Close
DOKUMENTÁCIE - DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY

Domová regulačná zostava (DRZ) je zhotovená podľa typovej dokumentácie výrobcu technologického zariadenia. Pre DRZ je vydaný certifikát typu. Pozostáva z plastovej skrinky, hlavného uzáveru plynu (HUP), regulátora tlaku plynu (RTP), domového uzáveru plynu (DU) a ostatných montážnych komponentov (napr. na umiestnenie meradla zemného plynu (PS).

Vzhľadom na vybavenie a potrubný systém, na ktorý sa pripája (nízkotlakový – NTL alebo strednotlakový – STL) sa delí na:

DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu

Technologické zariadenie s regulátorom tlaku plynu a HUP – označované ako DRZ STL pripája sa na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest.

LEGENDA:

 1. Hlavný uzáver plynu
 2. Trubka CATS na pripojenie regulátora tlaku plynu
 3. Filter (alebo súčasť regulátora tlaku plynu)
 4. Regulátor tlaku plynu do 25 m3/hod
 5. Samozatvárací uzáver na snímanie tlaku – adaptér V6009 M8
 6. Guľový kohút DN25 (1″)
 7. Skrinka W400 Plus (S2300) s podstavcom
 8. Uchytenie potrubia gumenou objímkou
 9. Potrubný materiál OPZ

Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s podstavcom upevnenom v zemi. Technologické zariadenie môže byť vyhotovené aj ako dvojradové. Ochranné pásmo regulačnej zostavy v zmysle § 79 zákona 251/2012 Z. z. je 1 m meraný na každú stranu od obrysu skrine regulačnej zostavy.

DRZ NTL: HUP (bez regulátora tlaku plynu) + plynomer

Technologické zariadenie bez regulátora tlaku plynu – označovaná ako DRZ NTL pripája sa na NTL plynovod a slúži na meranie spotreby zemného plynu zvyčajne na jedno odberné miesto. Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s kovovým stojanom ukotveným v zemi.

LEGENDA

 1. Skrinka S300 s kovovým stojanom
 2. Guľový kohút DN25 (1″)
 3. Pripojovací plynovod PE D32 s prechodkou USTN 32/25
 4. Trubka CATS SK DN25 s maticou – R 5/4″
 5. Plynomer G2,5-G6
 6. Rám skrinky s regulovateľnou rozperkou plynomera
 7. Trubka CATS SK DN25 s maticou – R 5/4″
 8. Uchytenie potrubia gumenou objímkou
 9. Samozatvárací uzáver na snímanie výstupného tlaku
 10. Guľový kohút 1″ – domový uzáver
 11. Potrubný materiál OPZ
 12. Stojan skrine

Pozostáva z komponentov, ktoré sú uvedené v legende. Viac sa dozviete z propagačného materiálu distribútora.

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre I. odberateľa

Technologické zariadenie DRZ STL s plynomerom sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu savykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia.

Podľa TPP 609 02 – do technologického zariadenia DRZ sa musí použiť dvojstupňový regulátor v rohovom vyhotovení so vstupným pripojením G 3⁄4“ kónickým alebo plochým (prevlečná matica), výstupným pripojením G 5/4“ (prevlečná matica) a vzdialenosť medzi vstupným a výstupným pripojením 103 mm s možnosťou priameho pripojenia na plynomer. Pripojenie na plynomer musí umožňovať plombovanie. V odôvodnených prípadoch (viac plynomerov) môže byť aplikovaný iný regulátor tlaku plynu.

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre II. odberateľov (variant a)

Technologické zariadenie DRZ STL na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre dva odberné miesta (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pre každé odberné miesto – (OPZ). Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov závisí na projektantovi.

Podľa TPP 609 02 – do technologického zariadenia DRZ sa musí použiť dvojstupňový regulátor v rohovom vyhotovení so vstupným pripojením G 3⁄4“ kónickým alebo plochým (prevlečná matica), výstupným pripojením G 5/4“ (prevlečná matica) a vzdialenosť medzi vstupným a výstupným pripojením 103 mm s možnosťou priameho pripojenia na plynomer. Pripojenie na plynomer musí umožňovať plombovanie. V odôvodnených prípadoch (viac plynomerov) môže byť aplikovaný iný regulátor tlaku plynu.

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre II. odberateľov (variant c)

Technologické zariadenie DRZ STL na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre dva odberné miesta (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pre každé odberné miesto – (OPZ). Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov závisí na projektantovi. Pozostáva z komponentov, ktoré sú uvedené v legende.

LEGENDA:

 1. Plastová skriňa W600 EXTRA/A1200
 2. Odnímateľný strešný diel skrinky
 3. Hlavný uzáver plynu GU 1″ (HUP)
 4. Regulátor tlaku plynu do 25 m3/hod (FE 10L)
 5. Zvislý zvarenec s dvoma odbočkami
 6. Kontrolný merací vývod 1/2″
 7. Guľový rohový kohút DN25 (1″)
 8. Plynomer (dodávka SPP-D)
 9. Nerezová flex hadica DN 25
 10. Kontrolný samozatvárací vývod na meranie výstup. tlaku
 11. Domový uzáver GU 1″

Samouzatvárací uzáver na kontrolu výstupného tlaku, ktorý je súčasťou technologického zariadenia DRZ, musí byť umiestnený za plynomerom. Samozatvárací uzáver môže byť súčasťou uzáveru na výstupe.

DRZ STL: HUP+RTP+plynomer pre II. odberateľov (variant b)

Technologické zariadenie DRZ STL na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre dva odberné miesta (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pre každé odberné miesto – (OPZ). Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov závisí na projektantovi. Pozostáva z komponentov, ktoré sú uvedené v legende.

LEGENDA:

 1. Plastová skriňa W600 EXTRA/A1200
 2. Odnímateľný strešný diel skrinky
 3. Hlavný uzáver plynu GU 1″ (HUP)
 4. Regulátor tlaku plynu do 25 m3/hod (FE 10L)
 5. Zvislý zvarenec s dvoma odbočkami
 6. Kontrolný merací vývod 1/2″
 7. Guľový rohový kohút DN25 (1″)
 8. Plynomer (dodávka SPP-D)
 9. Nerezová flex hadica DN 25
 10. Kontrolný samozatvárací vývod na meranie výstup. tlaku
 11. Domový uzáver GU 1″
UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ).

Požiadavky na DRZ a jej umiestnenie.

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ)

Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.„DRZ“ – technologické plynové zariadenie je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg. Pozostáva z:HUP – hlavný uzáver plynu, RTP– regulátor tlaku plynu, PS – plynomer (alebo premiestnenie meradla vo vlastníctve prevádzkovateľa), DU – domový uzáver, Kontrolný vývod na strane STL – pre kontrolu správnej funkcie RTP, Kontrolný vývod na strane NTL – za plynomerom, Prepojovacie CATS rozvody, Oceľový alebo plastový domový rozvod.Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na DRZ odborné prehliadky a odborné skúšky. U rodinných domoch podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. DRZ prevažujú zariadenia typu Bg.). Pre tieto zariadenia sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky každý 3-tí rok prehliadka a každý 6-ty rok skúška. Pri kontrole a údržbe z verejne prístupných priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu. Už len pre doplnenie – odpočet plynomera sa robí 1x ročne a jeho „výmena po dobe ciachu“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

Požiadavky na umiestnenie DRZ

Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom umiestnením technológie DRZ do skrine alebo do výklenku.

Tvar a rozmer skrine musia spĺňať podmienky na jej osadenie, umiestnenie, montáž a údržbu technologického zariadenia domovej regulačnej zostavy a plynomera, ako aj na dopojenie vstupného a výstupného potrubia. Rozmery skrinky sa odporúča minimalizovať. Konštrukcia skrinky musí umožniť rýchly a bezpečný prístup k hlavnému uzáveru plynu. Súčasne musí umožňovať pevné a demontovateľné pripojenie uzáverov, regulátora, resp. technológie regulačnej zostavy, plynomera, vstupného a výstupného potrubia bez namáhania a pnutia.

Konštrukcia skrinky musí umožňovať umiestnenie a nasmerovanie meradla tak, aby bolo možné bez ťažkostí a bez použitia akýchkoľvek pomôcok odčítať číselník. 

Meradlá s číselníkom sa musia umiestniť tak, aby bol číselník čitateľný a jeho výška nad úrovňou terénu bola väčšia ako 0,5 ma menšia ako 1,8 m. Skrinka musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne.

Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 1 m a v horizontálnom smere najmenej 0,5 m od otvárateľných okien, dverí, otvorov a prestupov do budovy.