DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)

OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje dodržanie ochranných a bezpečnostných pásiem predpísané zákon. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, …

OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ Čítajte viac »

DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa

je vysokotlakové plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len VTL) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom vysokotlakových plynovodov sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Regulačné a prepúšťacie stanice  (ďalej už len RS a PS) sú umiestnené …

DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa Čítajte viac »

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa

„Miestne plynovody“ resp. distribučná sieť plynu je plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len STL/NTL) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom plynovodov nad 0,4 MPa sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Rozvody plynu v obciach sú strednotlakové alebo nízkotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé …

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa Čítajte viac »

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky prevádzkovateľa distribučného plynovodu pri umiestňovaní stavieb sú uložené stavebníkovi. Stavebníkom sú tieto požiadavky prenesené na projektantka spravujúceho projekt stavby. Projektant koriguje umiestnenie stavby, ak sa navrhovaná stavba nachádza v ochrannom …

Distribučný plynovod Čítajte viac »