PRÍPOJKA PLYNU V OBCIACH A MESTÁCH

PRÍPOJKA PLYNU V OBCIACH A MESTÁCH

alebo „pripojovací plynovod“ je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod; začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia (OPZ).

Každé odberné miesto plynu (OPZ=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené meradlom spotreby zemného plynu je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (distribučný plynovod). Základným predpisom je zákon č. 251/2012 Z.z.

Prípojka

NAVRHOVANIE PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU

Podrobnejšie požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku plynárenských zariadení s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa sú uvedené v STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a STN EN 12007-3 spolu s typovým pravidlom TPP 702 01, TPP 702 02 a TPP 702 12.

Pre pripojovacie plynovody (prípojky plynu  do 400 kPa) je legislatívou zadefinované množstvo pojmov a termíny ako napr.:

  1. odberné miesto: miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom
  2. plynárenské zariadenie: zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu.
  3. hlavný uzáver plynu (HUP): uzatváracia armatúra prevádzkovateľa siete, ktorá oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia
  4. uzatváracia armatúra: zariadenie na prerušenie dodávky plynu
  5. odberné plynové zariadenie: zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu
  6. skrinka regulačného zariadenia: (ďalej skrinka) domová regulačná zostava, ktorá pozostáva z regulačnej súpravy, skrinky a príslušenstva na dopojenie odberného plynového miesta a/alebo odberných miest,
  7. príslušenstvo plynovodnej prípojky: čuchačka, chránička, ochranná rúra, zemná súprava, výstražná fólia, signalizačný vodič s vývodmi, poklop, orientačný stĺpik, orientačný štítok a pod.
  8. oprávnená organizácia: právnická alebo fyzická osoba s oprávnením na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok a opravy vyhradených plynových zariadení v zmysle platnej legislatívy

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.  opisované plynárenské zariadenie  zatrieďuje podľa miery ohrozenia do skupiny B. V  skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohách vyhlášky. Novú prípojku plynu možno uviesť do prevádzky až vtedy, keď stavbu prípojky vrátane úplnej technickoprávnej dokumentácie prevezme prevádzkovateľ prípojky od investora formou vopred dohodnutých právnych vzťahov. Na uvedenie prípojky plynu do prevádzky musí byť splnená podmienka vykonania úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou. Osvedčenie z úradnej skúšky bude súčasťou prevádzkovej dokumentácie. Prípojka plynu sa uvedie do prevádzky ihneď po úspešnej tlakovej skúške a úradnej skúške.

Návrat hore