PROJEKTOVANIE PODĽA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PROJEKTOVANIE SÚVISIACE S BANSKOU ČINNOSŤOU, ALEBO ČINNOSŤOU VYKONÁVANEJ BANSKÝ SPÔSOBOM

Projektovanie v tejto oblasti je viazanou živnosťou podnikajúcej fyzickej osoby (projektanta). Živnosť je viazaná osvedčením o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.. Podľa § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. . . . projektant vykonávajúci projektovú činnosť podľa živnostenského zákona sa podrobil overovaniu odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom obvodným banským úradom. Takto vykonávaná projektová činnosť sa podľa § 45 stavebného zákona č. 50/1976 nepovažuje za vyhradenú činnosť vo výstavbe, nakoľko ju môže vykonávať osoba s príslušným odborným vzdelaním. Podľa § 56 stavebného zákona nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby v zmysle zákona 50/1976 Zb. lebo stavby banských diel, banských stavieb pod povrchom a stavby pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov.

Projekty jednoduchých stavieb a drobných stavieb

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. podľa § 45 ods. 6 nepovažuje projekty jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb za vybranú činnosť vo výstavbe. Môže ju zhotoviť projektant s viazanou živnosťou. Vypracovanie dokumentácie je spojené s potrebou spracovať projekt na vydanie stavebného povolenia. Ale aj pri jednoduchej stavby nastáva potreba spracovania projektovej dokumentácie napr. na  plynové technického zariadenia, výťah, alebo strojovú technológiu vzduchotechniky, statické posúdenie alebo spracovanie dokumentácie pre územné konanie. Pre spracovanie týchto dokumentácii je vyžadovaná činnosť („oprávnenej osoby“) podľa osobitných predpisov t.j. projektanta s vydaným autorizačným osvedčením stavebného inžiniera (SKSI).
Dochádza k situáciám, kedy napr. pri plynofikácii hlavnej stavby je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu
a) drobnej stavby (plynovej prípojky=pripojovacieho plynovodu)
b) projektovú dokumentáciu plynového technického a technologického vybavenia hlavnej stavby.

Projektové dokumentácie, v ktorých sú projektované technické (vyhradené) zariadenia (VTZ)

Projektové dokumentácie pre drobné, jednoduché stavby a stavby, v ktorých sú projektované technické (vyhradené) zariadenia (VTZ) je nutné vypracovať dokumentáciu nie len v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ale aj podľa iných zákonov a vyhlášok. 

Projektant (opravená osoba) napr. pre drobnú stavbu prípojka plynu (pripojovací plynovod) vypracuje projektovú dokumentáciu, ktorá musí spĺňať podmienky:
a) technickej dokumentácie podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. (Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov),
b) konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z, podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky, a to aj v prípade, ak ide o určené technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky. Predmetom projektovej ,dokumentácie je dokumentácia celkového zariadenia (napr. plynového, plynárenského, tlakového, zdvíhacieho, elektrického ….)
c) obchodné a technické, ktoré je stavebník povinný dodržať pri pripojení odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete v súlade s § 70 a § 71 zákona č. 251/2012 Z.z.,
d) dokumentácie o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením
e) dokumentácie na posúdenie technického zariadenia podľa § 14 ods.1 písm.d) zákona č. 124/2006 Z.z., ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve. Túto povinnosť ukladá § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. stavebníkovi na účely stavebného konania,
f) podkladovej dokumentácie pre sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie (prevádzkovanie) vyhradeného technického zariadenia. Sprievodnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Návrat hore
Scroll to Top