KOMÍNY PRE KONDENZAČNÉ KOTLY – VŠEOBECNE

KOMÍNY PRE PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY

Zatriedenie komínov sa riadi materiálom komínovej vložky. Pre klasické spotrebiče, akými sú napríklad krby, kachle a kotly na tuhé palivá, alebo staré plynové kotly bolo vždy potrebné, aby vložka bola odolná predovšetkým vysokým teplotám spalín. To pri moderných kondenzačných plynových kotlov neplatí.

Moderný kondenzačný kotol vypúšťa spaliny o mnoho chladnejšie. Teplo, ktoré by unikalo komínom, sa využije pre vykurovanie. Komínová vložka preto nemusí odolávať vysokým teplotám, však musí mať odolnosť proti účinkom kondenzátov spalín. 

komin
TYPY KOMÍNOV PRE KONDEZAČNÉ KOTLY
 1. Odvod spalín v komínovom telese, prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti
 2. Odvod spalín v komínovom telese, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti
 3. Oddelené vedenie spalín a prívodu vzduchu, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti
 4. Vertikálny odvod spalín a prívod vzduchu, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti (zvislý dymovod s funkciou komína)
 5. Odvod spalín a prívod vzduchu po vonkajšej stene, prevádzka nezávislá na vzduchu z miestnosti
 6. Spoločný komín pre jedno podlažie, spätné klapky v komínovom telese, prevádzka závislá na prívode vzduchu z miestnosti
 7. Odvod spalín v komínovom telese, prevádzka závislá na vzduchu z miestnosti Zdroj: Brilon a.s

KOMÍN PRE KONDENZAČNÝ KOTOL –  VLOŽKOVANIE KOMÍNA

Pod pojmom vyvložkovanie komína sa rozumie  zavedenie vložky do tela komína. Tento postup sa používa najmä z dôvodu priaznivej ceny a rýchlosti renovácie komína, ktorej zväčša predchádza frézovanie, potrebné pre vytvorenie dostatočného otvoru na samotnú montáž systému. Vložkovanie komínov je dobré zveriť na profesionálnym pracovníkom so skúsenosťami, ktorí odporučia kvalitné materiály, oboznámia vás s postupom vložkovania komína a vypracujú vám individuálnu cenovú ponuku. Zatriedenie vložkovania komínov pre plynové kondenzačné kotly sa riadi materiálom komínovej vložky:

 • KOMÍNOVÉ VLOŽKY Z PLASTU
 • KOMÍNOVÉ VLOŽKY Z NEREZU
 • KOMÍNOVÉ VLOŽKY Z KERAMIKY = KERAMICKÉ KOMŃY

KOMÍN PRE KONDENZAČNÝ KOTOL –  KOVOVÝ KOMÍN

Kovový komín pre kondenzačný plynový kotol používa základný nerezový materiála triedy EN 1:4404 s hrúbkou steny 0,6 – 0,8 – 1,0 mm, alebo vysoko kvalitné vložky s hrúbkou 0,8 a 1,0 mm triedy EN 1:4828 pre komíny, kde sa spaľuje prioritne tuhé palivo a to drevo.
 
V základe sa rozdeľujú na:
 1. Kovový dvojplášťový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov. Je určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá. Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke*.
  Pre tuhé palivá je použiteľný v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.
 2. Kovový dvojplášťový systémový komín s priebežnou tepelnou izoláciou charakterizovaný farebným vonkajším obalom pre pece, krby a kotly na tuhé palivá a kotly na plyn.
 3. Vzduchovo-spalinový komínový systém pre kondenzačné spotrebiče
  Kovový vzduchovo-spalinový komínový systém pre prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín od jedného plynového spotrebiča jednou koncentrickou rúrou. Ochladzovania vnútorného plášťa komínového systému vzduchom vyhovuje pre pripojenie plynového kotla na komín vedený v interiéri (bez významnému  ochladzovanie komína v exteriéri)
 4. Vzduchovo-spalinový komínový systém pre kondenzačné spotrebiče umiestnený v exteriéri
  Kovový vzduchovo-spalinový komínový systém pre prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín od jedného plynového spotrebiča jednou koncentrickou rúrou. Komín umiestnený v exteriéri je z pravidla z nehrdzavejúcej ocele s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov. Nasávanie vzduchu a vykoná nasávacím komponentom. Samozrejmosťou je dokonalá tesnosť v pretlaku.
 5. Vzduchovo-spalinový komínový systém pre prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín od viacerých plynových spotrebičov koncentrickým spôsobom. Ideálne riešenie pre pripojenie kondenzačných spotrebičov v bytových domoch, prípadne využiteľný pri dostavbe komínového telesa do už existujúcich bytových domov.
  Koncentrický dvojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele je odolný proti vlhkosti, je pre podtlakovú a pretlakovú prevádzku. Ideálne riešenie pre pripojenie kondenzačných spotrebičov v bytových domoch, prípadne využiteľný pri dostavbe komínového telesa do už existujúcich bytových domov.

Technické podmienky a požiadavky na výmenu kotla

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Výmena kotla je definovaná:

 1. stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.  § 139b odst. 16 ako bežná udržiavacia práca, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Kotol je súčasťou technického, energetického vybavenia stavby a jeho výmena zásadne nemení jestvujúce napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie
 2. výmena spotrebiča v zhotovení B (v prevažnej miere), ktorý odoberá vzduch na spaľovanie z priestoru, v ktorom sa nachádza a spaliny sú odvádzané do vonkajšieho ovzdušia spalinovou cestou napr. komínom (TPP 704 01). Podľa TPP 704 01:2009 „Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách“ je pripojenie spotrebiča na domový rozvod plynu možné iba vtedy, ak jeho pripojenie zodpovedá požiadavkám príslušných predpisov a svojím vyhotovením a určením vyhovujú danému druhu plynu a jeho prevádzkovému tlaku.
 3. priestorom a jeho umiestnením. Poloha spotrebiča, jeho veľkosti, stavebné vlastností materiálov v mieste inštalácie a spôsob používania nesmie ohrozovať zdravie, života osôb, zvierat a majetku. Pri zmene priestoru (napr. stavebná úprava, výmena okien a dverí, spôsob a rozsah vetrania, prívod vzduchu pre spaľovanie a odvod spalín), v ktorom je spotrebič umiestnený, je nevyhnutné vykonať opätovné posúdenie všetkých požiadaviek pre bezpečné a spoľahlivé používanie daného spotrebiča
 4. novými technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní komína a dymovodu.

Podľa vyhlášky č. 401/2007 Zb. … o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii … sa musí vyhodnotiť ešte  pred výmenou spotrebiča na plynné palivo za spotrebič s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii vymeneného kotla, plnenia požiarnej ochrany  podľa technickej normy. vyhlášky č. 401/2007 Zb. alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.

A prečo je potrebné prehodnotiť výmenu kotla? 

Okrem bodov 1. až 4. pri výmene kotla môže dôjsť k návrhu nového komína a dymovodu, prípadne k rekonštruovaniu jestvujúceho komína a dymovodu, alebo k stavebnej úprave na komíne a dymovode, čo môže viesť k zhoršeniu vplyvu stavby na okolie alebo na životné prostredie. Plánovanú výmenu kotla prekonzultujte s odborne spôsobilou osobou, ktorá sa touto problematikou zaoberá.

Návrat hore