LPG Zasobnik min
A) Budovy a garáže, B) Pozemné hranice C) Elektrické vedenia, D) Šachty a kanalizácie, E) Terénne prehĺbenia

ZÁSOBNÍK NA KVAPALNÝ PLYN

NADZEMNÉ ZÁSOBNÍKY
 • rýchla a jednoduchá inštalácia nízke náklady na inštaláciu môžu byť použité v lokalitách s vysokou k dispozícii vo veľkostiach: 2700 a 4850 litrov
PODZEMNÉ NÁDRŽE
 • ideálne pre malé pozemky Nezasahujte do okolitej architektúry Dostupné vo veľkostiach: 2700 a 4850 litrov
POLOSPUSTENÉ ZÁSOBNÍKY
 • funkčné a estetické zároveň k dispozícii vo Veľkosti 2500 litrov
 

DOPORUČOVANÁ INŠTALÁCIA

Pre použitie v domácnostiach sú prevádzkovateľmi zásobníkov odporúčané  zásobníky s objemom od 2.500 do 4850 litrov. Zásobníky možno umiestniť v odľahlých častiach Vášho pozemku.

KDE MÔŽE STÁŤ NADZEMNÁ NÁDRŽ NA SKVAPALNENÝ PLYN (LPG)?

Skvapalnený plyn (LPG) je vynikajúcim zdrojom energie, ktorá je v mnohých ohľadoch lepšia ako tradičné palivá. Ak sa rozhodnete vykurovať plynom, uistite sa, že vaša pôda spĺňa všetky podmienky potrebné na inštaláciu nádrže na LPG. Nádrž môže byť inštalovaná v nadzemnej, polo-zapustené a podzemné variant.

Výber vhodného riešenia závisí okrem iného od:
 • povrch pôdy,
 • hladina podzemnej vody,
 • estetické dôvody,
 • vzdialenosti od domu v súlade s predpismi a normami.

VYBER A UMIESTNENIE ZÁSOBNÍKA

Ktorá nádrž na skvapalnený plyn bude najlepšia? V prípade domov s obytnou časťou do 300 m2 sa zvyčajne používa 2 500 – 4 850 l kontajnerov. Príslušný typ nádrže závisí od celkového výkonu nainštalovaných spotrebičov. Na inštaláciám zásobníka skvapalneného plynu je potrebne splniť potrebne formality uvedené v technických a stavebných predpisoch týkajúcich sa okrem iného umiestnenia zásobníkov skvapalneného plynu na zemi. Podľa predpisovej nesmie byť skladovacia nádrž na skvapalnený plyn umiestnená v terénnych priehlbinách alebo močiarnych oblastiach. Mali by byť umiestnené na pozemku pred domom. 

OCHRANNÉ PÁSMO ZÁSOBNÍKA

Ochranná zóna nádrže s objemom 2.500 – 4.850 litrov je 3 m od plniaceho ventilu v nadzemnom, polospustenom a podzemnom variante. V tomto ochrannom pásme nesmú byť žiadne prívody kanalizácie, telekomunikácie, iné siete, elektrické zariadenia, prehĺbené miesta viď. obrázok (B, D, E)

VZDIALENOSTI OD ZÁSOBNÍKOV SKVAPALNENÉHO PLYNU

Vzdialenosť medzi nádržou a budovou (A) alebo napájacími vedeniami (C) závisí od požiarnych vzdialeností konkrétnych budov alebo elektrického vedenia. Umiestnenie nádrže na konkrétnom pozemku je vždy určené oprávneným projektantom v projektovej dokumentácii a riešení požiarnej bezpečnosti.

POSTUP INŠTALÁCIE ZÁSOBNÍKA

Odporúčam Vám bezplatnú konzultáciu s obchodným zástupcom na mieste inštalácie, posúdenie vhodného miesta na umiestnenie zásobníka a návrh najvhodnejšieho typu a veľkosti zásobníka. O obchodného zástupcu sa poinformujte o spracovateľoch projektovej dokumentácie. 
Následné kroky:
 1. Spracovanie projektovej dokumentácie. Predloženie návrhu na konečné schválenie technickej kontroly.
 2. Vybavenie územného súhlasu (do 5 m3 objemu inštalovaného zásobníka) alebo
 3. Stavebného povolenia (nad 5 m3 objemu inštalovaného zásobníka) na príslušnom stavebnom úrade.
 4. Zemné prácemontáž plynovej prípojky od zásobníka k spotrebičom.
 5. Dovoz zásobníka s dohodnutou spoločnosťou, jeho ukotvenie, uzemnenie, inštalácia regulátora a napojenie na vonkajší plynovod.
 6. Správa o odbornej skúške odberného plynového zriadenia k naplneniu zásobníka plynom a vpustenie plynu do odberného plynového zariadenia (rozvodu LPG) (zák. 124/2006 Z.z.)
 7. Zápis o tlakovej skúške rozvodu LPG podľa STN 38 6460.
schema LPG
Technologická schéma zapojenia zásobníka na spotrebiče v dome

Vlastnosti LPG

LPG je zmes alifatických uhľovodíkov pod vlastným tlakom pár. Hlavnými komponentmi sú propán a bután. Tento skvapalnený plyn je bezfarebný a vďaka aromatizácii špeciálnym zápachom má ostrý, nepríjemný zápach. Teplota varu skvapalneného plynu závisí od podielu zložiek produktu: od -42 ° C (propán) od -0,5 ° C (bután). Dolný limit výbušnosti začína od 1,8% objemu, horný sa rovná 10% objemu vo vzduchu. Plyn je ťažší ako vzduch, ak sa uvoľnení, zhromažďuje sa blízko zeme. Zdržiavanie sa vo vysokej koncentrácii plynových výparov môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy a závrat. Propán bután sa pri menej ako 5 stupňoch prestáva odparovať a zostáva v PB fľaši skvapalnený. Možno sa vám stalo, že vo fľaši je stále kvapalina, ktorá ale nehorí ani nesplyňuje. V jesenných a zimných mesiacoch je vhodné používať čistý propán. Čistý propán sa odparuje až do teploty -42 stupňov a preto sa skvele hodí aj do miest, kde klesá teplota nízko.

Návrat hore