ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE RODINNÝCH DOMOV

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných domov. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)

HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOM
TYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: DROBNÁ STAVBA
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

- PP.01 SITUÁCIA, OCHRANNÉ PÁSMO PP - PP.02 PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA - PP.03 PÔDORYS A REZ MONTÁŽNEJ JAMY - PP.04 IZONOMETRIA, DETAIL DRZ

TECHNICKÁ SPRÁVA

ROZPOČET

VÝKAZ, VÝMER, ZADANIE

DOKLADOVÁ ČASŤ – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii PP

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOM
TYP STAVBY: PLYNOVÉ ZARIADENIE RD
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

- OPZ.05 SITUÁCIA - OPZ.06 NAJMENŠIE DOVOLENÉ  VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH SIETÍ - OPZ.07 DETAIL DRZ - OPZ.08 PÔDORYS PRÍZEMIA, DETAIL „L“ - OPZ.09 REZ – KOMÍN, DETAIL „B“ DETAIL „C“, POHĽAD JUHOZÁPADNÝ - OPZ.10 - IZONOMETRIA, POHĽAD SEVERPZÁPADNÝ

TECHNICKÁ SPRÁVA
ROZPOČET
VÝKAZ, VÝMER, ZADANIE

DOKLADOVÁ ČASŤ – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby – spoplatnené podľa Cenníka externých služieb
Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby

Návrat hore