opis funkcií jednotlivých častí, technické parametre a technické podmienky prevádzky,
 • B – súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:
  1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
  3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
  4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
  5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
  6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti, usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
  7. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
 • C – celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
  • a) hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
  • b) podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
  • c) návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
  • d) ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
 • D – vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
 • E – stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotnotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
 • F – statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
 • G – návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
 • H – ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
 • I – ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ V STAVEBNÍCTVE

Obsah projektovej dokumentácie technických zariadení „pre zmontovanie stavby“ z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky predpisuje § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., t.j. účel dokumentácie je pre stavebné konanie.
Ak je však predmet stavby určený na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, obsah projektovej dokumentácie musí byť dopracovaný v zmysle opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nasledovne:

 1. pre účely stavebného konania musí byť projektová dokumentácia dopracovaná v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., aj ako konštrukčná dokumentácia, na ktorú bezpečnostný orgán žiadateľovi vydá odborné stanovisko (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby podľa § 18 odst. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 2. pre účel zmontovania stavby musí byť projektová dokumentácia dopracovaná v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., aj ako konštrukčná dokumentácia, na ktorú bezpečnostný orgán žiadateľovi vydá odborné stanovisko podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) Dokumentácia musí obsahovať vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. Ak ide o technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky, predmetom posúdenia je konštrukčná dokumentácia celkového zariadenia.

Poznámka:
Domové plynové rozvody, alebo domová regulačná zostava (ďalej už len OPZ) sú zariadenia zmontované v mieste jeho inštalácie oprávnenou osobou z určených výrobkov. OPZ podliehajú pri uvedení do prevádzky určitým procesom, na ktoré upozorňujem. Preto odporúčam, aby aj v prípade rodinných domov bola projektová dokumentácia technických zariadení posudzovaná OPO, nakoľko vlastník nehnuteľnosti môže opomenúť niektoré legislatívne skutočnosti.

[elementor-template id=“22323″]

Návrat hore