PROJEKTOVANIE S AUTORIZAČNÝM OSVEDČENÍM

Projektovanie s autorizačným osvedčením

Pod pojmom projektovanie s autorizačným osvedčením sa rozumie činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická osoba svoje povolania vykonáva po získaní autorizácie autorizačné osvedčenie (formát A4 žltej farby) s autorizačnou pečiatkou (okrúhla so štátnym znakom, farba odtlačku pečiatky zodpovedá príslušnej kategórii – červená, zelená, modrá). Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov 4 až 6 (ďalej len „register“) do dňa vyčiarknutia z nich.

Pre osobu poskytujúcu služby podľa zákona č. 138/1992 Z.z. (napr. pre autorizovaného stavebného inžiniera) sa vzťahuje všeobecný predpis o službách na vnútornom trhu t.j. zákon č. 136/2010 Zb. Vykonávať regulované povolanie podľa je možné:

  1. sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),
  2. v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“).

Takáto osoba je povinná podľa zákona č. 272/2015 Z.z požiadať o zápis do register právnických osôb, t.j. do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je štatistický úrad. Každej právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi sa prideľuje len jedno identifikačné číslo – IČO.

  1. Fyzická osoba pri zápise predkladá autorizačné osvedčenie. Štatistický úrad fyzickej osobe prideľuje IČO, ktoré jej umožňuje podnikať! V registri je osobe pridelená právna forma: Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona.
  2. B) Podobný postup je aj pre právnickú osobu pri zápise do Obchodného registra, kedy fyzická osoba s autorizačným osvedčením je ako zamestnanec, spoločník alebo konateľ.
  3. B) Ostáva požiadať správcu dane o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ), ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku so správcom dane.

Projektovať na území Slovenska môžu aj hosťujúce a usadené osoby. 

Návrat hore