PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM

PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM

je vysokotlakové plynárenské zariadenie (ďalej len VTL prípojka plynu) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod; začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia (OPZ). Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené meradlom spotreby zemného plynu je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (distribučný plynovod).

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 1,6 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 10. Pre plynovody s prevádzkovým tlakom nad 1,6 MPa sa používa STN EN 1594 a TPP 702 10

Vysokotlakové potrubie plynovodu pre prevádzkový pretlak plynu nad 1,6 MPa vrátane, je potrebné už pri výbere trasy navrhnúť vzhľadom na zvýšenú bezpečnosť okolia a prevádzkovú bezpečnosť. V súlade s tým sa rozdeľujú úseky potrubia do kategórií A, B, C a D, ktoré sa líšia hrúbkou steny potrubia.

Do kategórie A patria všetky úseky potrubia plynovodu, ktoré nie je potrebné zaradiť do kategórie B, C alebo D. Do kategórie B patria tieto úseky potrubia križovania potrubia železničnými traťami a vlečkami, diaľnicami, cestami I., II., III. triedy, križovania vodných tokov, úseky potrubia od kompresorových a regulačných staníc, križovania s hlavnými vodovodnými radmi a kanalizačnými zberačmi. Do tejto kategórie patria aj úseky plynovodu na poddolovanom území,  pod vzletovými a približovacími priestormi letísk, ktoré sú určené ochrannými pásmami letísk. Do kategórie C patria úseky potrubia plynovodu na územiach kompresorových staníc, regulačných staníc, ale aj križovania potrubia pod vybratými železničnými traťami až po hranicu ich ochranného pásma. Do kategórie D patria úseky potrubia plynovodu, pri ktorých možno skrátenú vzdialenosť potrubia od objektov  docieliť iba zosilnením steny rúry.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. VTL prípojku môže zhotoviteľ odovzdať odberateľovi (prevádzkovateľovi) iba po úspešnej tlakovej skúške potvrdenej oprávnenou právnickou osobou. Uvedenie VTL prípojky do prevádzky resp. napojiť novovybudovanú prípojku na jestvujúci plynovod môže iba prevádzkovateľ alebo ním poverená organizácia. Prepájacie práce sa vykonávajú podľa technologického postupu schváleného prevádzkovateľom a za jeho účasti. Po úspešne vykonaných tlakových skúškach, vyčistení a kontrole vyčistenia (ak to dimenzia potrubia umožňuje) sa jednotlivé úseky prepoja garančnými zvarmi.

Pre plynárenské zariadenia sú zákonom č. 251/2012 Z.z. stanovené ochranné a bezpečnostné pásma. Viac o nich sa dozviete v článku : „OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ“

Návrat hore