PROJEKTOVANIE S AUTORIZAČNÝM OSVEDČENÍM

Projektovanie s autorizačným osvedčením

Projektovanie s autorizačným osvedčením je činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická osoba svoje povolania vykonáva:

a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),
b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

V súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) vydáva fyzickým osobám po získaní autorizácie autorizačné osvedčenie (formát A4 žltej farby) s autorizačnou pečiatkou (okrúhla so štátnym znakom, farba odtlačku pečiatky zodpovedá príslušnej kategórii – červená, zelená, modrá).

A) Fyzická osoba autorizačné osvedčenie predkladá pri zápise do Štatistického úradu. Štatistický úrad fyzickej osobe prideľuje IČO, ktoré jej umožňuje podnikať. Ostáva požiadať správcu dane o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ), ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku so správcom dane.
B) Podobný postup je aj pre právnickú osobu pri zápise do Obchodného registra, kedy fyzická osoba s autorizačným osvedčením je ako zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

PeciatkyProjektovanie s registračným osvedčením

Projektovať na území Slovenska môžu aj hosťujúce a usadené osoby. 

Hosťujúca osoba

Hosťujúca osoba na výkon regulovaného povolania (projektovanie) na území Slovenska je povinná požiadať SKSI o hosťovanie na Slovensku. SKSI v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ako aj zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií vydávaregistračného osvedčenia„.

Hosťujúca osoba používa na projektovú dokumentáciu predkladanú na stavebné úrady alebo pri výkone odbornej činnosti pečiatku, ktorú získal vo svojom domovskom členskom štáte (t. zn. kde získal autorizáciu/odbornú spôsobilosť) a k tomu prikladá aj registračné osvedčenie vydané SKSI. Registračné osvedčenie (od 1. júna 2010) majú platnosť už len na konkrétny projekt/stavbu (názov projektu/stavby a časová dĺžka projektu/stavby sú uvedené na registračnom osvedčení).

Usadená osoba

Projektovať na území Slovenska môže aj usadená osoba –  autorizovaný inžinier, ktorý získal vo svojom domovskom členskom štáte autorizáciu a po požiadal SKSI o vydanie autorizačného osvedčenia platného na území Slovenska.  Fyzické osoby dostanú totožné autorizačné osvedčenie a pečiatku pre výkon regulovaného povolania (bez časového obmedzenia) ako Slovák. Odlišnosť bude v registračnom čísle pridaním písmena „U

Návrat hore
Scroll to Top