DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)

OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje dodržanie ochranných a bezpečnostných pásiem predpísané zákon. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, …

OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ Čítajte viac »

DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa

je vysokotlakové plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len VTL) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom vysokotlakových plynovodov sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Regulačné a prepúšťacie stanice  (ďalej už len RS a PS) sú umiestnené …

DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa Čítajte viac »

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa

“Miestne plynovody” resp. distribučná sieť plynu je plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len STL/NTL) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom plynovodov nad 0,4 MPa sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Rozvody plynu v obciach sú strednotlakové alebo nízkotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé …

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa Čítajte viac »